Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2019 z dne 26. 7. 2019

Kazalo

2289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-E), stran 5890.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-E) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu (ZLet-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. julija 2019.
Št. 003-02-7/2019-12
Ljubljana, dne 20. julija 2019
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LETALSTVU (ZLet-E) 
1. člen
V Zakonu o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) se v 1. členu v drugem odstavku za deseto alinejo doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– Direktiva (EU) 2016/681 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR) za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in drugih hudih kaznivih dejanj (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 132), v delu, ki določa obveznosti letalskih prevoznikov glede prenosa podatkov iz evidence podatkov o potnikih (PNR).«.
2. člen 
Za 84.b členom se dodajo novi 84.c, 84.č in 84.d člen, ki se glasijo:
»84.c člen 
(pošiljanje podatkov o potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR) policiji) 
(1) Za izvajanje pooblastil v zvezi z zbiranjem in obdelavo podatkov o potnikih v zračnem prevozu, ki jih določa zakon, ki ureja naloge in pooblastila policije, letalski prevozniki policiji pošiljajo podatke o potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR). Podatke o potnikih sporočajo brezplačno s potisnim pošiljanjem sproti za ves redni in posebni zračni prevoz, ki ga letalski prevozniki opravljajo iz tretjih držav ali držav članic Evropske unije na ozemlje Republike Slovenije in v obratni smeri oziroma z vmesnim postankom na ozemlju Republike Slovenije. Potisno pošiljanje podatkov je metoda, s katero letalski prevozniki v elektronski obliki sporočijo podatke, ki jih potrebuje policija, letalski prevozniki pa lahko ohranijo nadzor nad tem, katere podatke zagotavljajo.
(2) Pošiljajo se naslednji podatki o potnikih iz prejšnjega odstavka:
1. osebno ime potnika,
2. datum rezervacije letalske vozovnice,
3. datum in kraj izdaje ter drugi podatki z letalske vozovnice,
4. identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika,
5. naslovi in drugi kontaktni podatki iz rezervacije letalske vozovnice,
6. potovalni status potnika, vključno s potrditvami, prijavo na let, informacijami o neizkoriščenih in neodpovedanih rezervacijah letalskih vozovnic ter informacijah o letalskih vozovnicah brez rezervacije,
7. podatki o načinu plačila letalske vozovnice, vključno z naslovom za izstavitev računa,
8. podatki o sedežu in prtljagi potnika,
9. informacije v zvezi s programi za pogoste potnike,
10. informacije o drugih morebitnih posebnostih, povezanih s potnikom,
11. predvideni datum potovanja,
12. popolni načrt potovanja,
13. podatki v zvezi z letom, vključno z informacijami o letih pod skupno oznako,
14. število in osebna imena drugih potnikov, povezanih z isto rezervacijo letalske vozovnice,
15. informacije o ločitvi skupne rezervacije letalskih vozovnic zaradi spremembe ali odpovedi poti enega ali več potnikov,
16. podatki o potovalni agenciji oziroma potovalnem agentu,
17. vse naknadne spremembe podatkov iz 1. do 16. točke tega odstavka,
18. vse zbrane podatke potnika, prijavljenega na let (API): osebno ime potnika, rojstni podatki (dan, mesec, leto, kraj), spol, državljanstvo, podatki o letu, načrtovani in dejanski datum, ura ter kraj vzleta in pristanka letala, število vseh potnikov na letalu, potovalni status osebe na letalu, vrsta, številka, država izdaje in datum izteka veljavnosti potovalnega dokumenta, začetni kraj vkrcanja in izkrcanja potnika, mejni prehod vstopa potnika na ozemlje držav članic Evropske unije, podatki o sedežu in prtljagi potnika ter identifikacijska številka potnika iz informacijskega sistema letalskega prevoznika.
(3) Podatke iz prejšnjega odstavka za vsak posamezni let letalski prevozniki pošljejo policiji dvakrat, in sicer od 24 do 48 ur pred načrtovanim časom odhoda leta in nemudoma po zaprtju leta. Let je zaprt, ko so potniki že vkrcani na letalo v pripravi na odhod in se ne morejo več vkrcati ali izkrcati. Letalski prevozniki podatke o potnikih izbrišejo v roku 24 ur po zaprtju leta.
(4) Podatke iz drugega odstavka tega člena letalskim prevoznikom v roku, določenem v prejšnjem odstavku, pošiljajo tudi pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, kadar v okviru izvajanja svoje pridobitne oziroma registrirane dejavnosti opravijo rezervacijo za potnike v rednem in posebnem zračnem prevozu. Letalski prevozniki vse podatke za vsak posamezni let pošiljajo v skladu s prejšnjim odstavkom.
84.č člen 
(dodatne obveznosti pri pošiljanju podatkov o potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR) policiji) 
(1) Če letalski prevozniki zbirajo podatke iz 18. točke drugega odstavka prejšnjega člena in jih ne hranijo kot del podatkov o potnikih iz sistema rezervacij letalskih vozovnic (PNR), jih sporočijo policiji s potisnim pošiljanjem v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Ne glede na tretji odstavek prejšnjega člena letalski prevozniki na zahtevo enote policije, pristojne za zbiranje podatkov o potnikih, njihovo hrambo, obdelavo ter pošiljanje teh podatkov ali rezultatov njihove obdelave, podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena, nemudoma pošljejo tudi ob drugem času, če je dostop do teh podatkov nujno potreben zaradi preprečitve konkretne varnostne grožnje v zvezi s terorističnimi ali drugimi hudimi kaznivimi dejanji.
(3) Pri letih pod skupno oznako letalskega prevoznika ali več letalskih prevoznikov je za pošiljanje podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena odgovoren letalski prevoznik, ki izvaja let.
(4) Če zaradi tehničnih težav podatkov ni mogoče poslati na način določen v prvem odstavku 84.c člena tega zakona, letalski prevozniki pošiljajo podatke na druge načine, ki izpolnjujejo zakonske zahteve glede varstva osebnih podatkov.
(5) Posamezni letalski prevoznik in policija se za pošiljanje podatkov iz drugega odstavka prejšnjega člena predhodno dogovorita za uporabo skupnih protokolov in sistemsko podprtih oblik zapisa podatkov.
(6) Kadar letalski prevozniki in druge pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki oziroma posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, v okviru izvajanja svoje pridobitne oziroma registrirane dejavnosti opravijo rezervacijo za potnike v rednem in posebnem zračnem prevozu, seznanijo potnike o pošiljanju podatkov o potnikih policiji zaradi njihove obdelave, kot jo določa zakon, ki ureja naloge in pooblastila policije, in o možnosti njihovega pravnega varstva.
84.d člen 
(prekrškovni organ) 
Nadzor nad izvrševanjem določb 84.a, 84.b, 84.c in 84.č člena tega zakona izvaja policija.«.
3. člen 
V 180. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »od 1,000.000 tolarjev do 8,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.000 do 30.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 2.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.000 do 20.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 600 eurov«.
4. člen 
V 181. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »od 600.000 tolarjev do 6,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 25.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 80.000 tolarjev do 300.000 tolarjev,« nadomesti z besedilom »od 300 do 1.200 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 600.000 tolarjev do 4,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 17.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 60.000 tolarjev do 140.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 250 do 600 eurov«.
5. člen 
V 182. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »od 1,000.000 tolarjev do 8,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.000 do 30.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 100.00 tolarjev do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 2.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.000 do 20.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 600 eurov«.
6. člen 
V 183. členu se prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »od 1,000.000 tolarjev do 8,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.000 do 30.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 100.000 tolarjev do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 2.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 1,000.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 4.000 do 20.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 600 eurov«.
7. člen 
V 184. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »od 600.000 tolarjev do 6,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 25.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 80.000 tolarjev do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 1.200 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 600.000 tolarjev do 4.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 17.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 60.000 tolarjev do 140.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 250 do 600 eurov«.
8. člen 
V 185. členu se v napovednem stavku besedilo »od 100.000 do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 600 eurov«.
9. člen 
V 186. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »od 500.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 20.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 70.000 tolarjev do 250.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 1.000 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 70.000 do 130.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 600 eurov«.
10. člen 
V 187. členu se v napovednem stavku besedilo »od 100.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 600 eurov«.
11. člen 
V 188. členu se v napovednem stavku besedilo »80.000 tolarjev do 130.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 600 eurov«.
12. člen 
V 189. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »od 600.000 tolarjev do 6,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 25.000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 80.000 tolarjev do 300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 1.200 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »od 600.000 tolarjev do 4,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.500 do 17.000 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »od 60.000 do 140.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 250 do 600 eurov«.
13. člen 
V 189.a členu se besedilo »od 850.000 tolarjev do 1,500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 3.500 do 6.500 eurov«.
14. člen 
Za 189.a členom se doda nov 189.b člen, ki se glasi:
»189.b člen 
(letalski prekrški) 
(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje letalski prevoznik – pravna oseba, ki ni poslal podatkov o potnikih ali jih ni poslal pravočasno ali je poslal nepravilne podatke ali jih ni poslal na predhodno dogovorjen način (84.c in 84.č člen).
(2) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje letalski prevoznik, ki je samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se za prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je letalski prevoznik.
(4) Z globo od 3.000 do 8.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v okviru izvajanja svoje pridobitne dejavnosti opravi rezervacijo za potnike v rednem in posebnem zračnem prevozu in letalskemu prevozniku podatkov o teh potnikih ni poslala ali jih ni poslala pravočasno ali je poslala nepravilne podatke (84.c člen).
(5) Z globo od 400 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, kadar v okviru izvajanja svoje pridobitne oziroma registrirane dejavnosti opravi rezervacijo za potnike v rednem in posebnem zračnem prevozu.
(6) Z globo od 200 do 1.000 eurov se za prekršek iz četrtega in petega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, kadar v okviru izvajanja svoje pridobitne oziroma registrirane dejavnosti opravi rezervacijo za potnike v rednem in posebnem zračnem prevozu.«.
15. člen 
V 190. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 600 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »od 80.000 tolarjev do 150.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 300 do 600 eurov«.
16. člen 
V 191. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »160.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »600 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »250 eurov«.
17. člen 
V 192. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »160.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »600 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »250 eurov«.
18. člen 
V 193. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »160.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »600 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »250 eurov«.
19. člen 
V 194. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »200.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »800 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »160.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »600 eurov«.
V tretjem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
V četrtem odstavku se besedilo »80.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
V petem odstavku se besedilo »70.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »250 eurov«.
KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-06/19-5/12
Ljubljana, dne 12. julija 2019
EPA 466-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Dejan Židan 
predsednik