Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2307. Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij in specifikacij, stran 5904.

  
Na podlagi prvega odstavka 197. člena in v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij in specifikacij 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik ureja neposredno uporabo sprejemljivih načinov usklajevanja (v nadaljnjem besedilu: AMC EU), navodil (v nadaljnjem besedilu: GM EU) in certifikacijskih specifikacij (v nadaljnjem besedilu: CS EU) Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA) ter specifikacij, ki jih izdaja EUROCONTROL, Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (v nadaljnjem besedilu: specifikacije Eurocontrola).
2. člen 
(uporaba AMC EU, GM EU, CS EU in specifikacij Eurocontrola) 
(1) V upravnih postopkih, postopkih stalnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov ter prekrškovnih postopkih, ki jih v zvezi z Uredbo (EU) št. 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (UL L št. 212 z dne 22. 8. 2018, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2018/1139/EU) in njenimi izvedbenimi in delegiranimi predpisi ter v zvezi z Uredbo (EU) št. 376/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu, spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 1321/2007 in (ES) št. 1330/2007 (UL L št. 122 z dne 24. 4. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo 2018/1139/EU, in njenimi izvedbenimi in delegiranimi predpisi vodi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, se šteje, da so zahteve iz teh predpisov in njihovih izvedbenih in delegiranih predpisov izpolnjene, če so rešitve skladne z določbami AMC EU, GM EU in CS EU, ki jih je izdal izvršni direktor EASA, in so v angleškem jeziku objavljene na spletni strani EASA.
(2) V upravnih postopkih, postopkih varnostnega nadzora in nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov ter prekrškovnih postopkih, ki jih v zvezi z uredbami o enotnem evropskem nebu in njihovimi izvedbenimi in delegiranimi predpisi vodi Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije, se šteje, da so zahteve izpolnjene, če so rešitve skladne z določbami specifikacij Eurocontrola, ki so v angleškem jeziku objavljene na spletni strani Eurocontrola. Uredbe o enotnem evropskem nebu so:
– Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 1070/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o spremembi uredb (ES) št. 549/2004, (ES) št. 550/2004, (ES) št. 551/2004 in (ES) št. 552/2004 z namenom izboljšanja delovanja in trajnosti evropskega letalskega sistema (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 34, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1070/2009/ES);
– Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 10), zadnjič spremenjena z Uredbo 1070/2009/ES;
– Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 10), zadnjič spremenjena z Uredbo 1070/2009/ES;
– Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 26), razveljavljena z Uredbo 2018/1139/EU.
(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena ima stranka pravico uporabe drugih načinov usklajevanja, kot so urejeni v izvedbenih in delegiranih predpisih k Uredbi 2018/1139/EU in v izvedbenih in delegiranih predpisih k uredbam o enotnem evropskem nebu.
3. člen 
(seznanitev strank in pojasnila) 
Pri uporabi AMC EU, GM EU, CS EU in specifikacij Eurocontrola uradna oseba, ki vodi upravni postopek, postopek stalnega ali varnostnega nadzora, nadzora nad izvajanjem letalskih predpisov in prekrškovni postopek, stranko seznani z njihovo uporabo in na njeno zahtevo da potrebna strokovna pojasnila.
KONČNI DOLOČBI 
4. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij, razlag in pojasnil, začasnih navodil in specifikacij (Uradni list RS, št. 21/14).
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-92/2019/16
Ljubljana, dne 1. julija 2019
EVA 2019-2430-0024
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo