Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2019 z dne 23. 8. 2019

Kazalo

2417. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, stran 6613.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu (Uradni list RS, št. 37/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007 (UL L št. 122 z dne 24. 4. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2018, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1139/EU), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 376/2014/EU), določajo pristojni organ, kontaktna točka, obrazci za poročanje, kontrola in kakovost podatkov v poročilih, zahtevki za informacije, poročilo o varnosti, postopki preverjanja kakovosti, analize in spremljanja ter kazenske določbe.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za dogodke in druge informacije v zvezi z varnostjo, ki vključujejo civilne zrakoplove iz Priloge I Uredbe 2018/1139/EU.«.
2. člen 
V 3. členu se črta drugi odstavek, dosedanji tretji odstavek pa postane drugi odstavek.
3. člen 
5. člen se črta.
4. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »sistema kakovosti« nadomesti z besedilom »sistema skladnosti«.
5. člen 
Priloga se črta.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-21/2019
Ljubljana, dne 14. avgusta 2019
EVA 2019-2430-0034
Vlada Republike Slovenije 
mag. Alenka Bratušek 
podpredsednica