Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2623. Odredba o Programu promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti, s poudarkom na ekološki shemi kakovosti in shemi izbrana kakovost, za obdobje do 30. junija 2021, stran 7011.

  
Na podlagi 8. člena in za izvrševanje 28.b člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
O D R E D B O 
o Programu promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti, s poudarkom na ekološki shemi kakovosti in shemi izbrana kakovost, za obdobje do 30. junija 2021 
1. člen 
(1) S to odredbo se sprejme Program promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti, s poudarkom na ekološki shemi kakovosti in shemi izbrana kakovost (v nadaljnjem besedilu: program), za obdobje do 30. junija 2021.
(2) Pomoč po programu se dodeli v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).
2. člen 
Program je kot Priloga sestavni del te odredbe.
3. člen 
(1) Določbe te odredbe se začnejo uporabljati naslednji dan po prejetju obvestila Evropske komisije o potrditvi sheme državne pomoči po programu.
(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavi naznanilo o prejetju obvestila Evropske komisije iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-246/2019
Ljubljana, dne 30. septembra 2019
EVA 2019-2330-0088
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano