Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2422. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013–2022), stran 6615.

  
Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013–2022) 
1. člen
V Pravilniku o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013–2022) (Uradni list RS, št. 112/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013–2022) št. 02-01/13 z dne 26. 9. 2013, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2022 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, spremenjen s spremembami gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013–2022) št. 02-01/18 z dne 25. 4. 2019, ki jih izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled (v nadaljnjem besedilu: spremembe gozdnogospodarskega načrta).«.
2. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Notranji Bohinj, upoštevaje spremembe gozdnogospodarskega načrta, določeni naslednji ukrepi:
1. najvišji možni posek v višini 233.081 m3, od tega 209.769 m3 iglavcev in 23.312 m3 listavcev;
2. gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na dejanski površini 274,52 ha;
3. nega drogovnjaka na površini 137,64 ha;
4. varstvo pred erozijo v trajanju 286 delovnih dni;
5. varstvo pred žuželkami v trajanju 120 delovnih dni;
6. zaščita s premazom na dejanski površini 25,09 ha;
7. vzdrževanje 17,8 ha grmišč in 12,5 ha travinj;
8. vzdrževanje vodnih površin v trajanju 84 delovnih dni ter
9. 2,4 delovnih dni postavitve valilnic in ostalih ukrepov.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-191/2019
Ljubljana, dne 19. avgusta 2019
EVA 2019-2330-0084
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano