Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2332. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno, stran 6027.

  
Na podlagi določb Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 6. redni seji dne 27. 6. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno 
1. člen 
Prvi člen Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno (Uradni list RS, št. 24/16) se po novem glasi:
»Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v enoto Vrtec Peter Klepec (v nadaljevanju: vrtec) pri Osnovni šoli Cerkno (v nadaljevanju: zavod), določa sestavo, način dela, odločitve komisije za sprejem otrok v vrtec ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.«
2. člen 
V drugem členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da je otrok s 1. septembrom vpisan v Program A, prehod v Program B med šolskim letom ni mogoč. Če je otrok s 1. septembrom vpisan v Program B, je enkrat v šolskem letu s 1. v mesecu možen prehod iz programa B v Program A.«
3. člen 
V četrtem členu se na koncu prve povedi doda besedilo: »razen v mesecu juliju in avgustu.«
4. člen 
V petem členu se v četrtem odstavku črta: »v višini 50 EUR« in doda poved: » Višino akontacije se določi ob vsakoletnem javnem razpisu.«
5. člen 
V šestem členu se zadnja poved prvega odstavka nadomesti z novo, ki se glasi: » V kolikor otrok ne more biti sprejet med letom, se o sprejemu odloča na naslednjem razpisu za vpis otrok v vrtec, ob pogoju, da starši predložijo novo vlogo z vsemi potrebnim dokazili.«
V šestem členu se v zadnjem odstavku namesto besede »določa« uporabi beseda »odloča«.
6. člen 
V devetem členu se tabela s kriteriji zamenja z novo in se po novem glasi:
Zap. št.
Kriteriji
Število točk
1.
Odložitev šolanja
20
2.
Družina oziroma otrok in eden od staršev s stalnim bivališčem v Občini Cerkno
15
3.
Otrok uvrščen na prednostno listo iz preteklega leta
15
4.
Vpis otroka zadnje leto pred vstopom v šolo
20
5.
Otrok, ki je bil izpisan zaradi zdravstvenih težav
15
6.
Zaposlenost obeh staršev oziroma starša v eno-starševski družini
10
7.
Starša imata status študenta ali dijaka
10
8.
Eden od staršev s statusom študenta ali dijaka, drugi zaposlen
10
9.
Sprejem dvojčkov, trojčkov
10
10.
Starši otroka vpisujejo v dnevni program
10
11.
Družina ima v Vrtec Cerkno že vključenega enega ali več otrok
5
7. člen 
V drugem odstavku desetega člena se beseda »določi« nadomesti z besedo »odloči«.
8. člen 
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Starši lahko otroka trajno ali začasno izpišejo iz vrtca kadarkoli želijo, izpis pa morajo opraviti na izpisnem obrazcu, ki ga dobijo v upravi vrtca ter na spletnih straneh vrtca oziroma zavoda skladno z odpovednim rokom:
– izstop zaradi zdravstvenih razlogov – ob predložitvi zdravniškega potrdila brez odpovednega roka,
– ostalo – do 15. v tekočem mesecu za izpis s prvim dnem naslednjega meseca.«
9. člen 
V sedemnajstem členu se doda nov odstavek:
»Za ponoven vpis morajo starši oddati novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.«
10. člen 
18. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se po novem glasi:
»Kot začasen izpis brez razlogov se šteje izpis za določen čas od enega do treh mesecev enkrat v tekočem šolskem letu, ko starši otroka izpišejo brez navedbe izpisnih razlogov in so za čas odsotnosti dolžni poravnati rezervacijo v višini 80% vrednosti, ki so jo starši dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni, s čimer je otroku zagotovljeno mesto v oddelku.«
11. člen 
19. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se po novem glasi:
»Za najavljeno strnjeno odsotnost edinega ali najstarejšega otroka v mesecu juliju ali avgustu so starši oproščeni plačila storitev do deset delovnih dni. Ugodnost se v istem šolskem letu lahko koristi samo za enega otroka iz družine.
Za najavljeno odsotnost v mesecu juliju in avgustu daljšo nad 10 delovnih dni se staršem obračuna rezervacija v višini 80% vrednosti, ki so jo starši dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni. Rezervacija se upošteva samo za edinega ali najstarejšega otroka v družini.«
12. člen 
20. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se po novem glasi:
»Starši lahko otroka izpišejo za čas trajanja materinskega dopusta za naslednjega otroka zaradi ogroženosti matere ali dojenčka. Predložiti je potrebno dokument, iz katerega je razvidno trajanje materinskega dopusta. Za čas odsotnosti morajo starši poravnati rezervacijo v višini 30% vrednosti, ki so jo sicer dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni, s čimer je otroku zagotovljeno mesto v oddelku.
Starši so za čas odsotnosti otroka zaradi zdravstvenega stanja upravičeni do plačila v višini 30% vrednosti, ki so jo sicer dolžni plačati glede na plačilni razred, v katerega so uvrščeni, in sicer od desetega delovnega dne dalje, dokler nastalo stanje ne preneha. Predložiti je potrebno zdravniško potrdilo.«
13. člen 
21. člen se nadomesti z novim besedilom, ki se po novem glasi:
»Za otroke, ki imajo vrtec sofinanciran s strani države, začasni izpis oziroma rezervacija ter izpis za čas trajanja materinskega dopusta ali zaradi zdravstvene odsotnosti niso možni«.
14. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016
Cerkno, dne 29. junija 2019
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič 

AAA Zlata odličnost