Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2170. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, stran 5667.

  
Na podlagi člena 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 5. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju varstva otrok 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe javnih vrtcev, vrtcev s koncesijo, zasebnih vrtcev, ki izpolnjujejo pogoje za financiranje programa za predšolske otroke iz javnih sredstev, zasebnih vrtcev, ki imajo pogodbeno razmerje v zvezi z varstvom predšolskih otrok z Občino Ankaran ter programe varuhov predšolskih otrok, ki imajo pogodbeno razmerje z Občino Ankaran (v nadaljnjem besedilu: organizirana oblika varstva), iz sredstev Občine Ankaran, določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE 
2. člen 
S subvencijo se staršem oziroma skrbnikom zagotovijo dopolnilna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z varstvom otroka, ki ni vključen v organizirano obliko varstva, opredeljeno v 1. členu tega pravilnika.
Do subvencije je upravičen eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma skrbnik otroka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) pod pogojem:
– da ima en izmed otrokovih zastopnikov skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Ankaran oziroma da je vlagatelj tujec, ki ima skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče na območju Občine Ankaran in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji,
– da je otrok že dopolnil enajst mesecev starosti ter da zastopniki otroka ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
– da je vlagatelj skladno s pravilnikom, ki ureja sprejem otrok v vrtec, podal vlogo za vpis otroka v javni vrtec, pa je bil vpis otroku odklonjen in je uvrščen na čakalni seznam oziroma ponujenega prostega mesta v javnem vrtcu ni zavrnil.
III. VIŠINA SUBVENCIJE 
3. člen 
Višina subvencije znaša 100,00 EUR neto mesečno za enega otroka, ki izpolnjuje pogoje, kot so navedeni v 2. členu.
Če ima otrok, ki ni vključen v organizirano obliko varstva, sorojenca, ki je sočasno vključen v javni vrtec na območju Občine Ankaran, znaša višina subvencije 150,00 EUR neto mesečno.
Če ima otrok, ki ni vključen v organizirano obliko varstva, dva ali več sorojencev, ki so sočasno vključeni v javni vrtec na območju Občine Ankaran, znaša višina subvencije 200,00 EUR neto mesečno.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE 
4. člen 
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s pisno vlogo pri občinskem upravnem organu, pristojnem za področje predšolske vzgoje. Kot pomoč vlagateljem občina pripravi ter objavi tipski obrazec za uveljavljanje obravnavane pravice.
5. člen 
Pravica do subvencije je vezana na otroka in se prizna za čas tekočega šolskega leta, ko vlagatelj izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev subvencije, pri čemer se vloga za subvencijo presoja in odobrava za vsako šolsko leto znova. O dodelitvi subvencije odloči občinski upravni organ, pristojen za področje predšolske vzgoje, po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
6. člen 
Vlagatelj pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal popolno vlogo iz 4. člena, pod pogojem, da je že nastopil želen datum vključitve otroka v vrtec, naveden na vlogi za vpis v vrtec ter pod pogoji iz 2. člena tega pravilnika.
7. člen 
Občinska uprava izplačuje subvencije na podlagi dokončne odločbe do 30. v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun vlagatelja.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE 
8. člen 
Pogoji za pridobitev pravice do subvencije iz 2. člena tega pravilnika morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja te pravice. Vlagatelj je dolžan občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za področje predšolske vzgoje, sporočiti vse spremembe dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev subvencije v 15 dneh od dne, ko je taka sprememba nastala, oziroma so zanjo izvedeli.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV 
9. člen 
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in priloži k vlogi.
Če se ugotovi, da je vlagatelj prejemal subvencijo na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika ali, da pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem pravilniku niso več izpolnjeni, vlagatelj izgubi pravico do subvencije in je dolžan neupravičeno prejete subvencije vrniti v proračun Občine Ankaran v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
10. člen 
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z veljavnim pravnim redom.
VII. KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. SVT.042/2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
 
Po pooblastilu župana 
Podžupanja 
Barbara Švagelj 
Ai sensi dell’articolo 17 dello Statuto del comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nella 5ª seduta ordinaria dell’11/6/2019, ha approvato il
R E G O L A M E N T O 
sul sovvenzionamento delle spese di sorveglianza dei bambini 
I. DISPOSIZIONE GENERALE 
Articolo 1 
Il presente regolamento disciplina il sovvenzionamento delle spese relative alla sorveglianza dei bambini che non sono inseriti nei programmi dei giardini d’infanzia pubblici, dei giardini d’infanzia con concessione, dei giardini d’infanzia privati che soddisfano le condizioni per il finanziamento del programma per i bambini di età prescolare con fondi pubblici, dei giardini d’infanzia privati che hanno un rapporto contrattuale con il Comune di Ancarano in merito alla sorveglianza dei bambini in età prescolare, nonché i programmi dei tutori dei bambini in età prescolare che hanno un rapporto contrattuale con il Comune di Ancarano (di seguito nel testo: forma organizzata di sorveglianza), con i fondi del Comune di Ancarano, ne definisce gli aventi diritto, l’entità della sovvenzione e il procedimento necessario per avvalersi della sovvenzione.
II. AVENTI DIRITTO ALLA SOVVENZIONE 
Articolo 2 
La sovvenzione fornisce ai genitori o ai tutori fondi supplementari per coprire le spese sostenute per la sorveglianza del bambino che non è inserito in una forma organizzata di sorveglianza definita nell’articolo 1 del presente Regolamento.
Ha diritto alla sovvenzione uno dei genitori, ovvero il rappresentante legale o il tutore del bambino (di seguito nel testo: richiedente) a condizione:
– che uno dei rappresentanti del bambino e il bambino abbiano residenza fissa nel Comune di Ancarano, ovvero che il richiedente sia figlio di uno straniero che ha residenza fissa o temporanea insieme al bambino nel territorio del Comune di Ancarano e che dichiari anche i redditi nella Repubblica di Slovenia,
– che il bambino abbia già compiuto undici mesi di età e che i rappresentanti del bambino non si avvalgano più del congedo parentale astenendosi completamente dal lavoro,
– che il richiedente, conformemente con il Regolamento sull’ammissione dei bambini al giardino d’infanzia, abbia consegnato la richiesta per l’iscrizione del bambino al giardino d’infanzia pubblico, ma che sia stata respinta l’iscrizione del bambino ed egli sia stato inserito nella lista d’attesa e non sia stato rifiutato il posto libero offertogli in un giardino d’infanzia pubblico.
III. ENTITÀ DELLA SOVVENZIONE 
Articolo 3 
L’entità della sovvenzione equivale alla mensilità di 100,00 EUR al netto per il bambino che adempie le condizioni di cui all’articolo 2.
Se il bambino che non è inserito in una forma organizzata di sorveglianza ha un coetaneo che è contemporaneamente incluso in un giardino d’infanzia pubblico nel territorio del Comune di Ancarano, l’entità della sovvenzione è di 150,00 EUR netti mensili.
Se un bambino che non è inserito in una forma organizzata di sorveglianza, ha due o più coetanei che sono inseriti contemporaneamente in un giardino d’infanzia pubblico nel territorio del Comune di Ancarano, l’entità della sovvenzione ammonta a 200,00 EUR netti mensili.
IV. AVVALERSI DEL DIRITTO ALLA SOVVENZIONE 
Articolo 4 
Il richiedente si avvale del diritto alla sovvenzione mediante richiesta scritta da inoltrare all’organo amministrativo comunale, responsabile del settore dell’educazione prescolare. Come aiuto ai richiedenti il comune ha redatto e pubblicato un apposito modulo per avvalersi del diritto in questione.
Articolo 5 
Il diritto alla sovvenzione è vincolato al bambino e viene riconosciuto per la durata dell’anno scolastico corrente in cui il richiedente adempie ai requisiti richiesti per ottenere la sovvenzione; la valutazione e l’approvazione della richiesta di sovvenzione devono essere ripetute ogni anno scolastico. L’assegnazione delle sovvenzioni viene determinata dall’organo amministrativo comunale responsabile del settore dell’educazione prescolare, nel rispetto delle normative che disciplinano il procedimento amministrativo generale.
Articolo 6 
Il diritto alla sovvenzione viene riconosciuto al richiedente a decorrere dal primo giorno del mese che succede il mese d’inoltro del modulo completo di cui all’articolo 4, a condizione che sia già decorsa la data d’inserimento del bambino nel giardino d’infanzia, riportata nella domanda d’ammissione al giardino d’infanzia e siano adempiute le condizioni di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
Articolo 7 
L’amministrazione comunale versa le sovvenzioni sul conto corrente del richiedente sulla base dell’atto amministrativo definitivo, entro il trentesimo giorno del mese corrente per il mese precedente.
V. PRIVAZIONE DEL DIRITTO ALLA SOVVENZIONE 
Articolo 8 
Le condizioni necessarie per l’acquisizione del diritto alla sovvenzione di cui all’articolo 2 del presente regolamento devono essere adempiute durante tutto il periodo di fruizione di tale diritto. Il richiedente è tenuto a comunicare all’organo amministrativo comunale, responsabile del settore dell’educazione prescolare, tutti gli eventuali cambiamenti riguardanti fatti e circostanze che hanno dato luogo alla concessione della sovvenzione, entro 15 giorni dalla data in cui tali cambiamenti si sono verificati oppure dal giorno in cui ne è giunto a conoscenza.
VI. RESPONSABILITÀ DELLA VERIDICITÀ DEI DATI 
Articolo 9 
Il richiedente ha la responsabilità civile e penale per la veridicità dei dati riportati nel modulo di richiesta e negli allegati.
Qualora si dovesse accertare che il richiedente abbia fruito della sovvenzione sulla base di dati non veritieri ovvero contrariamente a quanto stabilito dalle disposizioni di tale regolamento o, che non sussistano più le condizioni necessarie per il riconoscimento del diritto alla sovvenzione secondo il presente regolamento, il richiedente viene privato del medesimo ed è tenuto a restituire nel bilancio di previsione del Comune di Ancarano la somma indebitamente percepita, entro 8 giorni dall’emissione del giustificativo dell’importo, ovvero della richiesta, inclusi gli interessi legali di mora decorrenti dal giorno del versamento.
Articolo 10 
I dati riportati sul modulo per avvalersi della sovvenzione sono considerati dati personali e conseguentemente devono essere tutelati in conformità con le normative legislative.
VII. DISPOSIZIONE FINALE 
Articolo 11 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. SVT.042/2019
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Barbara Švagelj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti