Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019

Kazalo

2613. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H), stran 6985.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2019.
Št. 003-02-8/2019-9
Ljubljana, dne 4. oktobra 2019
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH (ZASP-H) 
1. člen
V Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP) se v 1. členu v drugem odstavku na koncu osme alineje beseda »ter« nadomesti z vejico.
Na koncu devete alineje se pika nadomesti z besedo »ter« in doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– Direktiva (EU) 2017/1564 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o določenih dovoljenih uporabah določenih del in drugih predmetov urejanja, zaščitenih z avtorsko pravico in sorodnimi pravicami, za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja ter o spremembi Direktive 2001/29/ES o usklajevanju določenih vidikov avtorske pravice in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL L št. 242 z dne 20. 9. 2017, str. 6).«.
2. člen 
48.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Invalidi in upravičene osebe 
48.a člen 
V korist invalidov, vključno z upravičenimi osebami iz 48.b člena tega zakona, je prosto reproduciranje, ki vključuje tudi nujno potrebne nevsebinske prilagoditve, distribuiranje in priobčitev javnosti objavljenih del, če je taka uporaba neposredno povezana z njihovo invalidnostjo in v obsegu, ki ga zahteva posamična oblika invalidnosti, in ni namenjena doseganju posredne ali neposredne gospodarske koristi.«.
3. člen 
Za 48.a členom se dodata nova 48.b in 48.c člen, ki se glasita:
»Upravičena oseba, delo za upravičeno osebo in izvod v dostopnem formatu 
48.b člen 
(1) Za upravičeno osebo se šteje oseba, ki:
1. je slepa,
2. je slabovidna in njene slabovidnosti ni mogoče izboljšati do te mere, da bi se omogočila vidna funkcija, ki bi bila primerljiva z vidno funkcijo osebe brez take motnje, in ki zaradi tega ne more brati del za upravičeno osebo v enaki meri kot oseba brez take motnje,
3. ima motnjo zaznavanja ali branja in zaradi tega ne more brati del za upravičeno osebo v enaki meri kot oseba brez take motnje, ali
4. je zaradi telesne motnje drugače nezmožna držati knjigo ali jo premikati ali osredotočiti ali premikati svojih oči v meri, ki je običajno sprejemljiva za branje.
(2) Za delo za upravičeno osebo se šteje delo v obliki knjige, periodične publikacije, časopisa, revije ali drugega pisnega dela, zapisa, vključno z notnimi zapisi, in povezane ilustracije v katerem koli mediju, vključno z zvočno obliko, kot so zvočne knjige, in digitalnimi formati, ki je varovano z avtorsko ali sorodnimi pravicami in je bilo objavljeno ali drugače zakonito dostopno javnosti.
(3) Za izvod v dostopnem formatu se šteje izvod dela za upravičeno osebo v drugačnem načinu ali obliki, ki upravičeni osebi daje dostop do tega dela za upravičeno osebo in upravičeni osebi omogoča, da do dela za upravičeno osebo dostopa enako učinkovito in z enako lahkoto kot osebe brez okvar ali motenj iz prvega odstavka tega člena.
Pooblaščeni subjekt in izmenjava izvodov v dostopnem formatu za upravičene osebe 
48.c člen 
(1) Pooblaščeni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji lahko pod pogoji iz 48.a člena tega zakona za upravičeno osebo ali za pooblaščeni subjekt s sedežem v državi članici Evropske unije naredi iz dela za upravičeno osebo izvod v dostopnem formatu in ga priobči javnosti, distribuira ali posodi upravičeni osebi ali drugim pooblaščenim subjektom za izključno uporabo upravičene osebe.
(2) Upravičena oseba ali pooblaščeni subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji lahko od pooblaščenega subjekta s sedežem v državi članici Evropske unije pridobi izvod v dostopnem formatu, narejen iz dela za upravičeno osebo, ali ima dostop do njega za izključno uporabo upravičene osebe.
(3) Za pooblaščeni subjekt iz prvega odstavka tega člena se šteje subjekt, ki nepridobitno zagotavlja izobraževanje, usposabljanje, prilagojeno branje ali dostop do informacij upravičenim osebam.
(4) Pooblaščeni subjekt iz prvega odstavka tega člena sprejme in izvaja ukrepe, s katerimi zagotovi, da:
1. priobči javnosti, distribuira ali da na voljo izvode v dostopnem formatu le upravičenim osebam ali drugim pooblaščenim subjektom;
2. odvrača nedovoljeno reproduciranje, distribuiranje ali priobčitev javnosti izvodov v dostopnem formatu, npr. z obvestili na svoji spletni strani in obvestilom upravičenim osebam o dovoljenih in nedovoljenih načinih uporabe izvoda v dostopnem formatu;
3. izkazuje ustrezno skrbnost pri ravnanju z deli za upravičene osebe ter njihovimi izvodi v dostopnem formatu in tako ravnanje beleži;
4. na svoji spletni strani ali na drug način objavlja in posodablja informacije o tem, kako izpolnjuje obveznosti iz 1. do 3. točke tega odstavka;
5. v primerih izmenjave izvodov v dostopnem formatu s pooblaščenim subjektom s sedežem v drugi državi članici Evropske unije na zahtevo zagotovi upravičenim osebam, drugim pooblaščenim subjektom ali imetnikom pravic na dostopen način seznam del, za katere ima izvode v dostopnem formatu, razpoložljive formate in imena ter kontaktne podatke pooblaščenih subjektov, s katerimi si je izmenjal izvode v dostopnem formatu.
(5) Ministrstvo, pristojno za kulturo, na svoji spletni strani objavi seznam s kontakti pooblaščenih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo izmenjavo izvodov v dostopnem formatu s pooblaščenim subjektom s sedežem v drugi državi članici Evropske unije. Ta seznam se objavi na podlagi podatkov, ki jih ministrstvu, pristojnemu za kulturo, prostovoljno pošljejo pooblaščeni subjekti iz prvega odstavka tega člena.
(6) Pogodbena določila, ki nasprotujejo določbam prvega ali drugega odstavka tega člena, so nična.«.
4. člen 
V 166.c členu se v tretjem odstavku 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1.uporaba v korist invalidov in upravičenih oseb (48.a člen);«.
5. člen 
V 184. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 1.700 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba:«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) Z globo od 350 do 3.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 350 do 1.500 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Z globo od 350 do 1.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »vzamejo« nadomesti z besedo »odvzamejo«.
Dosedanji peti odstavek se črta.
6. člen 
Za 184. členom se doda nov 184.a člen, ki se glasi:
»184.a člen 
(1) Z globo od 200 do 500 eurov se kaznuje za prekršek pooblaščeni subjekt iz tretjega odstavka 48.c člena tega zakona, ki:
1. priobči javnosti, distribuira ali da na voljo izvode v dostopnem formatu neupravičenim osebam ali drugim neupravičenim subjektom (1. točka četrtega odstavka 48.c člena);
2. ne odvrača nedovoljenega reproduciranja, distribuiranja ali priobčitve javnosti izvodov v dostopnem formatu (2. točka četrtega odstavka 48.c člena);
3. ne izkazuje ustrezne skrbnosti pri ravnanju z deli za upravičene osebe ter njihovimi izvodi v dostopnem formatu in takega ravnanja ne beleži (3. točka četrtega odstavka 48.c člena);
4. ne objavlja in ne posodablja informacij o izpolnjevanju obveznosti iz 1. do 3. točke četrtega odstavka 48.c člena tega zakona (4. točka četrtega odstavka 48.c člena);
5. ne zagotovi upravičenim osebam, drugim pooblaščenim subjektom ali imetnikom pravic na dostopen način seznama del, za katere ima izvode v dostopnem formatu, razpoložljivih formatov in imen ter kontaktnih podatkov pooblaščenih subjektov, s katerimi si je izmenjal izvode v dostopnem formatu v primerih izmenjave izvodov v dostopnem formatu s pooblaščenim subjektom s sedežem v drugi državi članici Evropske unije (5. točka četrtega odstavka 48.c člena).
(2) Z globo od 50 do 100 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pooblaščenega subjekta iz tretjega odstavka 48.c člena tega zakona, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 40 do 100 eurov se kaznuje pooblaščeni subjekt iz tretjega odstavka 48.c člena tega zakona – posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
7. člen 
185. člen se spremeni tako, da se glasi:
»185. člen 
(1) Z globo od 850 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki osebi, ki ima zakonit dostop do primerka avtorskega dela ali predmeta sorodnih pravic, ne zagotovi sredstev, ki ji omogočajo uveljavljanje vsebinskih omejitev pravic (166.c člen).
(2) Z globo od 250 do 1.500 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 250 do 1.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 250 do 700 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
8. člen 
V 186. členu se v prvem odstavku za besedilom »v 184.« dodata vejica in besedilo »184.a« ter črta drugi stavek.
9. člen 
Za 186. členom se doda nov 186.a člen, ki se glasi:
»186.a člen 
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.«.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 120-01/19-2/11
Ljubljana, dne 26. septembra 2019
EPA 636-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti