Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2615. Zakon o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C), stran 6987.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2019.
Št. 003-02-8/2019-11
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O USKLAJEVANJU TRANSFERJEV POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZUTPG-C) 
1. člen
V Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod, 71/08, 62/10 – ZUPJS, 85/10 in 96/12 – ZPIZ-2) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen 
(1) Transferji posameznikom in gospodinjstvom iz drugega odstavka tega člena se uskladijo enkrat letno, in sicer 1. marca z rastjo cen življenjskih potrebščin v preteklem letu po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
(2) Na način in v roku iz prejšnjega odstavka se usklajujejo naslednje vrste transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki se izplačujejo iz državnega proračuna:
1. otroški dodatek v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
2. dodatek za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
3. delno plačilo za izgubljeni dohodek v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
4. dodatek za veliko družino v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
5. pomoč ob rojstvu otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
6. starševski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
7. materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
8. nadomestilo v času odmora za dojenje v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
9. znesek najnižjega in najvišjega izplačila nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke,
10. štipendije v skladu z zakonom, ki ureja štipendiranje, razen štipendij Ad futura,
11. višina subvencije za obrok študentske prehrane, v skladu z zakonom, ki ureja subvencioniranje študentske prehrane,
12. rejnine v skladu z zakonom, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti,
13. denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v skladu z zakonom, ki ureja trg dela,
14. invalidnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
15. dodatek za posebno invalidnost v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
16. dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
17. oskrbnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
18. invalidski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
19. družinska invalidnina v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
20. družinski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih invalidov,
21. renta v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
22. štipendija v skladu z zakonom, ki ureja posebne pravice žrtev v vojni za Slovenijo 1991,
23. dodatek za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih veteranov,
24. veteranski dodatek v skladu z zakonom, ki ureja pravice vojnih veteranov,
25. doživljenjska mesečna renta v skladu z zakonom, ki ureja pravice žrtev vojnega nasilja,
26. denarna renta v skladu z zakonom, ki ureja pravice žrtev vojnega nasilja.
(3) Na način in v roku iz prvega odstavka tega člena se usklajujejo naslednje vrste transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki se izplačujejo iz proračunov občin:
1. kadrovske štipendije,
2. delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki se izplačuje družinskemu pomočniku v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo.«.
2. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(1) Na način in v roku iz prvega odstavka 3. člena tega zakona se usklajuje tudi osnovni znesek minimalnega dohodka v skladu z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
(2) S 1. januarjem se na način iz prvega odstavka 3. člena tega zakona usklajujeta odmerna osnova po zakonu, ki ureja varstvo vojnih invalidov, in osnova za odmero rente po zakonu, ki ureja varstvo žrtev v vojni za Slovenijo 1991.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Transferji posameznikom in gospodinjstvom iz 3. člena zakona, osnovni znesek minimalnega dohodka iz prvega odstavka 5. člena zakona, ter odmerna osnova in osnova za odmero rente iz drugega odstavka 5. člena zakona se v letu 2020 uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2019 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/19-26/17
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EPA 648-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik