Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej, stran 5995.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o zavodih – ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 36/00, 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17, 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12 in 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) so občine ustanoviteljice na sejah občinskih svetov: Občina Črna na Koroškem, na podlagi 17. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 12/2017, in 59/2017), dne 4. 3. 2019; Občina Dravograd, na podlagi 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 101/13, UPB-3, 2/16, 76/17 in 24/18), dne 14. 3. 2019; Občina Mežica, na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17), dne 10. 10. 2018; Občina Mislinja, na podlagi 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012, 27/2016 in 61/2016), dne 28. 1. 2019; Občina Muta, na podlagi 15. člena Statuta Občine Muta (MUV, št. 15/12 – UPB, 24/13), dne 4. 10. 2018; Občina Prevalje, na podlagi 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015), dne 18. 4. 2019; Občina Radlje ob Dravi, na podlagi 16. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2016, 35/2017), dne 17. 12. 2018; Občina Ravne na Koroškem, na podlagi 19. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), dne 3. 10. 2018; in Mestna občina Slovenj Gradec, na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) dne 10. 10. 2018 sprejele
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 62/12 in 61/16), zaradi ponovnega prevzema soustanoviteljskih pravic in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej Občine Mislinja.
2. člen 
1. člen odloka se dopolni tako, da se po spremembi glasi:
»(1) S tem odlokom ustanavljajo Občina Črna na Koroškem, Občina Dravograd, Občina Mežica, Občina Mislinja, Občina Muta, Občina Prevalje, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne na Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: ustanoviteljice) javni zavod »Koroški pokrajinski muzej« za opravljanje muzejske dejavnosti (v nadaljevanju: muzej).«
3. člen 
2. člen odloka se spremeni tako, da se v tretjem odstavku brišeta besedi »Občina Mislinja« in prva alinea, v četrtem odstavku pa se briše besedilo»za Občino Mislinja, na podlagi sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec št. 032-31/2011 z dne 24. 5. 2011 ter«, tako da se po spremembi tretji in četrti odstavek 2. člena odloka glasita:
»(3) Občina Podvelka, Občina Ribnica na Pohorju in Občina Vuzenica, soustanoviteljice Koroškega pokrajinskega muzeja na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej (Uradni list RS, št. 56/02), so svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej prenesle na sedežno občino, Mestno občino Slovenj Gradec, na podlagi odločitev občinskih svetov, kot sledi:
– Občina Podvelka na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 032-0005/2011, z dne 10. 10. 2011,
– Občina Ribnica na Pohorju na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 032-2/2011, z dne 15. 11. 2011,
– Občina Vuzenica na podlagi sklepa občinskega sveta, št. 032-0012/2011, z dne 7. 10. 2011.
(4) Mestna občina Slovenj Gradec je prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej za Občine Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju, na podlagi sklepa št. 032-60/2011 z dne 6. 12. 2011.«
4. člen 
Prvi odstavek 17. člena odloka se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»(1) Muzej upravlja svet muzeja, ki šteje petnajst članov, in sicer:
– dvanajst članov predstavnikov občin ustanoviteljic, od tega trije predstavniki Mestne občine Slovenj Gradec, dva predstavnika Občine Ravne na Koroškem ter po en predstavnik Občine Dravograd, Občine Prevalje, Občine Radlje ob Dravi, Občine Črna na Koroškem, Občine Mežica, Občine Mislinja in Občine Muta,
– dva predstavnika delavcev muzeja in
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.«
PREHODNE DOLOČBE 
5. člen 
Članom sveta zavoda ustanoviteljice Mestne občine Slovenj Gradec preneha mandat v roku 90 dni po konstitutivni seji novega občinskega sveta. V tem času morata nova občinska sveta ustanoviteljic Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja imenovati svoje predstavnike ustanoviteljic. Do takrat opravlja vse naloge obstoječi svet muzeja.
6. člen 
Delež financiranja, ki ga je dolžna zagotoviti Občina Mislinja se, od vključno leta 2019 dalje, določi po ključu števila prebivalcev posamezne občine, na podlagi sprejetega letnega finančnega načrta javnega zavoda.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Uradnem glasilu slovenskih občin ter v Medobčinskem uradnem vestniku. Veljati začne naslednji dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 0320-0001/2018
Črna na Koroškem, dne 4. marca 2019
Županja 
Občine Črna na Koroškem 
mag. Romana Lesjak 
 
Št. 032-0003/2018
Dravograd, dne 14. marca 2019
Županja 
Občine Dravograd 
Marijana Cigala 
 
Št. 032-0007/2018
Mežica, dne 10. oktobra 2018
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 
 
Št. 014-06/2006
Mislinja, dne 28. januarja 2019
 
Župan 
Občine Mislinja 
Bojan Borovnik 
 
Št. 01403-0003/2018
Muta, dne 4. oktobra 2018
 
Župan 
Občine Muta 
Mirko Vošner 
 
Št. 619-0001/2019
Prevalje, dne 18. aprila 2019
 
Župan 
Občine Prevalje 
dr. Matija Tasič 
 
Št. 014-0009/2009
Radlje ob Dravi, dne 17. decembra 2018
Župan 
Občine Radlje ob Dravi 
mag. Alan Bukovnik 
 
Št. 032-0006/2018
Ravne na Koroškem, dne 3. oktobra 2018
Župan 
Občine Ravne na Koroškem 
dr. Tomaž Rožen 
 
Št. 014-16/2010
Slovenj Gradec, dne 10. oktobra 2018
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti