Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2633. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice, stran 7050.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 8. seji dne 23. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina odloka) 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Brežice (v nadaljevanju: odlok) določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa v Občini Brežice (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(Opredelitev javnega interesa v športu) 
(1) Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja.
(2) Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa.
3. člen 
(Izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva,
– športne zveze, ki so jih ustanovila športna društva s sedežem v Občini Brežice,
– zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
– zasebni športni delavci.
4. člen 
(Postopek sofinanciranja LPŠ) 
Postopek sofinanciranja izvajanja LPŠ se iz javnih sredstev lahko izvede z:
– izvedbo javnega razpisa ali
– sklenitvijo neposredne pogodbe.
5. člen 
(Pravica do sofinanciranja preko javnega razpisa) 
(1) Izvajalci iz 3. člena imajo pravico do sofinanciranja preko javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v Občini Brežice,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,
– njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljene športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za delo v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
6. člen 
(Opredelitev športnih programov in področij) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– obštudijske športne dejavnosti
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– kakovostni šport
– vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti v športu
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– založništvo v športu
4. Organiziranost v športu
– delovanje športnih organizacij
5. Športne prireditve in promocija športa
– športne prireditve
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu.
7. člen 
(Podrobnejši pogoji in merila za izbiro programov in področij LPŠ) 
(1) Izvajalci programov in področij LPŠ, morajo za sofinanciranje s strani Občine Brežice za določeno koledarsko leto izpolnjevati splošne in podrobnejše pogoje, ki jih opredeljuje ta odlok.
(2) Splošni pogoji, ki jim morajo zadostiti prijavitelji posameznih športnih programov so, poleg pogojev opredeljenih v 5. členu tega odloka še:
1. V posamezno vadbeno skupino mora biti vključenih najmanj 80 % vadečih s stalnim prebivališčem v Občini Brežice.
2. Posameznika se v isti športni panogi vrednoti le pri enem izvajalcu in v enem programu.
3. V posamezno vadbeno skupino mora biti vključenih najmanj 80 % vadečih znotraj starostnega razpona določene vadbene skupine.
4. Prijavitelji, ki prijavljajo programe kakovostnega in vrhunskega športa, morajo izvajati in prijaviti programe vadbe tudi v najmanj dveh (2) starostno mlajših vadbenih skupinah.
5. V kolikor prijavitelj prijavlja tekmovalno vadbeno skupino otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kjer v skladu s pravili nacionalne panožne športne zveze lahko na državnih in pokalnih tekmovanjih tekmujejo tudi tekmovalci, ki pri tej isti nacionalni panožni športni zvezi niso registrirani kot tekmovalci, mora priložiti potrdilo, nacionalne panožne športne zveze, iz katerega nedvoumno izhaja, da na državnih in pokalnih tekmovanjih lahko nastopajo tekmovalci, ki niso registrirani.
(3) Pri izbiri programov in področij LPŠ se uporabljajo naslednja merila:
1. Športni programi:
1.1 Prostočasna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna rekreacija, šport starejših:
– cena športnega programa,
– kompetentnost strokovnega kadra,
– število vadečih.
1.2 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov:
– kompetentnost strokovnega kadra,
– konkurenčnost športne panoge,
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
– uspešnost športne panoge.
2. Športni objekti:
2.1 Investicije v gradnjo, obnovo in vzdrževanje:
– dostopnost vsem prebivalcem,
– obstoj športnih objektov in površin za šport v naravi,
– vrednost investicije,
– zagotavljanje vadbenih površin za več športnih panog.
3. Razvojne dejavnosti:
3.1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov:
– deficitarnost.
3.2 Založništvo:
– deficitarnost,
– reference.
4. Organiziranost v športu
4.1 Organiziranost na področju kakovostnega in vrhunskega športa
– konkurenčnost športne panoge,
– nacionalni oziroma lokalni pomen športne panoge,
– število športnikov oziroma razširjenost športne panoge,
– uspešnost športne panoge.
4.2 Organiziranost na področju športne rekreacije, porstočasne športne vzgoje otrok in mladine oziroma na področju obštudijske športne dejavnosti:
– delovanje na nacionalni oziroma lokalni ravni,
– organiziranost na nacionalni oziroma lokalni ravni,
– število vadečih.
5. Športne prireditve in promocija športa:
5.1 Športne prireditve:
– mednarodna oziroma lokalna odmevnost,
– množičnost,
– raven prireditve,
– ustreznost; izključno/pretežno športna.
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu:
– izvedljivost projekta,
– nacionalni oziroma lokalni pomen projekta,
– odličnost projekta.
(4) Podrobnejši pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji posameznih področij in programov LPŠ so sestavni del odloka v Prilogi 1.
(5) Vrednotenje meril za izbor programov iz drugega odstavka tega člena se podrobneje določi v vsakoletnem LPŠ in javnem razpisu.
8. člen 
(LPŠ) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini prepoznana kot javni interes.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa,
– obseg in vrsto športnih programov in področij,
– pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov in področij.
(3) Sklep za pripravo LPŠ izda župan najpozneje 90 dni pred pričetkom proračunskega leta.
(4) Predlog LPŠ pripravi strokovni svet za šport v 45 dneh od sklepa župana za pripravo LPŠ.
(5) LPŠ sprejme Občinski svet Občine Brežice. Pred sprejemom mora strokovni svet za šport pridobiti mnenje občinske športne zveze, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije. Šteje se, da je mnenje pozitivno, če občinska športna zveza ne odgovori v roku enega meseca.
9. člen 
(Strokovni svet za šport) 
(1) Za zagotavljanje avtentičnih interesov civilne športne sfere v športu v občini župan s sklepom ustanovi Strokovni svet za šport, ki je sestavljen iz sedmih (7) članov, in sicer:
– Trije (3) člani, predstavniki športnih organizacij, pri čemer dva predlaga občinska športna zveza, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije in enega športna društva, ki niso včlanjena v občinsko športno zvezo;
– Eden (1) član strokovni sodelavec Zavoda za šport Brežice;
– Dva (2) člana predstavnika ostalih javnih zavodov, pri čemer predlagajo enega osnovne šole in enega srednje šole, s sedežem na območju Občine Brežice,
– Eden (1) član strokovni sodelavec Občine Brežice.
(2) Naloge strokovnega sveta so:
– v sodelovanju z občinsko upravo pripravi vsebinsko utemeljen predlog LPŠ,
– nadzira proces spremljanja izvajanja LPŠ in pripravi predlog prerazporeditve proračunskih sredstev za šport, če v postopku nadzora ugotovi, da sredstva za določena področja športa ne bodo v celoti porabljena,
– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev odloka in LPŠ,
– pripravi dodatne pogoje in merila za vrednotenje LPŠ, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo,
– svetuje županu v za upravljanje športa pomembnih zadevah in predlaga kvalitetne rešitve glede z razvoja športa.
(3) Strokovni svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Strokovni svet o svojem delu vodi zapisnike. Za sklepčnost je potrebna večina članov.
(4) Mandat strokovnega sveta je vezan na mandat župana in ga določi župan s sklepom o imenovanju strokovnega sveta.
(5) Strokovno-administrativna dela za strokovni svet opravi za šport pristojen delavec občinske uprave ali druga pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
10. člen 
(Komisija za izvedbo javnega razpisa) 
(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo javnega razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz najmanj treh (3) članov.
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave).
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev, meril in kriterijev navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih in področjih,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih in področjih ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojni delavec občinske uprave.
11. člen 
(Javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem odlokom, sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede javni razpis za sofinanciranje programov, kjer ni predvidena neposredna pogodba.
(2) Za izvedbo razpisa je zadolžen pristojni oddelek občinske uprave.
(3) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov in področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem skupaj z vsemi potrebnimi podatki za pripravo in oddajo popolne vloge,
– pogoje, ki jih mora upravičenec izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot formalno popolna,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev, meril in kriterijev,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov,
– navedbe vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,
– navedba kdo odloči z odločbo o dodelitvi sredstev in kdo o ugovoru zoper to odločbo.
(5) Komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.
12. člen 
(Postopek izvedbe javnega razpisa) 
(1) Občina besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo objavi na svojih spletnih straneh najpozneje 30 dni po sprejemu LPŠ.
(2) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši kot 14 dni od objave javnega razpisa. Postopek javnega razpisa se lahko začne ne glede na določbo zakona, ki ureja javne finance o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev. Pri tem odločbe o izbiri in sofinanciranju ni mogoče izdati pred sprejetjem občinskega proračuna in LPŠ za leto, za katero se odločba izdaja.
(3) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v besedilu javnega razpisa. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(4) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija na način in v roku, ki je predviden v javnem razpisu in ni daljši od osem (8) koledarskih dni. Odpirajo se samo v roku prejete vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Ostale vloge se zavržejo s sklepom zoper katerega ni dopustna pritožba in se neodprte vrnejo vlagatelju. Odpiranje vlog ni javno.
(5) Za vsako vlogo Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(6) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(7) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
13. člen 
(Poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema sklepa.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(Odločba o izbiri) 
(1) Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju voditi zapisnik.
(2) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev in zavrnjenih vlagateljev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. Komisija posreduje predlog izbora najpozneje v tridesetih (30) koledarskih dneh od roka za oddajo vlog.
(3) Vlagateljem, ki predložijo neresnične in zavajajoče podatke glede prijavljenih programov, ko na primer prijava neobstoječih programov, uvrščanje neobstoječih oseb na sezname vadečih in podobno, se zavrnejo vsi prijavljeni programi na tekoči javni razpis ter se jih izloči iz sofinanciranja na področju športa iz sredstev lokalne skupnosti za naslednja tri (3) leta.
(4) Zavrnejo se programi, ki vključujejo vsebine, ki so že sofinancirane iz naslova drugih proračunskih postavk.
(5) Predlog prejemnikov sredstev in zavrnjenih vlagateljev se predloži vodji oddelka občine, pristojnega za vodenje javnega razpisa.
(6) Na osnovi odločitve Komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
(7) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
15. člen 
(Pritožbeni postopek: ugovor) 
(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni od prejema odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje LPŠ.
(2) Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
(3) O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(4) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
(5) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
16. člen 
(Pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
1. naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
2. pravna osnova za sklenitev pogodbe,
3. namen za katerega so sredstva namenjena,
4. vsebino in obseg dejavnosti,
5. čas realizacije dejavnosti,
6. višino dodeljenih sredstev,
7. terminski plan porabe sredstev,
8. način nakazovanja sredstev izvajalcu,
9. način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
10. način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
11. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
12. druge medsebojne pravice in obveznosti,
13. način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo športnih programov in področij, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti prejemnik za porabo vsake posamezne vrste subvencije, posojila in drugih oblik sredstev,
– možnost, da občina kadarkoli preverja namensko porabo sredstev,
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja projekta ali programa oziroma najmanj zaključno poročilo,
– dolžnost občine, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev.
(2) Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
17. člen 
(Spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane športne programe in področja v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program in področje v skladu z javnim razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
(3) Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno usposobljeno organizacijo.
18. člen 
(Uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin pred drugimi uporabniki.
III. PREHODNI DOLOČBI 
19. člen
(Prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik za izbor in sofinanciranje programa športa v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 69/16).
20. člen 
(Veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 6711-0002/2019
Brežice, dne 23. septembra 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan