Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2619. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, stran 7002.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena in tretjega odstavka 8. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (Uradni list RS, št. 5/15) se v 1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»‒ Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1107/2009/ES) in«.
2. člen
V 2. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Poleg izrazov iz prejšnjega odstavka se v tej uredbi uporabljajo tudi izrazi, ki pomenijo naslednje:
‒ vloga pomeni zahtevek v skladu s 33., 34., 40., 43., 45., 47., 48., 51. in 58. členom Uredbe 1107/2009/ES ter vlogo v skladu z 52., 53. in 54. členom Uredbe 1107/2009/ES,
‒ obnovitev registracije FFS pomeni podaljšanje registracije FFS v skladu s prvim do petim odstavkom 43. člena Uredbe 1107/2009/ES,
‒ podaljšanje registracije FFS pomeni podaljšanje registracije FFS v skladu s šestim odstavkom 43. člena Uredbe 1107/2009/ES.
(3) Za izvajanje postopka registracije FFS se kot registracija FFS štejejo:
a) registracija novega FFS iz 33. in 34. člena Uredbe 1107/2009/ES,
b) registracija FFS iz 41. člena Uredbe 1107/2009/ES,
c) obnovitev ali podaljšanje registracije FFS iz 43. člena Uredbe 1107/2009/ES,
č) prenehanje ali sprememba registracije FFS iz 44. in 45. člena Uredbe 1107/2009/ES,
d) registracija FFS z majhnim tveganjem iz 47. člena Uredbe 1107/2009/ES,
e) registracija FFS, ki vsebuje gensko spremenjeni organizem, iz 48. člena Uredbe 1107/2009/ES, in
f) razširitev registracije FFS za manjše uporabe iz 51. člena Uredbe 1107/2009/ES.«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(vloga in dokumentacija za registracijo FFS) 
(1) V vlogi za registracijo FFS se poleg podatkov, zahtevanih za registracijo FFS v Uredbi 1107/2009/ES, navedejo tudi naslednji podatki:
‒ osebno ime ali firma,
‒ naslov ali sedež,
‒ vrsta registracije FFS,
‒ predlagana uporaba v Republiki Sloveniji,
‒ uradni zastopnik ali uradni pooblaščenec za vročanje v Republiki Sloveniji (osebno ime ali firma in naslov ali sedež).
(2) Pri predlagani uporabi FFS v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka je treba navesti: namen rabe (npr. posevek, nasad), namen uporabnikov (profesionalni uporabniki ali neprofesionalni uporabniki), vrste škodljivih organizmov, nanašanje FFS (metoda, čas, število nanašanj, interval med nanašanji), odmerek FFS (v kg/ha ali l/ha, najvišji odmerek na eno nanašanje, najvišji skupni odmerek, največja in najmanjša uporaba vode v l/ha), odmerek aktivne snovi (v g/ha ali kg/ha, najvišji odmerek na eno nanašanje, najvišji skupni odmerek), karenco in morebitne opombe, pomembne za uporabo FFS.
(3) Vloga za registracijo FFS iz prvega odstavka tega člena mora biti v slovenskem jeziku. Podatki o predlagani uporabi FFS iz prejšnjega odstavka in druga dokumentacija, ki je priložena vlogi, pa so lahko v slovenskem ali angleškem jeziku.
(4) Osnutek etikete iz četrtega odstavka Priloge 1 Uredbe 547/2011/EU in navodilo za uporabo, ki sta sestavni del dokumentacije, morata biti v slovenskem jeziku.
(5) Za izvajanje tretjega odstavka 36. člena Uredbe 1107/2009/ES lahko Uprava zaradi določitve dodatnih ukrepov za omejevanje tveganja za zdravje ljudi, živali ali okolje ob uporabi FFS v Republiki Sloveniji zahteva, da vlagatelj v vlogi za registracijo FFS navede dodatne podatke s področja učinkovitosti FFS, varstva pri delu s FFS, varstva površinskih in podzemnih vod ter varstva vodnih organizmov, ptic, sesalcev in čebel.
(6) Podrobnejša navodila za predložitev podatkov iz prejšnjega odstavka so objavljena na spletnih straneh Uprave.
(7) Če z dodatnimi ukrepi za omejevanje tveganja za zdravje ljudi, živali ali okolje ni mogoče zagotoviti varne uporabe FFS, se registracija oziroma določena raba tega FFS v Republiki Sloveniji ne odobri, o čemer Uprava obvesti Evropsko komisijo.
(8) Predloga obrazca vloge za vnos podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena je objavljena na spletnih straneh Uprave.«.
4. člen 
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen 
(označevanje roka uporabnosti FFS) 
(1) Za izvajanje točke (r) prvega odstavka Priloge 1 Uredbe 547/2011/EU se na vsaki embalaži FFS navede rok uporabnosti FFS pri običajnih pogojih skladiščenja. Rok uporabnosti se navede z mesecem in letom poteka uporabnosti FFS. Navedba roka uporabnosti mora biti skladna s podatki o stabilnosti FFS pri skladiščenju, ki jih je imetnik registracije predložil v postopku registracije FFS.
(2) FFS v prometu in uporabi, ki jim je potekel rok uporabnosti, mora imetnik FFS odstraniti v skladu z uredbo, ki ureja odpadke.
(3) Če prvotno določeni rok uporabnosti FFS na prodajnih policah poteče, preden je FFS prodano, lahko imetnik registracije, zastopnik, distributer ali prodajalec FFS podaljša rok uporabnosti za to FFS za največ dve leti, če ima ustrezne analitske podatke o vsebnosti aktivne snovi. Podatki o analizi, iz katerih je razvidna serijska številka in datum proizvodnje FFS, se lahko uporabijo za vse serije tega FFS, proizvedene istega leta. Podaljšanje roka uporabnosti se označi na embalaži FFS s samolepilno nalepko z novim datumom. Podatki o analizi morajo biti organom nadzora na razpolago ves čas do izteka roka uporabnosti FFS v prometu. Analizni izvid je na razpolago na mestu prodaje FFS, v elektronski obliki na spletnih straneh naročnika analize ali pa se elektronsko ali fizično pošlje organom nadzora na njihovo zahtevo.«.
5. člen 
V 11. členu se v naslovu za besedo »pristojbine« doda besedilo »in stroški«.
Za šestim odstavkom se dodajo novi sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Za vloge za FFS z majhnim tveganjem, kot so določena s 47. členom Uredbe 1107/2009/ES, in FFS, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, razen FFS na podlagi snovi, ki so označene kot kandidatke za zamenjavo ali se ne štejejo za aktivne snovi z manjšim tveganjem zaradi razvrstitve, kot je navedena v 5. točki Priloge II k Uredbi 1107/2009/ES, se pristojbina ne plača, plača pa se upravna taksa v skladu z zakonom, ki ureja upravne takse.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek se za vloge za FFS z majhnim tveganjem, ki so vložene na podlagi 33. oziroma 43. člena Uredbe 1107/2009/ES in je Republika Slovenija država članica, ki preučuje vlogo, plača tudi pristojbina.
(9) Za koordinacijo med pristojnimi državami članicami na področju registracij FFS v skladu s 75. členom Uredbe 1107/2009/ES Uprava krije stroške koordinacije v dogovoru z drugimi državami članicami.«.
6. člen 
V 12. členu se za sedmo alinejo dodata novi osma in deveta alineja, ki se glasita:
»‒ prepove promet s FFS, ki jim je potekel rok uporabnosti,
‒ prepove promet in uporabo FFS, ki vsebujejo aktivne snovi, varovala, sinergiste ali dodatke, ki niso odobreni oziroma so prepovedani v skladu z Uredbo 1107/2009/ES.«.
Dosedanja osma alineja postane deseta alineja.
7. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku na koncu trinajste alineje pika nadomesti z vejico in se dodata novi štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasita:
»‒ da v promet FFS, ki mu je potekel rok uporabnosti, v nasprotju z drugim ali tretjim odstavkom 10.a člena te uredbe,
‒ da v promet FFS, ki vsebuje aktivne snovi, varovala, sinergiste ali dodatke iz tretjega odstavka 2. člena Uredbe 1107/2009/ES, ki niso odobreni oziroma so prepovedani v skladu z Uredbo 1107/2009/ES.«.
8. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(začeti postopki) 
Postopki za registracijo FFS, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2019
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EVA 2019-2330-0027
 
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik 

AAA Zlata odličnost