Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2636. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 7069.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US) ter 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 8. redni seji dne 24. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
1. člen 
Besedilo četrtega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Skladno s podatki upravljavca se presodi, ali ima stavbno zemljišče dejansko možnost priključka na objekte in naprave individualne komunalne rabe. V primeru dvoma se pridobi mnenje upravljavca objekta ali naprave komunalne opreme.«
2. člen 
V devetem odstavku 8. člena se besedilo prvega stavka spremeni tako, da se glasi:
»(9) Za zazidana stavbna zemljišča skupine C v območju I.A se ob upoštevanju šestega odstavka tega člena seštevek točk po merilih iz tega odloka pomnoži s seštevkom decimalk upoštevanih faktorjev:«
Na koncu devetega odstavka se za tabelo doda besedilo, ki se glasi: »Kriterij za določitev faktorja »gostota prometa« so aktualni podatki o štetju prometa, ki so javno objavljeni na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, pri čemer se šteje štetje prometa na odseku, ki ima višje število prometa.«.
3. člen 
V 8. členu se za štirinajstim odstavkom doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
»(15) Nadomestilo za stavbno zemljišče iz točke g) 2. člena odloka, ki so površina zazidanega stavbnega zemljišča za poslovni namen, navedene v tej točki, se za obračun višine nadomestila točkuje tako, da se pri teh površinah ne upoštevajo točke za individualno komunalno opremo.«.
4. člen 
V 13. členu se črta drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek. Osmi odstavek postane drugi odstavek.
5. člen 
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavezanec je dolžan v roku 15 dni napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.«.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 0301-7/2019
Celje, dne 24. septembra 2019
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost