Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2131. Sklep o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR, stran 5588.

  
Na podlagi drugega odstavka 8. člena in petega odstavka 17. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16; v nadaljevanju ZCKR) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o vsebini podatkov in informacij v centralnem kreditnem registru in sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki jih poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa:
– vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v centralnem kreditnem registru (v nadaljevanju CKR), ki jih poročajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ter način njihovega zbiranja;
– vsebino podatkov in informacij o poslovnih subjektih v sistemu izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu.
2. VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ O POSLOVNIH SUBJEKTIH V CENTRALNEM KREDITNEM REGISTRU TER NAČIN NJIHOVEGA ZBIRANJA 
2. člen 
(Poročevalske enote) 
(1) Banka Slovenije zbira podatke in informacije o zadolženosti poslovnih subjektov ter upravljanju kreditnih tveganj kreditodajalcev v zvezi s poslovnimi subjekti od poročevalskih enot iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR (v nadaljevanju poročevalske enote).
(2) Poročevalske enote iz prejšnjega odstavka so hkrati tudi člani sistema izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov – SISBIZ, ki jih Banka Slovenije objavi na svoji spletni strani.
3. člen 
(Obveznost poročanja) 
(1) Poročevalske enote posredujejo podatke za CKR v skladu z vsakokrat veljavnim Priročnikom za pošiljanje podatkov in informacij poročevalskih enot iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR o zadolženosti poslovnih subjektov.
(2) Banka Slovenije s Priročnikom iz prejšnjega odstavka opredeli podrobnejšo vsebino posameznega podatka iz 4. člena tega sklepa ter postopek njihovega poročanja.
4. člen 
(Podatki in informacije v CKR) 
(1) V CKR se zbirajo podatki in informacije o izpostavljenostih poslovnih subjektov, ki izvirajo iz kreditnih poslov, ki jih s temi subjekti sklepajo poročevalske enote.
(2) V CKR se zbirajo naslednji podatki o kreditojemalcu, ki je poslovni subjekt:
1. firma in poslovni naslov pravne osebe ali firma oziroma ime in poslovni naslov podjetnika ali zasebnika;
2. davčna številka;
3. matična številka, če je poslovni subjekt vpisan v Poslovni register Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja Poslovni register Slovenije, ali enolična identifikacijska oznaka tujega poslovnega subjekta iz registra tujih poslovnih subjektov;
4. podatki o stečaju ali prisilni poravnavi ali drugem postopku zaradi insolventnosti, ki se vodi zoper poslovni subjekt v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
5. drugi podatki o poslovnem subjektu, ki se vodijo v Poslovnem registru Slovenije, registru tujih poslovnih subjektov ali v drugih uradnih evidencah in registrih v Republiki Sloveniji, zlasti podatki o sektorju ter panogi, v katero se uvršča poslovni subjekt glede na dejavnost, velikost in pravno organizacijska oblika, status poslovnega subjekta (aktiven, neaktiven, v stečaju in podobno), datum vpisa in izbrisa iz sodnega registra.
(3) V CKR se zbirajo naslednji podatki o vrstah kreditnih poslov, ki jih sklepajo poročevalske enote s poslovnimi subjekti kot kreditojemalci:
1. kreditne in plačilne kartice ter ostali plačilni instrumenti katerih namen je kreditiranje;
2. pogodbe o finančnem zakupu;
3. pogodbe o faktoringu (z regresom in brez regresa);
4. druge pogodbe katerih namen je kreditiranje;
5. pogodbe o danih zavarovanjih;
6. prevzeta poroštva za obveznosti kreditojemalca, ki je poslovni subjekt ali fizična oseba.
(4) V CKR se v zvezi s kreditnimi posli iz prejšnjega odstavka, zbirajo naslednji podatki in informacije:
1. datum sklenitve posla oziroma izdaje finančnega instrumenta z navedbo oznake pogodbe oziroma posla ter datum zapadlosti obveznosti;
2. znesek in valuta odobrenega kreditnega posla;
3. znesek nečrpanega dela odobrenega kredita;
4. znesek neodplačanega dela obveznosti iz kreditnega posla;
5. znesek obroka in pogostost plačila;
6. podatek o prejetem zavarovanju (hipoteka, zastava premičnega premoženja, zavarovalnica, poroštvo, odkup terjatev, ostala zavarovanja);
7. podatek, če je kreditojemalec v zamudi z izpolnitvijo obveznosti na podlagi posameznega kreditnega posla iz tretjega odstavka tega člena v znesku, ki presega 200 evrov, in je obdobje zamude daljše od 15 dni (datum nastanka zamude, znesek obveznosti, s plačilom katerih je kreditojemalec v zamudi, datum plačila obveznosti);
8. podatek ali je kreditodajalec pristopil k izterjavi neodplačanega dela obveznosti (datum začetka izterjave, datum nastanka zamude, znesek neodplačanega dela obveznosti in znesek zapadlega dela dolga, ki je predmet izterjave);
9. podatek o datumu zaključka posameznega kreditnega posla z opredelitvijo njegovega statusa ob zaključku (popolno poplačilo obveznosti, obveznost ni bila poravnana v celoti, odprodaja obveznosti);
10. podatek o spremembi podatka iz 1. do 9. točke tega odstavka.
(5) Banka Slovenije z upoštevanjem vrste kreditnega posla, s Priročnikom iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa opredeli obvezen nabor podatkov iz prejšnjega odstavka, ki jih v zvezi s posameznim poslom iz tretjega odstavka tega člena poročevalske enote posredujejo v CKR.
3. VSEBINA PODATKOV IN INFORMACIJ O ZADOLŽENOSTI POSLOVNIH SUBJEKTOV V SISTEMU IZMENJAVE INFORMACIJ 
5. člen 
(Podatki in informacije v sistemu izmenjave) 
V sistem izmenjave informacij o zadolženosti poslovnih subjektov (SISBIZ) se v zvezi s kreditnimi posli, ki jih s kreditojemalci, ki so poslovni subjekti, sklepajo poročevalske enote iz 3. do 5. točke drugega odstavka 6. člena ZCKR vključujejo vsi podatki iz 4. člena tega sklepa. Podatki ne vključujejo osebnih podatkov.
4. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(Veljavnost in uporaba sklepa) 
Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z 11. 6. 2020.
Ljubljana, dne 4. julija 2019
Mag. Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost