Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2616. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A), stran 6988.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2019.
Št. 003-02-8/2019-12
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ENAKIH MOŽNOSTIH ŽENSK IN MOŠKIH (ZEMŽM-A) 
1. člen
V Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A in 33/16 – ZVarD) se v drugem odstavku 6. člena, drugem in tretjem odstavku 11. člena, drugem odstavku 13. člena, prvem odstavku 15. člena, drugem in tretjem odstavku 16. člena in naslovu pododdelka 1.2. besedilo »Urad za enake možnosti« v vseh sklonih, v drugem odstavku 30. člena pa beseda »uradom«, nadomesti z besedilom »ministrstvo, pristojno za enake možnosti« v ustreznem sklonu.
2. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(načelo uravnotežene zastopanosti spolov na ravni vlade) 
(1) Vlada upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov, to je najmanj 40-odstotno zastopanost enega spola pri sestavi posvetovalnih in usklajevalnih organov, delovnih teles ter delegacij, ki jih ustanovi po zakonu, ki ureja Vlado Republike Slovenije, in po poslovniku, ki ureja delo Vlade Republike Slovenije, kot tudi pri imenovanju ali predlaganju predstavnic in predstavnikov vlade v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek načela uravnotežene zastopanosti spolov ni mogoče upoštevati:
– pri imenovanju ali predlaganju edine predstavnice ali predstavnika;
– pri imenovanju ali predlaganju treh predstavnic ali predstavnikov, pri čemer mora biti med imenovanimi ali predlaganimi predstavnicami ali predstavniki vsaj en predstavnik ali predstavnica vsakega od spolov, razen če to ni mogoče zaradi izjem iz tretje in četrte alineje tega odstavka;
– če je članstvo določeno zaradi funkcije;
– če v času priprave predloga ni na izbiro osebe določenega spola, ki pozna področje dela in izpolnjuje druge pogoje, določene v aktu o ustanovitvi delovnega telesa vlade ali osebe javnega prava oziroma v predpisu.«.
3. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen 
(naloge ministrstva, pristojnega za enake možnosti) 
(1) Poleg nalog iz 15. in 16. člena tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno za enake možnosti, na področju ustvarjanja enakih možnosti še naslednje naloge:
– spremlja izvajanje določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi;
– spremlja posamezna področja družbenega življenja z vidika enakosti spolov ter vladi in ministrstvom predlaga sprejem oziroma spremembo zakonov in drugih predpisov ter sprejem drugih ukrepov;
– usklajuje dejavnosti, namenjene izvajanju integracije načela enakosti spolov, vključno z nudenjem strokovne podpore pri vzpostavljanju ustreznih metod in tehnik;
– usklajuje pripravo nacionalnega programa in spremlja njegovo izvajanje;
– usklajuje pripravo poročil o izpolnjevanju mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju ustvarjanja enakih možnosti;
– daje pobude za raziskave in analize, potrebne za izvajanje nacionalnega programa;
– sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju enakih možnosti, in sofinancira njihove projekte ali dejavnosti.
(2) Pogoje in merila za sofinanciranje projektov oziroma dejavnosti iz sedme alinee prejšnjega odstavka določi vlada.«.
4. člen 
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen 
(načelo uravnotežene zastopanosti spolov na ravni samoupravne lokalne skupnosti in samoupravne narodne skupnosti) 
(1) Pristojni organ samoupravne lokalne skupnosti in pristojni organ samoupravne narodne skupnosti pri imenovanju ali predlaganju svojih predstavnic ali predstavnikov v organe upravljanja in nadzora oseb javnega prava upoštevata načelo uravnotežene zastopanosti spolov, to je najmanj 40-odstotno zastopanost enega spola.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek načela uravnotežene zastopanosti spolov ni mogoče upoštevati:
– pri imenovanju ali predlaganju edine predstavnice ali predstavnika;
– pri imenovanju ali predlaganju treh predstavnic ali predstavnikov, pri čemer mora biti med imenovanimi ali predlaganimi predstavnicami ali predstavniki najmanj en predstavnik ali ena predstavnica vsakega od spolov, razen če to ni mogoče zaradi izjem iz tretje in četrte alineje tega odstavka;
– če je članstvo določeno zaradi funkcije;
– če v času priprave predloga ni na izbiro osebe določenega spola, ki pozna področje dela in izpolnjuje druge pogoje, določene v aktu o ustanovitvi osebe javnega prava oziroma v predpisu.«.
5. člen 
Naslov oddelka »3. Politične stranke« in 31. člen se črtata.
6. člen 
Naslov poglavja »V. KAZENSKE DOLOČBE« ter 33., 34. in 35. člen se črtajo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(dokončanje začetih postopkov) 
Postopki imenovanj ali predlaganj predstavnic in predstavnikov, začeti pred začetkom veljavnosti tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem začetka veljavnosti tega zakona preneha veljati Uredba o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene zastopanosti spolov (Uradni list RS, št. 103/04).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000-04/19-13/12
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EPA 672-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik