Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2429. Tržni red javne tržnice v Občini Medvode, stran 6620.

  
Na podlagi Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08), Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in Odloka o ureditvi javne tržnice v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 36/19) je župan dne 6. avgusta 2019 sprejel
T R Ž N I   R E D 
javne tržnice v Občini Medvode 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Tržni red javne tržnice v Občini Medvode (v nadaljevanju tržni red) določa obratovalni čas tržnice, tržne površine in prodajna mesta, prodajo blaga, skladiščenje blaga, pogoje trgovanja na tržnici, pristojbine, naloge upravljavca tržnice, nadzor nad prodajo in način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.
2. člen 
Upravljavec tržnice je režijski obrat Občine Medvode (v nadaljevanju upravljavec).
3. člen 
Trgovanje na tržnici se upravlja skladno z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom.
4. člen 
Razpored tržnih mest, prometni režim in upravljanje lokala določi upravljavec tržnice.
II. OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE 
5. člen 
Tržnica ima poletni in zimski obratovalni čas.
Poletni obratovalni čas je od 1. 4. do 31. 10. Med poletnim obratovalnim časom tržnica obratuje vsak dan, razen nedelje in praznikov, in sicer:
– ob delavnikih med 7.00 in 15.00 uro,
– ob sobotah med 6.30 in 13.00 uro.
Zimski obratovalni čas je od 1. 11. do 31. 3. Med zimskim obratovalnim časom tržnica obratuje vsak dan, razen nedelje in praznikov, in sicer:
– ob delavnikih med 7.00 in 14.00 uro,
– ob sobotah med 7.00 in 13.00 uro.
Ob nedeljah je v poletnem času za občane možna prodaja starin in zbirateljske opreme, t.i. bolšji sejem.
6. člen 
Upravljavec lahko v izjemnih primerih začasno podaljša obratovalni čas. Spremembo obratovalnega časa mora upravljavec objaviti najmanj sedem delovnih dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega obratovalnega časa na občinski spletni strani in na krajevno običajen način.
Uporabnikom tržnih površin (prodajalcem) ni dovoljeno podaljševanje obratovalnega časa tržnice določenega v 5. členu.
III. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNA MESTA 
7. člen 
Tržne površine ločimo glede na namen uporabe:
– na prodajna mesta,
– na manipulativne površine.
Tržnica razpolaga z naslednjimi prodajnimi mesti:
– pokrit prodajni prostor, kjer je 26 stojnic,
– zaprt prodajni prostor, kjer je 6 stojnic,
– prostor za ustrezno opremljena vozila podjetij, registriranih za potujočo prodajo, za ta vozila so namenjena 3 prodajna mesta.
Ob soglasju upravljavca je možna tudi uporaba dopolnilnih prodajnih miz.
8. člen 
Prodajalci na tržnici so lahko stalni in občasni. Med stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki prodajo opravljajo vse leto ali vezano vsaj štiri mesece v sezoni. Ostali so občasni prodajalci.
Prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec tržnice skladno z načrtom razporeditve prodajnih prostorov, in sicer:
– stalnim prodajalcem s pisno pogodbo,
– občasnim prodajalcem dnevno pa z ustnim dogovorom, za katerega se šteje, da je sklenjen, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor.
9. člen 
Prodajno mesto se najame dnevno ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in stalnim prodajalcem. Plačilo dnevne pristojbine se prodajalcu zaračuna za pretekli mesec glede na dejanske tržne dni.
Prodajalci lahko na svojo željo stojnico rezervirajo. Rezervacija za stojnice je mogoča za čas daljši od 30 dni. Če prodajalec rezerviranega prodajnega mesta ne zasede do začetka obratovanja tržnice, lahko upravljavec na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca za tisti dan. Plačani znesek najemnine ali rezervacije za tisti dan ostane upravljavcu.
Prodajalec najetega prodajnega mesta ne sme oddati drugemu v uporabo ali podnajem.
10. člen 
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje so prodajalci dolžni počistiti morebitne nečistoče na prodajnem mestu in v njegovi neposredni bližini. Po končani prodaji so prodajalci dolžni odstraniti nepovratno prazno embalažo, papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. Prodajno mesto morajo zapustiti v čistem in urejenem stanju.
11. člen 
Upravljavec oddaja prodajna mesta v najem na podlagi pisne vloge, kateri mora biti priložena ustrezna dokumentacija (potrdilo o registraciji in davčna številka), ter na podlagi izdanega občinskega soglasja k prodaji blaga. Izdano soglasje velja za tekoče koledarsko leto.
12. člen 
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda, predvsem zaradi:
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja in širitve prodajnega mesta,
– nespoštovanja tržnega reda.
IV. PRODAJA BLAGA 
13. člen 
Na tržnici je dovoljena prodaja živilskih in neživilskih proizvodov. V enem območju tržnice se na stojnicah prodaja živilske izdelke, na drugem območju tržnice se prodaja neživilske izdelke.
Preprodaja blaga na tržnici ni dovoljena.
14. člen 
Prednost pri prodaji blaga imajo kmetovalci in drugi posamezniki s stalnim prebivališčem in z lastnimi ali najetimi kmetijskimi zemljišči v Občini Medvode.
15. člen 
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– trgovci in gostinci,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– občani rabljene predmete,
– društva, humanitarne in druge organizacije.
Kmetovalci morajo imeti za prodajo lastno izdelanega blaga veljavno potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni upravni organ.
Registrirani trgovci, gostinci in druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane zahteve za prodajo na tržnici.
16. člen 
Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– vse vrste kmetijskih pridelkov, izdelkov in sadja, medom ter čebelarskimi pridelki in izdelki, žita, mlevski izdelki, vrtnine, meso, mesni izdelki, ribe, ribji izdelki, mleko, mlečni izdelki, rastlinska olja, domače vino in domače žganje,
– živila in pijače, za katera so izpolnjeni zdravstveno tehnični in higienski pogoji za prodajo zunaj prodajaln,
– suha roba,
– izdelke domače in umetne obrti,
– cvetje, gozdne sadeže, zelišča, gobe,
– razne sadike,
– izdelki, ki so namenjeni promociji Občine Medvode, ter društev in njihovi dejavnosti,
– sveče,
– galanterijo in pletenine lastne proizvodnje,
– druge izdelke kulturnega, vzgojnega, etnološkega ali estetskega pomena.
Vsa živila živalskega izvora se prodaja, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi.
Alkoholne in brezalkoholne pijače se lahko prodaja le v originalni, zaprti embalaži.
Za prodajo cvetja, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
17. člen 
Blago se sme prodajati samo s prodajnih mest. Blago za prodajo je dovoljeno zlagati na tla le pod prodajnim mestom. Prodaja s tal je dovoljena le za lesene izdelke ter košarice s cvetlicami, novoletne jelke …. vendar mora imeti prodajalec za prodajo vsaj malo prodajno mizo.
18. člen 
Razstavljeno blago za prodajo mora biti vidno deklarirano in označeno s prodajno ceno. Prodajalci so praviloma dolžni izstaviti račun za prodano blago in na zahtevo kupca blago izmeriti s kontrolnimi merili.
19. člen 
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago v enotah in z merili, ki so predpisana ali običajna za merjenje določenih vrst blaga. Merila, ki so v uporabi morajo ustrezati zahtevam Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05) in postavljena tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.
20. člen 
Na tržnici je prepovedano prodajati izdelke, ki ne ustrezajo predpisom o kvaliteti blaga in higiensko oporečnih izdelkov.
V. SKLADIŠČENJE BLAGA 
21. člen 
Skladiščenje blaga na tržnih prostorih ni dovoljeno. Po končanem obratovalnem času tržnice morajo prodajalci neprodano blago odstraniti iz tržnih površin.
22. člen 
Hitro pokvarljivo blago mora prodajalec odstraniti iz tržnice takoj, ko so vidni znaki kvarjenja, v nasprotnem primeru ga na stroške prodajalca odstrani upravljavec. O odstranitvi mora biti napisan zapisnik.
VI. PRISTOJBINA 
23. člen 
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določi župan na predlog upravljavca.
24. člen 
Pristojbine za uporabo tržnega prostora stalni prodajalec plača v roku in na način kot je navedeno v pogodbi.
Občasni prodajalci pristojbino plačujejo do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Pristojbine za uporabo tržnih površin zaračunava upravljavec na podlagi sprejetega cenika.
25. člen 
Za potrebe električnega priklopa vozil s hlajenimi prodajnimi vitrinami in zaprtih stojnicah občina omogoča priklop na električno napeljavo. Strošek porabljene električne energije bo upravljavec prodajalcu obračunal pri strošku najemnine za tržni prostor.
VII. NADZOR PRODAJE IN KVALITETE BLAGA 
26. člen 
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
– pristojne inšpekcije v okviru pristojnosti,
– policija,
– občinski inšpektor,
– upravljavec.
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici izvaja upravljavec, ki kopije dokumentacije tudi hrani.
27. člen 
Kupci in prodajalci lahko sporočajo svoje ugotovitve in pripombe v zvezi s tržnim redom občinski upravi z vpisom v pritožno knjigo.
VIII. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE 
28. člen 
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih stojnicah in sproti odnašati v zabojnike (kontejnerje) za ločeno zbiranje odpadkov nepovratno prazno embalažo, papir, oporečne pridelke in proizvode ter druge odpadke. Kolikor prodajalci tega ne bodo opravljali, bo to storil upravljavec tržnice na njihove stroške.
29. člen 
V primeru, da prodajalci pustijo neprodano blago izven prodajnega časa na tržnih površinah, ga lahko upravljavec tržnice odstrani na stroške prodajalca.
30. člen 
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti, primerno oblečeni, da niso preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo tržnega reda ter javnega reda in miru.
Kdor na tržnici krši tržni red ter javni red in mir, se ga na to opozori, oziroma se mu izda pismeni opomin. V primeru ponovne kršitve pa se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru hujših kršitev tržnega reda ali javnega reda in miru oziroma po prejemu tretjega pismenega opomina v koledarskem letu se mu prepove prodaja na tržnici. Upravljavec je dolžan arhivirati in voditi evidenco izdanih opominov. Dokazi o kršitvi tržnega reda ali javnega reda in miru morajo biti zapisniško ugotovljeni od delavcev občinske uprave. Morebitne pritožbe rešuje pristojni organ upravljavca. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. Že v naprej plačane tržne pristojbine se v takem primeru ne vračajo.
31. člen 
Na tržnici in drugih tržnih površinah ni dovoljeno:
– uporabljati plastičnih vrečk,
– zavijati prodanega blaga – živil v tiskan in nečist papir,
– prati blaga, ki je namenjeno za prodajo,
– nelojalno obnašanje prodajalcev,
– kajenje,
– pljuvanje po tleh,
– voziti se s kolesi, mopedi in podobnimi vozili ter parkiranje,
– uporabljati nežigosanih merilnih uteži in tehtnic,
– onesnaževanje in poškodovanje inventarja, ki je v lasti upravljavca tržnice,
– samovoljno zasesti prodajno mesto in prestavljati prodajne stojnice in mize,
– medsebojno prepiranje prodajalcev, samovoljno postavljanje raznih reklam in nadstreškov ter predelava in dodelava tržne opreme,
– metanje odpadkov,
– založiti poti med stojnicami ali okoli stojnic z blagom tako, da je oviran prehod,
– vstopati vinjenim osebam na tržnico,
– prekupčevanje.
32. člen 
Upravljavec tržnice je dolžan:
– čistiti prodajne prostore in opremo,
– prazniti zabojnike za odpadke in skrbeti za njihov redni odvoz,
– po potrebi tržnico izpirati z vodo in dezinficirati.
IX. PROMETNI REŽIM 
33. člen 
Dovoz z dostavnim vozilom do prodajnih mest je dovoljen po označeni poti samo eno uro pred in eno uro po obratovalnem času tržnice. Dostavna vozila bodo parkirana na parkirišču ob Medvoški cesti. Vsak prodajalec bo imel parkirno mesto določeno.
Na tržnih površinah parkirana motorna vozila, ki nimajo dovoljenja za parkiranje, se bodo na stroške uporabnika vozila, po pristojnem organu odstranila s tržnih površin.
X. KONČNE DOLOČBE 
34. člen 
Za izvajanje tržnega reda na tržnici je zadolžen upravljavec. Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje poslovanje in promet blaga na tržnici po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.
35. člen 
Tržni red mora upravljavec po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na tržnici in ga ob prvem nastopu prodaje izročiti vsakemu prodajalcu.
36. člen 
Ta tržni red začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Medvode, dne 6. avgusta 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole 

AAA Zlata odličnost