Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2630. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada, stran 7044.

  
Na podlagi druge in tretje alineje petega odstavka 284. člena, sedmega odstavka 285. člena, enajstega odstavka 313. člena in drugega odstavka 366. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada 
1. člen 
V III. poglavju priloge 2 k Sklepu o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 79/13, 90/14, 12/17 in 77/17) se za šifrantom »314. Vrsta naložbe« doda nov šifrant, ki se glasi:
»344. Vrsta kolektivnega naložbenega podjema/zaprtega investicijskega sklada
Vpiše se dvomestna šifra vrste kolektivnega naložbenega podjema / zaprtega investicijskega sklada, in sicer:
– šifre od 01 do 06 so namenjene za izpolnjevanje pri postavki »enote premoženja oziroma delnice kolektivnih naložbenih podjemov«, ki imajo kot vrsto naložbe opredeljeno »11 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – usklajeni z direktivo UCITS«;
– šifre od 01 do 07 so namenjene za izpolnjevanje pri postavki »enote premoženja oziroma delnice odprtih kolektivnih naložbenih podjemov«, ki imajo kot vrsto naložbe opredeljeno »19 Odprti kolektivni naložbeni podjemi – neusklajeni z direktivo UCITS, druge strategije«;
– šifri 06 in 07 sta namenjene izpolnjevanju pri postavki »dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in delnice, razen enot premoženja oziroma delnic kolektivnih naložbenih podjemov«, ki imajo vrsto naložbe »22 Zaprti investicijski skladi, druge strategije«;
01 Delniški sklad
02 Obvezniški sklad
03 Mešani sklad
04 Sklad denarnega trga
05 Sklad strategij absolutne donosnosti
06 Druge vrste
07 Hedge sklad«.
2. člen 
Priloga »MATRIKA/PSFP« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/PSFP«, ki je priloga tega sklepa.
3. člen 
Priloga »MATRIKA/PSTR« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/PSTR«, ki je priloga tega sklepa.
4. člen 
Priloga »MATRIKA/PSSR« se nadomesti z novo prilogo »MATRIKA/PSSR«, ki je priloga tega sklepa.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. decembra 2019.
Št. 00702-1/2019-1
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EVA 2019-1611-0101
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas