Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2423. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019, stran 6616.

  
Na podlagi drugega odstavka 28.č člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
O D R E D B O 
o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 
1. člen 
(vsebina) 
Ta odredba za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019 (v nadaljnjem besedilu: zajtrk) v vrtcih, osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami podrobneje določa:
– dan izvedbe zajtrka,
– sestavo in poreklo živil za zajtrk,
– višino sredstev za povračilo stroškov za živila za izvedbo zajtrka (v nadaljnjem besedilu: stroški),
– upravičence, pogoje in način uveljavljanja povračila stroškov.
2. člen 
(dan izvedbe, sestava in poreklo živil za zajtrk) 
(1) Zajtrk se izvede na dan slovenske hrane, ki se v letu 2019 obeležuje 15. novembra.
(2) Zajtrk je sestavljen iz mleka, masla, kruha, medu in jabolka, ki morajo biti pridelani oziroma predelani v Sloveniji.
(3) Poreklo živil iz prejšnjega odstavka se dokazuje z izjavo dobavitelja, da so bila pridelana oziroma predelana v Sloveniji, ali z ustreznimi certifikati. Izjave in certifikati morajo spremljati živila ob njihovi dobavi. Zahteva o poreklu živil je izpolnjena tudi, če je iz spremljajočih knjigovodskih listin razvidno, da je živilo dobavila kmetija z dopolnilnimi dejavnostmi za predelavo primarnih kmetijskih pridelkov oziroma prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij.
(4) Ustrezni certifikati za dokazovanje porekla živil iz prejšnjega odstavka so certifikati o njihovi ekološki pridelavi, certifikati izbrana kakovost ali certifikati o integrirani pridelavi, ki jih je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo in certificiranje v Republiki Sloveniji. Zahteva o poreklu medu je izpolnjena tudi, če ga spremlja certifikat za Slovenski med, Kočevski gozdni med, Kraški med ali Zlati panj, ki ga je izdala pooblaščena organizacija za kontrolo in certificiranje v Republiki Sloveniji.
3. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in 15. novembra 2019 izvedejo zajtrk z vsemi živili iz drugega odstavka prejšnjega člena.
4. člen 
(višina sredstev za povračilo stroškov) 
(1) Upravičencu se izplača pavšalno nadomestilo v višini 0,52 eura na osebo.
(2) Za določitev višine sredstev za povračilo stroškov posameznemu upravičencu se upošteva število otrok in učencev, vpisanih v centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja na dan 30. september 2019.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pošlje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(4) Višina sredstev za povračilo stroškov se določi kot zmnožek pavšalnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena in števila vpisanih oseb iz drugega odstavka tega člena.
(5) Za povračilo stroškov je namenjenih 130.000 eurov. Če se z vlogami za povračilo stroškov ta znesek preseže, se višina pavšalnega nadomestila iz prvega odstavka tega člena sorazmerno zniža.
5. člen 
(ravnanje z živili, ki se ne porabijo) 
Živila, ki se ne porabijo na dan, določen v 2. členu te odredbe, se porabijo za prehrano otrok in učencev upravičenca naknadno, skladno z rokom uporabe.
6. člen 
(način uveljavljanja povračila stroškov) 
(1) Vlogo za povračilo stroškov odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.
(2) Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno spletno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, ki so potrebni za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni oddaji vloge.
(3) Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na vlogi odgovorna oseba upravičenca ali njen pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.
7. člen 
(rok za uveljavljanje povračila stroškov) 
Rok za vložitev vlog iz prejšnjega člena je od 2. do 19. decembra 2019.
8. člen 
(izplačilo sredstev za povračilo stroškov) 
(1) Agencija na podlagi vloge iz 6. člena te odredbe odloči o višini sredstev za povračilo stroškov, do katere je upravičen posamezni upravičenec, in izda odločbe najpozneje do 21. februarja 2020.
(2) Agencija upravičencem izplača sredstva iz prejšnjega odstavka iz proračuna za leto 2020.
9. člen 
(kontrola pred izplačilom sredstev za povračilo stroškov) 
(1) Agencija pred izplačilom sredstev za povračilo stroškov izvaja administrativne kontrole.
(2) Agencija pozove dva odstotka upravičencev od vseh upravičencev, ki so vložili vlogo za povračilo stroškov, da predložijo izjave, certifikate ali knjigovodske listine iz tretjega in četrtega odstavka 2. člena te odredbe. V primeru podarjenih živil predložijo izjavo darovalca o vrsti in količini zadevnih živil.
10. člen 
(obveznosti agencije) 
Agencija najpozneje do 28. februarja 2020 Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporoči podatke o:
– številu prejetih vlog za povračilo stroškov in podatkih o njihovih vlagateljih;
– količinah razdeljenih živil;
– dnevu izplačila pavšalnih nadomestil in
– povezavi do spletnih mest objav o izvedbah zajtrka in omogoči dostop do fotografij izvedenega projekta, ki so jih upravičenci navedli in priložili v vlogah za povračilo stroškov.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-174/2019
Ljubljana, dne 20. avgusta 2019
EVA 2019-2330-0074
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost