Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2171. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran, stran 5670.

  
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17); 3. in 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 5. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran 
1. člen 
V Vrtcu Ankaran se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
1. starostno obdobje – oddelki z otroki od 1. do 3. leta starosti:
– celodnevni program
528,00 EUR
– poldnevni program
422,40 EUR
2. starostno obdobje – oddelki z otroki od 3. do 6. leta starosti:
– celodnevni program
393,00 EUR
– poldnevni program
314,40 EUR.
2. člen 
V Vrtcu Ankaran se za posamezne programe vrtca za otroke, ki imajo skupaj s skrbnikom stalno prebivališče v Občini Ankaran, določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
1. starostno obdobje – oddelki z otroki od 1. do 3. leta starosti:
– celodnevni program
501,60 EUR
– poldnevni program
401,28 EUR
2. starostno obdobje – oddelki z otroki od 3. do 6. leta starosti:
– celodnevni program
373,35 EUR
– poldnevni program
298,68 EUR.
Dodatno subvencijo iz tega člena v celoti krije Občina Ankaran.
Do dodatnega znižanja plačila vrtca iz proračuna Občine Ankaran niso upravičeni starši otrok, ki se jim del cene programa vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna.
3. člen 
Mesečni strošek živil, upoštevan v ceni programov, znaša 39 EUR.
Stroški materiala in storitev na otroka, upoštevani v cenah programa iz 1. člena in 2. člena tega sklepa, znašajo 51,63 EUR mesečno na otroka.
Prispevek staršev iz prve in druge točke 1. člena in 2. člena tega sklepa je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v mesecu.
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil (zajtrk, kosilo, malica, ki znašajo 1,90 EUR na dan). Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost.
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca pri pristojnem Centru za socialno delo v skladu z veljavno zakonodajo v deležu ekonomske cene programa, v katerega je otrok vključen. Pravica do znižanega plačila vrtca jim pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge pri pristojnem Centru za socialno delo.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Občina Ankaran po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo za odsotnost otroka enkrat letno, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka en mesec oziroma 30 koledarskih dni.
Za najmanj 3-mesečno neprekinjeno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo znižanje plačila prispevka za 50%. Pisna prošnja s priloženim zdravniškim potrdilom se odda v vrtcu, v katerega je otrok vključen, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka.
Staršem otrok, za katere je Občina Ankaran po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema z nakupom ali gradnjo nepremičnine, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni zahtevo za upoštevanje drugih okoliščin pri določitvi znižanega plačila vrtca in navede odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
– kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali pravnomočno gradbeno dovoljenje v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše,
– namensko kreditno pogodbo in
– potrdilo banke o višini anuitete kredita.
Na podlagi vseh zgoraj navedenih dokazil o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo.
6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2019 dalje.
7. člen 
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Mestne občine Koper št. 600-14/2011 z dne 20. 9. 2012.
Št. SVT.041/2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
 
Po poblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj 
Visti gli articoli 28 e 31 della Legge in materia di educazione dell’infanzia (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 100/05 – testo ufficiale consolidato, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 55/17); gli articoli 3 e 24 della Legge sull’attuazione dei diritti garantiti mediante fondi pubblici (Gazzetta ufficiale RS, n. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – dec. Corte costituzionale, 51/16 – dec. Corte costituzionale, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 e 77/18), del Regolamento sulla metodologia di determinazione dei prezzi dei programmi nei giardini d’infanzia che svolgono un servizio pubblico (Gazzetta ufficiale RS, n. 97/03, 77/05, 120/05 e 93/15), nonché dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS n  17/2015), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella 5ª seduta ordinaria dell’11/6/2019 approva la seguente
D E L I B E R A 
sulla determinazione delle tariffe dei programmi di educazione prescolare nel giardino d’infanzia di Ancarano 
Articolo 1 
Nel giardino d’infanzia di Ancarano vengono definite le tariffe per i singoli programmi del giardino d’infanzia che ammontano mensilmente, per bambino:
I. fascia d’età – sezioni con bambini da 1 a 3 anni d’età:
– programma giornaliero
528,00 EUR
– programma ridotto 
422,40 EUR
II. fascia d’età – sezioni con bambini da 3 a 6 anni d’età:
– programma giornaliero
393,00 EUR
– programma ridotto
314,40 EUR.
Articolo 2 
Nel giardino d’infanzia di Ancarano per i bambini che sono residenti insieme al loro tutore nel comune di Ancarano vengono definite le tariffe per i singoli programmi del giardino d’infanzia che ammontano mensilmente, per bambino:
I. fascia d’età – sezioni con bambini da 1 a 3 anni d’età:
– programma giornaliero
501,60 EUR
– programma ridotto
401,28 EUR
II. fascia d’età – sezioni con bambini da 3 a 6 anni d’età:
– programma giornaliero
373,35 EUR
– programma ridotto
298,68 EUR.
La sovvenzione aggiuntiva di cui al presente articolo è interamente a carico del Comune di Ancarano.
Non hanno diritto alla sovvenzione aggiuntiva del pagamento del giardino d’infanzia dal bilancio del Comune di Ancarano i genitori dei bambini per i quali parte del programma del giardino d’infanzia è finanziata, ovvero cofinanziata, dal bilancio dello Stato.
Articolo 3 
Gli oneri mensili della giornata alimentare sono considerati nella tariffa dei programmi e ammontano a 39 EUR.
I costi del materiale e dei servizi per i bambini, inclusi nei prezzi del programma di cui all’articolo 1 e 2 della presente delibera, ammontano a 51,63 EUR mensili per bambino.
Il contributo dei genitori di cui al primo e al secondo punto dell’articolo 1 e dell’articolo 2 della presente delibera è il contributo dato per la presenza del bambino 21 giorni al mese.
Per il periodo in cui il bambino è assente, la tariffa del programma è ridotta dei costi delle giornate alimentari non fruite (colazione, pranzo, merenda che ammontano a 1,90 EUR al giorno). Tale prezzo ridotto è la base per il pagamento dei genitori e il pagamento della differenza tra il prezzo del programma e il pagamento dei genitori che è a carico della comunità locale.
I genitori possono far valere il pagamento ridotto del giardino d’infanzia presso il Centro competente di assistenza sociale, in conformità con la legge in vigore, per la quota della tariffa economica del programma in cui è inserito il bambino. Il diritto al pagamento ridotto del giardino d’infanzia spetta loro dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda presso il Centro competente di assistenza sociale.
Articolo 4 
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Ancarano è tenuto, per legge, a rimborsare una parte del prezzo del programma dell’educazione prescolare nel giardino d’infanzia pubblico, possono far valere il diritto alla prenotazione nel caso di assenza del bambino una volta all’anno, e precisamente per un’assenza protratta del bambino di un mese, ovvero di 30 giorni solari.
Per un’assenza ininterrotta del bambino di almeno tre mesi per motivi di salute i genitori possono far valere una riduzione del 50% del pagamento della tariffa mensile. La richiesta scritta con il certificato medico allegato viene presentata al giardino d’infanzia in cui il bambino è inserito, entro e non oltre cinque giorni dal termine dell’assenza.
I genitori sono tenuti a comunicare per iscritto l’assenza del bambino 15 giorni prima del primo giorno di assenza del bambino.
I genitori che hanno più di un figlio iscritto al giardino d’infanzia possono far valere i diritti per la prenotazione e per l’assenza temporanea del bambino per motivi di salute soltanto per il figlio maggiore.
I genitori dei bambini per i quali il Comune di Ancarano è tenuto, per legge, a rimborsare una parte del prezzo del programma dell’educazione prescolare nel giardino d’infanzia, e il cui figlio frequenta il giardino d’infanzia, all’atto di presentazione dei rispettivi documenti che attestano la risoluzione del problema abitativo con l’acquisto o la costruzione di un immobile, possono ridurre ulteriormente il pagamento del giardino d’infanzia di una classe reddituale, e precisamente dalla 2ª fascia reddituale alla 9ª compresa.
Il richiedente che con la domanda atta ad esercitare diritti garantiti mediante fondi pubblici, così come stabilito dalla legge che disciplina l’esercizio dei diritti garantiti mediante fondi pubblici, compila la richiesta di prendere in considerazione altre circostanze per determinare un pagamento ridotto per il giardino d’infanzia e indica il pagamento rateale del mutuo con cui la famiglia ha risolto il problema abitativo, per la riduzione della tariffa del giardino d’infanzia, conformemente al primo paragrafo, deve allegare alla domanda i seguenti attestati:
– il contratto di compravendita o un estratto dal libro tavolare per quanto concerne l’acquisto di un appartamento o di una casa, oppure la concessione edilizia passata in giudicato in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di un edificio residenziale,
– un contratto di credito strutturato e
– il certificato della banca per l’importo del credito rateale.
Il Centro competente di assistenza sociale decide sulla base dei suddetti attestati relativi alla riduzione aggiuntiva del pagamento del giardino d’infanzia.
Articolo 6 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, viene applicata a partire dal 1/9/2019.
Articolo 7 
A partire dall’entrata in vigore della presente delibera cessa di essere valida la Delibera sulla determinazione delle tariffe dei programmi di educazione prescolare nei giardini d’infanzia del Comune città di Capodistria n. 600-14/2011 del 20/9/2012.
N. SVT.041/2019
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik
 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti