Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2059. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora, stran 5549.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. in 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP; Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr.), 100. člena Zakona o cestah (ZCes-1; Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15 in 10/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1-UPB4; Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 32/16) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. dopisni seji dne 3. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora 
1. člen 
V Odloku o ureditvi mirujočega prometa v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 22/2013), se v 5. členu spremeni zadnji stavek, tako da se glasi:
Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek voznik vozila, ki nepravilno parkira na parkiriščih, kjer je parkiranje časovno omejeno in na parkiriščih, kjer je parkiranje brezplačno.
2. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o ureditvi prometa nadzira Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Nadzor nad pravilnostjo parkiranja na parkiriščih, na katerih se izvaja javna služba, izvajajo občinski redarji in upravljavec parkirišča.
Upravljalec javnih parkirišč v Občini Kranjska Gora je Javno podjetje Komunala Kranjska Gora.
3. člen 
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
(1) Upravljavec lahko izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnih parkiriščih.
(2) Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino, na predpisan način. V primeru neplačila predpisane parkirnine upravljavec zaračuna celodnevno parkirnino na podlagi cenika.
(3) Če voznik ne poravna parkirnine, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Kranjska Gora za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določili tega člena.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2013-2
Kranjska Gora, dne 3. julija 2019
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat