Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12. 7. 2019

Kazalo

2126. Pravilnik o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, stran 5573.

  
Na podlagi petega odstavka 15. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) in za izvrševanje četrtega in osmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), šestega in sedmega odstavka 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L), petega odstavka 27. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ -75/17 in 77/18) in 16. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP) v zvezi s 5. členom Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o organizaciji in povračilu prevoznih stroškov za prevoze otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa organizacijo in povračilo prevoznih stroškov za zagotavljanje pravice do prevozov otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki jih v skladu s predpisi zagotavlja ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz državnega proračuna.
2. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci do povračila stroškov prevoza so:
– starši ali zakoniti zastopniki otrok s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: starši), ki so vključeni v prilagojen program za predšolske otroke v zavodu za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: zavod);
– starši otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v prilagojen program za predšolske otroke in se jim v skladu z individualnim načrtom pomoči družine ali zapisnikom multidisciplinarnega tima v centru za zgodnjo obravnavo zagotavlja pravica do povračila stroškov prevoza;
– učenci s posebnimi potrebami v oskrbi v domovih za učence s posebnimi potrebami in zavodih za pot domov in nazaj ob pouka prostih dnevih;
– otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v oskrbi v zavodih, ustanovljenih za delo s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, za mesečne vozovnice javnega prevoza za namen izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov izven zavoda;
– dijaki s posebnimi potrebami, ki so z odločbo o usmeritvi opredeljeni kot težje oziroma težko gibalno ovirani in ne morejo uporabljati javnega prevoza in potrebujejo prilagojen prevoz.
II. PREVOZ PREDŠOLSKIH OTROK 
3. člen 
(brezplačni prevoz predšolskih otrok s posebnimi potrebami) 
(1) Pravica do brezplačnega prevoza predšolskih otrok s posebnimi potrebami se praviloma zagotavlja v okviru organiziranih prevozov. Če se na organiziranem prevozu predšolskih otrok vozijo tudi drugi otroci, ministrstvo povrne ceno prevoza glede na delež predšolskih otrok s posebnimi potrebami na posameznem organiziranem prevozu. Pri organiziranem prevozu zavod upošteva določila zakona, ki ureja prometna pravila ravnanja v cestnem prometu.
(2) Če organiziranega prevoza za otroka s posebnimi potrebami ni mogoče zagotoviti, se staršem, povrne strošek mesečne vozovnice na javnem prevozu ali kilometrine. Staršem, katerih bivališče je od zavoda ali vrtca oddaljeno več kot 10 km oziroma če starši prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, se povrne strošek mesečne vozovnice na javnem prevozu ali kilometrina za prevozne stroške, po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi. Kilometrina se obračuna v skladu z določili kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti za pot, ki jo opravijo do vrtca in nazaj in sicer v višini, kot velja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.
(3) Na prevozu, ki ga organizira vrtec ali zavod, ali na javnem prevozu mora otroka s posebnimi potrebami ali skupino otrok spremljati odrasla oseba. Na javnem prevozu odraslo spremljevalno osebo zagotovijo starši, pri organiziranem prevozu pa vrtec ali zavod, kamor je otrok vključen. Če gre za javni prevoz, se stroški za mesečno vozovnico povrnejo tudi spremljevalni odrasli osebi, če ta ni v delovnem razmerju v vrtcu ali zavodu ali ne dobi teh stroškov povrnjenih iz drugega pravnega naslova.
4. člen 
(sklenitev pogodbe) 
(1) Vrtec ali zavod z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za obdobje enega šolskega leta sklene pogodbo o financiranju dnevnih prevozov predšolskih otrok s posebnimi potrebami na podlagi ocenjene vrednosti stroškov prevoza za eno šolsko leto. Aneks k pogodbi skleneta ob preseženi pogodbeni vrednosti zaradi novih upravičencev ob koncu proračunskega leta ali ob koncu šolskega leta, za katerega je bila sklenjena pogodba.
(2) Vrtec ali zavod s prevoznikom, ki opravlja organiziran prevoz, oziroma s starši sklene pogodbo o povrnitvi stroškov prevoza, ki mora vsebovati vsaj število kilometrov po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, od vrtca ali zavoda do bivališča otroka s posebnimi potrebami, kjer ta dejansko prebiva, višino cene prevoza na kilometer ali kilometrino ali višino cene mesečne vozovnice z navedbo linije javnega prevoza, številko bančnega računa, kamor se stroški povrnejo, in imena odraslih spremljevalnih oseb. Priloga pogodbe s starši je izjava staršev, da strošek prevoza zanje ali za odrasle spremljevalne osebe ni povrnjen iz drugega pravnega naslova.
5. člen 
(postopek za povrnitev stroškov prevoza) 
(1) Sredstva za povrnitev stroškov prevoza predšolskih otrok s posebnimi potrebami vrtcu ali zavodu zagotavlja ministrstvo na podlagi prejetih zahtevkov vrtca ali zavoda do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(2) Zahtevek mora biti podan v elektronski obliki in mora vsebovati specifikacijo z naslednjimi podatki:
1. številko sklenjene pogodbe z ministrstvom in navedbo vrste prevoza;
2. številko odločbe o usmeritvi ali načrta pomoči družini oziroma zapisnika multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo;
3. evidenco o prisotnosti otroka v vrtcu ali zavodu v obračunskem obdobju;
4. podatek o prisotnosti spremljevalne odrasle osebe;
5. število kilometrov po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, od vrtca do bivališča otroka, kjer ta dejansko prebiva ter znesek kilometrine ali cena mesečne vozovnice;
6. podpisano izjavo ravnatelja oziroma direktorja o pravilnosti in točnosti podatkov.
(3) Ministrstvo izplača povračilo stroškov vrtcu ali zavodu, le ta pa povrne stroške prevoza predšolskih otrok s posebnimi potrebami na bančni račun prevoznika ali staršev v roku, ki je določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
III. PREVOZ UČENCEV OB POUKA PROSTIH DNEVIH 
6. člen 
(brezplačni prevoz učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih) 
(1) Pravica do brezplačnega prevoza učencev s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih se praviloma zagotavlja v okviru organiziranega ali javnega prevoza.
(2) Če ni organiziranega prevoza ali javni prevoz ni mogoč oziroma ga učenec zaradi svojih posebnih potreb ni sposoben uporabljati, se za pot ali del poti do šole ali zavoda in nazaj domov povrne stroške prevoza po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi. Kilometrina se obračuna v skladu z določili kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in sicer v višini, kot velja za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.
(3) Na javnem prevozu lahko učenca ali skupino učencev s posebnimi potrebami spremlja odrasla spremljevalna oseba, če tako odloči strokovna skupina v zavodu ali osnovni šoli s prilagojenim programom. Na javnem prevozu odraslo osebo zagotovi zavod ali osnovna šola s prilagojenim programom, na javnem prevozu lahko učenca s posebnimi potrebami spremljajo tudi starši ali druga odrasla spremljevalna oseba skladno z določili zakona, ki ureja pravila cestnega prometa. Če gre za javni prevoz, se stroški za mesečno vozovnico povrnejo tudi spremljevalni odrasli osebi, če ta ni v delovnem razmerju v zavodu ali osnovni šoli s prilagojenim programom ali ne dobi teh stroškov povrnjenih iz drugega pravnega naslova.
(4) Zavod ali osnovna šola s prilagojenim programom lahko prevoz opravi tudi z lastnim vozilom in v tem primeru je strošek prevoza del materialnih stroškov zavoda ali osnovne šole s prilagojenim programom in ni predmet tega pravilnika.
7. člen 
(sklenitev pogodbe) 
(1) Zavod ali osnovna šola s prilagojenim programom z ministrstvom sklene pogodbo o financiranju prevozov otrok s posebnimi potrebami ob pouka prostih dnevih na podlagi ocenjene vrednosti stroškov prevoza za eno šolsko leto za obdobje enega šolskega leta. Aneks k pogodbi skleneta ob preseženi pogodbeni vrednosti zaradi novih upravičencev ob koncu proračunskega leta ali ob koncu šolskega leta.
(2) Zavod ali osnovna šola s prilagojenim programom sklene s starši učenca pogodbo o povrnitvi stroškov prevoza, v kateri določi vsaj dogovorjene ure prihodov in odhodov, število kilometrov po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, od zavoda ali osnovne šole s prilagojenim programom do stalnega ali začasnega bivališča učenca, višino cene prevoza na kilometer ali kilometrino ali višino cene mesečne vozovnice z navedbo linije javnega prevoza, številko bančnega računa, kamor se stroški povrnejo in imena odraslih spremljevalnih oseb. Priloga pogodbe s starši je izjava staršev, da strošek prevoza ni povrnjen iz drugega pravnega naslova.
8. člen 
(postopek za povrnitev stroškov prevoza) 
(1) Sredstva za povrnitev stroškov prevoza ob pouka prostih dnevih zavodu ali osnovni šoli s prilagojenim programom zagotavlja ministrstvo na podlagi prejetih zahtevkov zavoda ali osnovne šole s prilagojenim programom do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(2) Zahtevek mora biti podan v elektronski obliki in mora vsebovati specifikacijo z naslednjimi podatki:
1. številko sklenjene pogodbe z ministrstvom in navedbo vrste prevoza;
2. številko odločbe o usmeritvi oziroma odločbe sodišča, na podlagi katerega je otrok v brezplačni oskrbi;
3. datume opravljenih storitev z zneskom;
4. število kilometrov po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, od zavoda ali osnovne šole s prilagojenim programom do bivališča učenca, kjer dejansko prebiva;
5. višino cene prevoza na kilometer ali kilometrino ali višino cene mesečne vozovnice;
6. evidenco o prisotnosti otroka v zavodu ali šoli s prilagojenim programom v obračunskem obdobju;
7. podatek o prisotnosti spremljevalne odrasle osebe;
8. podpisano izjavo ravnatelja oziroma direktorja o pravilnosti in točnosti podatkov.
(3) Ministrstvo izplača sredstva zavodu ali osnovni šoli s prilagojenim programom, le ta pa povrne stroške prevoza ob pouka prostih dneh na bančni račun prevoznika ali staršev v roku, ki je določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
IV. PREVOZ OTROK IN MLADOSTNIKOV IZVEN ZAVODA 
9. člen 
(prevozi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, izven zavoda) 
(1) Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki so v oskrbi v zavodih, ustanovljenih za delo s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, so upravičeni do ene mesečne vozovnice za javni prevoz, za namen izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov izven zavoda.
(2) Če zaradi odsotnosti otroka ali mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz prejšnjega odstavka nakup mesečne vozovnice ni smiseln, lahko zavod kupi posamezno dnevno vozovnico.
(3) Zavod lahko prevoz zagotavlja tudi s svojimi vozili in v tem primeru je strošek prevoza del materialnih stroškov zavoda.
10. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Če zavod prevoza otrok ali mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami izven zavoda ne zagotavlja s svojimi vozili, sklene z ministrstvom na podlagi ocenjene vrednosti stroškov prevoza za eno šolsko leto za obdobje enega šolskega leta pogodbo o povračilu stroškov za nakup mesečnih ali dnevnih vozovnic. Aneks k pogodbi skleneta ob preseženi pogodbeni vrednosti zaradi novih upravičencev ob koncu proračunskega leta ali ob koncu šolskega leta.
11. člen 
(povrnitev stroškov prevoza) 
(1) Sredstva za povrnitev nakupa mesečnih ali dnevnih vozovnic zagotavlja ministrstvo na podlagi prejetih zahtevkov zavoda za povračilo nakupa mesečnih ali dnevnih vozovnic do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(2) Zahtevek mora biti podan v elektronski obliki in mora vsebovati specifikacijo z naslednjimi podatki:
– številko sklenjene pogodbe z ministrstvom in navedbo vrste prevoza;
– številko odločbe o namestitvi ali sklepa sodišča oziroma drugega dokumenta, na podlagi katerega je otrok ali mladostnik v brezplačni oskrbi;
– podatek o šoli, ki jo otrok ali mladostnik obiskuje;
– dokazilo o nakupu mesečne ali dnevne vozovnice;
– podpisano izjavo ravnatelja oziroma direktorja o pravilnosti in točnosti podatkov.
(3) Ministrstvo zavodu izplača sredstva v roku, ki je določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
V. PRILAGOJEN PREVOZ DIJAKOV 
12. člen 
(pravica do brezplačnega prilagojenega prevoza težje ali težko gibalno oviranega dijaka) 
Prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka, ki ne more uporabljati javnega prevoza in potrebuje prilagojen prevoz, je prevoz s prilagojenim vozilom po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi. Brezplačni prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka se opravlja tudi v primeru, če je potrebno opraviti prevoz dijaka v kraj izven kraja šole ali zavoda v okviru šolskih dejavnosti, ki so obvezne.
13. člen 
(prevoznik) 
(1) Prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka lahko opravljajo starši ali izbrani prevoznik s prilagojenim vozilom za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka.
(2) Če starši ne morejo zagotoviti prilagojenega prevoza, srednja šola oziroma zavod objavi javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika prevoza težje ali težko gibalno oviranega dijaka v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.Prevoznik je lahko fizična ali pravna oseba z registrirano dejavnostjo prevoza težje ali težko gibalno oviranih oseb.
14. člen 
(razpisni pogoji) 
Na javni razpis za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka se lahko prijavi prevoznik, ki ima:
– veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza po zakonu, ki ureja varnost v cestnem prometu;
– potrdilo, da poseduje vozilo, ki je homologirano oziroma tehnično ustrezno za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila, na kateri sta vidna tip in registrska številka vozila;
– potrdilo o tehnični ustreznosti vozila in veljavni registraciji.
15. člen 
(sklenitev pogodbe) 
(1) Srednja šola ali zavod sklene z ministrstvom na podlagi ocenjene vrednosti stroškov prevoza za eno šolsko leto pogodbo o financiranju prilagojenih prevozov dijakov za obdobje enega šolskega leta. Aneks k pogodbi skleneta ob preseženi pogodbeni vrednosti zaradi novih upravičencev ob koncu proračunskega leta ali ob koncu šolskega leta.
(2) Če s prilagojenim vozilom, kar se izkazuje s potrdilom o homologaciji vozila, opravljajo prilagojen prevoz starši, srednja šola ali zavod z njimi sklene pogodbo o povrnitvi stroškov prilagojenega prevoza dijaka. Za pot, ki jo opravijo z dijakom, od doma do srednje šole ali zavoda in nazaj po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, se povrne kilometrina v višini kilometrine v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, kot velja za občasno uporabo lastnega vozila v službene namene, tako da srednja šola nakaže na bančni račun staršev. Priloga pogodbe s starši je izjava staršev, da strošek prevoza ni povrnjen iz drugega pravnega naslova.
(3) Če prilagojenega prevoza ne opravljajo starši, srednja šola ali zavod z najugodnejšim prevoznikom sklene pogodbo, v kateri se dogovorita, da pogodbena cena na kilometer velja za dnevni prevoz v skladu s prisotnostjo dijaka v srednji šoli ali zavodu po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, z navedbo razdalje v kilometrih, in sicer od doma dijaka do kraja šole in nazaj in za morebitne prevoze izven kraja šole ali zavoda na šolske dejavnosti, ki so obvezne v skladu z izobraževalnim programom, ki ga dijak obiskuje. Če prevoznik opravlja prilagojen prevoz več dijakov hkrati, mu srednja šola ali zavod povrne stroške prevoza v skladu z dejansko opravljenimi kilometri po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, od kraja bivališča prvega dijaka do kraja šole ali zavoda, kamor pelje zadnjega dijaka, in nazaj.
16. člen 
(povrnitev stroškov prevoza) 
(1) Sredstva za povrnitev stroškov prilagojenega prevoza zagotavlja ministrstvo na podlagi zahtevkov srednje šole ali zavoda za povračilo stroškov prilagojenega prevoza do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
(2) Zahtevek mora biti podan v elektronski obliki in mora vsebovati specifikacijo z naslednjimi podatki:
1. številko sklenjene pogodbe z ministrstvom in navedbo vrste prevoza;
2. številko odločbe o usmeritvi;
3. evidenca o prisotnosti dijaka v srednji šoli ali zavodu v obračunskem obdobju;
4. razdalja v kilometrih od doma do šole oziroma od doma do kraja opravljanja obvezne šolske dejavnosti;
5. skupno število opravljenih kilometrov in cena na kilometer;
6. podpisano izjavo ravnatelja oziroma direktorja o pravilnosti in točnosti podatkov.
(3) Ministrstvo izplača sredstva srednji šoli ali zavodu, le ta pa povrne stroške prilagojenega prevoza na bančni račun prevoznika ali staršev v roku, ki je določen z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
VI. POSREDOVANJE PODATKOV 
17. člen 
(posredovanje podatkov) 
Vrtec, zavod, osnovna šola s prilagojenim programom oziroma srednja šola posredujejo ministrstvu podatke o upravičencih iz 2. člena tega pravilnika najkasneje do 15. septembra v vsakem šolskem letu.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z začetkom uporabe tega pravilnika preneha veljati Pravilnik centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 44/01, 106/01, 48/02, 117/02, 54/03 in 25/06).
19. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2019.
Št. 0070-25/2019
Ljubljana, dne 1. julija 2019
EVA 2019-3330-0019
Dr. Jernej Pikalo 
minister 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost