Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2431. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v Vrtec »Sonček« Sv. Jurij ob Ščavnici, stran 6625.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/19 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 48/11) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 7. redni seji sveta dne 21. 8. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v Vrtec »Sonček« Sv. Jurij ob Ščavnici 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Svet Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda s tem pravilnikom določa postopke in aktivnosti ob vključevanju otrok v vrtec.
2. člen 
Ta pravilnik določa:
– vpis in sprejem otrok v vrtec,
– dokumentacijo ob vpisu,
– sestavo komisije za sprejem otrok in način dela komisije,
– prednostne kriterije za sprejem otrok v vrtec,
– postopke pri uvajanju otrok v vrtec,
– pogodbene obveznosti staršev,
– izpis otroka iz vrtca,
– uveljavljanje rezervacije,
– končne določbe.
3. člen 
Zavod je dolžan upoštevati ta pravilnik, ustanovitelj pa je ob večjem številu odklonjenih otrok (6–12 otrok glede na starostno obdobje otrok) dolžan zagotavljati prostorske kapacitete in zagotavljati dodatne oddelke, kot je opredeljeno v Zakonu ZOFVI in kot določa Zakon o lokalni samoupravi.
2. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC 
4. člen 
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto.
V vrtec se sprejemajo predšolski otroci od dopolnjenega 11. meseca starosti do vključitve v osnovno šolo.
5. člen 
Redni vpis otrok v programe vrtca se izvede na podlagi razpisa za vpis otrok v vrtec, praviloma v mesecu marcu za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani vrtca.
6. člen 
O sprejemu otrok v vrtec odloča ravnatelj (ali od njega pooblaščeni delavec) v primeru, da je v vrtcu več prostih mest, kot je vlog za vpis. V primeru, da je vlog več kot razpoložljivih mest, pa odloča komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v vlogi oziroma prijavi za sprejem otrok, sta ravnatelj ali komisija za sprejem otrok dolžna preveriti njihovo resničnost.
3. DOKUMENTACIJA OB VPISU 
7. člen
Starši ob vpisu izpolnijo obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec, ki je v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, ki ga dobijo pri pomočnici ravnatelja v vrtcu ali pri svetovalni delavki vrtca oziroma na spletni strani vrtca.
Starši so v vlogi dolžni opozoriti na morebitne zdravstvene posebnosti pri otroku, katerih poznavanje je nujno potrebno za otrokovo zdravje in varnost.
Vpis otrok v vrtec opravi pomočnica ravnatelja v vrtcu ali svetovalna delavka vrtca, ki pripravi tudi pripravljalni postopek za delo komisije v primeru, da je vlog ob začetku šolskega leta več kot je prostih mest.
Sprejete vloge se vpišejo v elektronsko evidenco prejetih vlog za vpis v vrtec in označijo z zaporedno številko.
V primeru, da je v vrtcu več prostih mest kot je vlog za vpis, starši prejmejo pisno obvestilo o sprejemu otroka v vrtec, v katerem se določi datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe. S podpisom Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca v za to predvidenem roku (15 dni od vročitve obvestila o sprejetju in poziva k podpisu pogodbe) se šteje, da je otrok z dnem, določenim v pogodbi, vključen v vrtec. V kolikor pogodba v za to predvidenem roku ni podpisana, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis v vrtec. V kolikor bi otroka želeli ponovno vpisati, morajo ponovno izpolniti obrazec Vloga za vpis v vrtec, pri čemer nimajo prednosti pri sprejemu otroka v vrtec.
Otrok prične z uvajanjem v vrtec z dnevom vpisa v vrtec. Starši imajo pravico koristiti do 10 dni postopnega uvajanja otroka v vrtec.
4. SESTAVA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN NAČIN DELA KOMISIJE 
8. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenuje ravnatelj s posebnim sklepom.
Komisija je sestavljena iz treh članov:
– en predstavnik občine ustanoviteljice (predstavnik občinske uprave, ki ga predlaga župan),
– en predstavnik vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,
– en predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev.
Člani komisije se imenujejo za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otrok v vrtec.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji.
Administrativno tehnična opravila za strokovno komisijo opravlja administrativna služba Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici.
9. člen 
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji. Na seji komisije je lahko prisoten ravnatelj, pomočnica ravnatelja v vrtcu in poslovni sekretar vrtca, ki pa nimajo pravice glasovanja.
Komisija lahko povabi na sejo tudi predstavnika pristojne institucije, ki lahko poda mnenje za posamezno vlogo, ki je pomembno za odločitev pri sprejemu otrok (npr. center za socialno delo, pediatrična služba, patronažna služba …).
Komisija odloča o sprejemu s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov. Sklep mora komisija obrazložiti.
Na seji komisije se piše zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– poimenska prisotnost članov komisije in vabljenih, ki so se udeležili seje;
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok;
– prioritetni vrstni red za sprejem otrok med šolskim letom za primer novo nastalih prostih mest;
– opis okoliščin, ki so bistveno vplivale na sprejem;
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca. En izvod zapisnika se posreduje občinski upravi Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
5. PREDNOSTNI KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
10. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok enkrat letno, najkasneje do 30. aprila koledarskega leta, in sicer na osnovi prijav, ki so bile vložene do 31. marca koledarskega leta.
V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih imajo prednost pri obravnavi in vključitvi v vrtec otroci, katerih starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine zaradi socialnega položaja družine, otroci s posebnimi potrebami (Odločba Zavoda za šolstvo o usmeritvi v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo oziroma otroci, ki jih Centri za zgodnjo obravnavo otrok vodijo kot otroke s posebnimi potrebami) ter otroci, katerih starši so si pridobili mnenja strokovnjakov iz področja zdravstva.
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Zap. 
št.
Kriterij
Število 
točk
1.
Otroci, ki jih opredeljuje 20. člen Zakona o vrtcih
20
2.
Otrok zaposlenih obeh staršev
25
3.
Otrok, ki mu je bil odložen vpis 
v osnovno šolo
10
4.
Otrok, ki ima skupaj s starši stalno prebivališče v občini-ustanoviteljici vrtca
20
5.
Otrok, ki je bil uvrščen v čakalno vrsto 
v preteklem letu in ni bil sprejet v vrtec
10
6.
Otrok staršev študentov (oba starša)
10
7.
Otrok, ki živi v enoroditeljski družini
10
8.
Družina z več vzdrževanimi otroki
5
9.
Otrok iz druge občine
5
10.
Otrok, vključen v celodnevni program
5
11.
Otrok, katerega sorojenci so že vključeni v vrtec
za vsakega sorojenca 
2 točki
12.
Starost otroka
za vsako leto starosti se doda 1 točka
11. člen 
Komisija sprejeme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti ter se jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet, ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto. Za datum oddaje vloge se upošteva oddaja prve vloge.
12. člen 
Komisija najkasneje v 8-ih dneh po seji vse starše pisno obvesti o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, je v omenjenem dokumentu določen datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, pa mora omenjen dokument vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatke o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatke o številu prejetih vlog, podatke o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
13. člen 
Zoper odločitev komisije za sprejem otroka v vrtec lahko starši v 15 dneh vložijo pritožbo na Svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločati v 15-ih dneh po prejemu pritožbe.
6. POSTOPKI PRI UVAJANJU OTROK V VRTEC 
14. člen
Zavod je v skladu z veljavno zakonodajo dolžan obvestiti starše z možnostjo postopnega uvajanja otroka v vrtec. Uvajanje v vrtec se prične z dnem vključitve v vrtec. Uvajalno obdobje naj traja do 10 dni. Starši so pri tem dolžni upoštevati priporočila zavoda v korist boljše adaptacije otroka in njegovega počutja v novem okolju ter Hišni red vrtca.
Zavod se zavezuje, da bo starše novincev preko vročitve Publikacije vrtca seznanil z vso organiziranostjo vrtca.
Starši so ob začetku uvajanja dolžni predložiti potrdilo pediatra o otrokovem zdravstvenem stanju. Hkrati starši mesec dni pred vključitvijo v vrtec na pristojnem centru za socialno delo vložijo zahtevo za znižano plačilo vrtca (obrazec Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev).
7. POGODBENE OBVEZNOSTI STARŠEV 
15. člen
Ob prejetem pisnem obvestilu o sprejetju otroka v vrtec, starši prejmejo v podpis dva izvoda »Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca«, pri čemer so dolžni en izvod podpisan vrniti v roku 15 dni od vročitve pisnega poziva k podpisu pogodbe.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v omenjenem roku oziroma otroka ne vključijo v vrtec s predvidenim datumom vključitve, navedenem na pogodbi, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se lahko v vrtec vključi drugi otrok po prioritetnem vrstnem redu na čakalnem seznamu.
8. IZPIS OTROKA IZ VRTCA 
16. člen
Starši so dolžni tako kot vpisati otroka tudi izpisati iz vrtca, in sicer na obrazcu Vloga za izpis otroka iz vrtca, ki ga dobijo pri pomočnici ravnatelja vrtca ali pri svetovalni delavki vrtca oziroma na spletni strani vrtca.
Starši izpišejo otroka iz vrtca vsaj teden dni pred odhodom.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec in se lahko uvrsti le na čakalno listo. Postopek ponovnega vpisa je popolnoma enak tistemu za otroke, ki se v vrtec vpisujejo prvič.
9. REZERVACIJA 
17. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Sveti Jurij ob Ščavnici po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko v poletnih mesecih (junij, julij in avgust) uveljavljajo rezervacijo. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni. Rezervacijo uveljavljajo na obrazcu Vloga za uveljavljanje rezervacije, ki jo prejmejo pri pomočnici ravnatelja v vrtcu ali svetovalni delavki vrtca oziroma na spletni strani vrtca. Vlogo za uveljavljanje rezervacije v poletnih mesecih so dolžni vložiti najkasneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Višino rezervacije oziroma delež zneska, določenega z odločbo pristojnega Centra za socialno delo, določa Občina Sveti Jurij ob Ščavnici z veljavnim Sklepom o določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu Sonček.
Če starši ne uveljavljajo rezervacije in otroka začasno izpišejo iz vrtca (Vloga za izpis iz vrtca), pri ponovnem vpisu v vrtec (Vloga za vpis v vrtec) ni mogoče jamčiti prostega mesta v vrtcu oziroma je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet, pri čemer imajo prednost pri vpisu otroci, ki se v vrtec vpisujejo prvič.
18. člen 
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka vsaj 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila. Postopek uveljavljanja rezervacije je enak tistemu za uveljavljanje rezervacije v poletnih mesecih.
10. KONČNE DOLOČBE 
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v Vrtec Sonček Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 84/09).
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-0007/2019
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. avgusta 2019
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti