Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2426. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran, stran 6619.

  
Na podlagi 87. člena ter drugega odstavka 98. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) in prve alineje prvega odstavka 34. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list št. 17/15) župan sprejme
S K L E P 
o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran 
1. 
Za poveljnika Civilne zaščite Občine Ankaran se imenuje Marko Žitko, Hrvatinova ulica 9, 6280 Ankaran – Ancarano, upokojeni vodja policijskega okoliša.
2. 
Za namestnika poveljnika Civilne zaščite Občine Ankaran se imenuje Sašo Birsa, Ivančičeva cesta 11, 6280 Ankaran – Ancarano, poveljnik PGD Hrvatini.
3. 
V štab Civilne zaščite Občine Ankaran se imenujejo:
– Egon Ražman, Cesta na Prisojo 4 A, 6280 Ankaran – Ancarano, pogodbeni sodelavec Občine Ankaran – koordinator del s področja gospodarskih javnih služb, komunalnih dejavnosti, prometa ter vzdrževanja in urejanja skupnostnega premoženja,
– Branko Kovačič, Frenkova ulica 10, 6280 Ankaran – Ancarano, pogodbeni sodelavec Občine Ankaran – koordinator del s področja vzdrževalnih del v poslovnih prostorih in drugem premoženju Občine Ankaran,
– Danijel Ražman, Lazaret 6A, 6280 Ankaran – Ancarano, član Občinskega sveta Občine Ankaran, strokovnjak s področja telekomunikacij,
– Sebastjan Šukljan, Srebrničeva ulica 5, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, izvajanje vzdrževalnih del v poslovnih prostorih in drugem premoženju Občine Ankaran,
– Jani Krstić, Razgledna pot 15, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, svetovalec za pravne zadeve,
– Katja Pišot Maljevac, Benčičeva ulica 15, 6000 Koper – Capodistria, Občinska uprava Občine Ankaran, vodja Oddelka za družbene dejavnost,
– Iztok Mermolja, Jadranska cesta 76, 6280 Ankaran – Ancarano, Občinska uprava Občine Ankaran, direktor občinske uprave.
4. 
Imenovanje poveljnika, namestnika poveljnika ter članov Štaba Civilne zaščite Občine Ankaran traja do preklica.
5. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-9/2019(1)
Ankaran, dne 28. junija 2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik 
Ai sensi dell'articolo 87, del comma 2 dell'articolo 98 della Legge sulla tutela da calamità naturali e da altri veneti calamitosi (Gazzetta ufficiale n. 51/06 – testo ufficiale consolidato n. 97/10) e il paragrafo 1, comma 1 dell'articolo 34 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale n. 17/15) il Sindaco promulga la seguente
D E L I B E R A 
sulla nomina del Comandante della protezione civile, del Comandante sostituto della protezione civile e dei membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano 
1. 
Nella funzione di comandante della Protezione civile del Comune di Ancarano viene nominato Marko Žitko, Via Marčel Hrvatin 9, 6280 Ancarano, capo circoscrizione di polizia pensionato.
2. 
Nella funzione di comandante sostituto della Protezione civile del Comune di Ancarano viene nominato Sašo Birsa, Strada Ivančič Franc – Rudi, 6280 Ancarano, comandate dei Vigili del fioco volontari di Crevatini.
3. 
Nella funzione di membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano vengono nominati:
– Egon Ražman, Strada per Prisoje 4 A, 6280 Ancarano, collaboratore esterno presso il Comune di Ancarano – coordinatore nel campo dei servizi pubblici, dei servizi comunali, il traffico e la manutenzione dei beni comunali,
– Branko Kovačič, Via Franc Planinc – Frenk 10, 6280 Ancarano, collaboratore esterno presso il Comune di Ancarano – coordinatore nel campo della manutenzione degli immobili e altri beni del Comune di Ancarano,
– Danijel Ražman, Lazzaretto 6A, 6280 Ancarano, membro del Consiglio del comune di Ancarano, esperto nel campo delle telecomunicazioni,
– Sebastjan Šukljan, Via Josip Srebrnič 5, 6280 Ancarano, Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, manutenzione,
– Jani Krstić, Vicolo del panorama 15, 6280 Ancarano, Amministrazione comunale del Comune di Ancarani, consulente legale,
– Katja Pišot Maljevac, Via Benčič 15, 6000 Capodistria, Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, capo del Dipartimento per le attività sociali,
– Iztok Mermolja, Strada dell’Adriatico 76, 6280 Ancarano, Amministrazione comunale del Comune di Ancarano, direttore dell'Amministrazione comunale.
4. 
La nomina del comandante, del comandante sostituto e dei membri del Comando della protezione civile del Comune di Ancarano è valida fino a revoca.
5. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0320-9/2019(1)
Ancarano, 28. giugno 2019
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost