Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2161. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, stran 5640.

  
Na podlagi določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1), 142., 146. in 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US), 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 8. redni seji dne 26. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica 
1. člen 
V 1. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 75/17; v nadaljevanju: odlok) se črtata četrti in peti odstavek.
2. člen 
V 2. členu se:
– v prvem odstavku črta besedilo »in za objekte v uporabi Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih organizacij«;
– črta tretji odstavek;
– ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo;
– zadnji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(6) O oprostitvi odloča na podlagi zahtevka zavezanca Občina Sevnica. Vlogo zavezanec vloži najkasneje do 31. januarja za tekoče leto.«
3. člen 
V 5. členu se:
– spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
»(1) Za določitev površine za odmero nadomestila za zazidano stavbno zemljišče se upoštevajo podatki neto tlorisne površine objekta, ki so vpisani v kataster stavb kot katastrski podatki ali registrski podatki v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.«;
– doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče se odmeri od:
– objektov za stanovanjsko rabo, kamor sodijo tudi prostostoječe garaže;
– objektov za poslovno rabo, kamor uvrščamo objekte za gostinsko rabo, upravno in poslovno rabo, trgovsko rabo in druge storitvene dejavnosti, rabo za promet in izvajanje elektronskih komunikacij, industrijsko rabo in skladišča, del objektov za rabo splošnega družbenega pomena (le igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka);
– objektov za rabo splošnega družbenega pomena (razen igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka);
– objekte za kmetijsko rabo ter
– objekte za drugo rabo.«;
– dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
4. člen 
V 6. členu se:
– črta šesta alineja prvega odstavka;
– črta drugi odstavek;
– ostali odstavki se ustrezno preštevilčijo;
– črta v tretjem odstavku točke d), e) in f);
– v četrtem odstavku se besedna zveza »od točke c do f)« spremeni, tako da se glasi »točke c)«.
5. člen 
Spremeni se 7. člen, tako da se glasi:
»Glede na ugodnosti, ki jih imajo uporabniki stavbnih zemljišč, se to območje glede na lego zemljišč deli na dve kategoriji:
– I. kategorija: naselji Sevnica in Boštanj,
– II. kategorija: ostala naselja.«
6. člen 
V 8. členu se v drugem odstavku besedna zveza »prostorski red« nadomesti z besedno zvezo »prostorski načrt«.
7. člen 
V 11. členu se:
– točka a) spremeni tako, da se glasi:
»a) Lega in dejanska raba objekta in zemljišča:
– stavbno zemljišče z objektom za stanovanjsko rabo I. kategorije
11
– stavbno zemljišče z objektom za stanovanjsko rabo II. kategorije
5
– stavbno zemljišče z objektom za poslovno rabo I. kategorije
90
– stavbno zemljišče z objektom za poslovno rabo II. kategorije
70
– stavbno zemljišče z objektom za rabo splošnega družbenega pomena
(razen igralnica, cirkus, plesna dvorana, diskoteka)
30
– stavbno zemljišče z objektom za kmetijsko ali drugo rabo
1«;
– črtata točki č) in d);
– doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pri določitvi točk komunalne opremljenosti zemljišča se za objekte kmetijske ali druge rabe upošteva faktor 0,05.«
8. člen 
V 12. členu se v prvem odstavku spremeni točka 2, tako da se glasi:
»2. lega in dejanska raba objekta in zemljišča.«
9. člen 
V 14. členu se besedilo »s kvadraturo stanovanjske, poslovne površine ali površine namenjene družbenim dejavnostim oziroma s površino zavezančevega« spremeni, tako da se glasi: »z neto tlorisno površino objekta oziroma s površino zazidanega in«.
10. člen 
Spremeni se 15. člen, tako da se glasi:
»Prihodki iz nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se izkazujejo v proračunu Občine Sevnica in se namensko uporabljajo izključno za opremljanje stavbnih zemljišč, urejanje javnih površin ter vse ostale posege za dvig nivoja komunalnega standarda vseh prebivalcev v občini.«
11. člen 
Spremeni se 16. člen, tako da se glasi:
»(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačuje zavezanec na podlagi odločbe, ki mu jo izda finančni urad, kjer leži nepremičnina.
(2) Finančni organ izda odločbe po uradni dolžnosti na podlagi tega odloka in vrednosti točke, veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem finančni organ na podlagi podatkov, ki mu jih posredujejo občine do 31. marca za tekoče leto oziroma v treh mesecih po prejemu podatkov.«
12. člen 
Spremeni se 17. člen, tako da se glasi:
»(1) Podatke za odmero nadomestila pridobi Občine Sevnica iz uradnih evidenc v skladu s predpisi.
(2) V zvezi s podatki, ki jih občina ne pridobi iz uradnih evidenc, izvede seznanitev zavezancev o pridobljenih ali posodobljenih podatkih ter jih pozove, da izvedejo uskladitev v skladu s predpisi.«
13. člen 
Črta se II. poglavje KAZENSKA DOLOČBA in 19. člen odloka.
14. člen 
Črta se 20. člen.
15. člen 
Doda se nov 20.a člen, ki se glasi:
»Naselje Boštanj se v I. kategorijo uvrsti s 1. 1. 2022.«
16. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa od 1. 1. 2020 dalje.
Št. 007-0001/2019
Sevnica, dne 27. junija 2019
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk