Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2327. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica, stran 5996.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/16), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) ter Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica 
1. člen 
V Pravilniku o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 62/17, v nadaljevanju: pravilnik) se 2. točka petega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»2. Lastniki objektov na območju aglomeracij Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Pragersko, Leskovec in Šmartno na Pohorju in v 100 m pasu izven aglomeracij, kjer je že zgrajena javna kanalizacija in je na razdalji 100 m oddaljenosti omogočena priključitev na njo.«.
2. člen 
Drugi stavek prvega odstavka 4. člena pravilnika se dopolni tako, da se pred piko doda besedilo: »ali posreduje na e-pošto: obcina@slov-bistrica.si«.
Peti odstavek se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
»(5) Kandidati se na razpis prijavijo s pisno vlogo. Če vloga ni popolna se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v roku 15 (petnajst) dni od prejema poziva. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispetja dopolnitve. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj kot potrebnih sredstev v vlogah, bodo imele prednost vloge, iz katerih bo razvidno, da se gradi skupna MKČN. V primeru, da bo vrednost še vedno presegala razpoložljiva sredstva se kot tretji kriterij upošteva vrstni red prispelih vlog.«
3. člen 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(1) Upravičenci morajo najkasneje v roku enega leta od vročitve odločbe o odobritvi sofinanciranja, predložiti obvestilo o dokončanju investicije z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami iz javnega razpisa, kakor tudi dokazila o izvedeni gradnji in obratovanju MKČN:
1. Analizni izvid oziroma poročilo o prvih meritvah za MKČN grajeno po 1. 1. 2016 ali oceno obratovanja za MKČN grajeno pred 1. 1. 2016.
2. Račune oziroma potrdila o plačilu za nakup in gradnjo MKČN.
3. Vodno soglasje, v kolikor je bila MKČN zgrajena po 1. 1. 2016 in se nahaja na erozijskem območju ali vodovarstvenem območju.
Po predloženih dokazilih bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2019-0203-9
Slovenska Bistrica, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar