Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2058. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu, stran 5548.

  
Na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je župan občine Črnomelj dne 4. 7. 2019 sprejel
S K L E P 
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu 
1. člen
(predmet sklepa) 
(1) S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu (v nadaljevanju: OPPN) in se potrdijo Izhodišča za pripravo OPPN (SAPO, d.o.o., maj 2019), ki se objavijo na spletni strani Občine Črnomelj.
(2) Pobudo za pripravo OPPN je podal nosilec kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s št. KMG-MID 100372155 (v nadaljevanju: pobudnik). Iz izpisa registra je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. S tem je izpolnjen pogoj iz točke a) četrtega odstavka 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ) za začetek postopka priprave OPPN za načrtovanje kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti (stavbe za rejo živali, stavbe za spravilo pridelka, druge nestanovanjske kmetijske stavbe), na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe zemljišč.
(3) Pobudnik je za izdelovalca izbral podjetje SAPO, d.o.o.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) V Čudnem selu se nahaja večja kmetija, ki je znotraj naselja utesnjena in nima več možnosti širitve. Iz tega razloga se načrtuje širitev kmetije oziroma selitev dela kmetije na lokacijo v bližino naselja Čudno selo. Predvidena je gradnja hleva, strojne lope, jame za gnojevko, koritastih silosov in ostalih kmetijskih objektov po potrebi, predmet OPPN je tudi stanovanjska hiša kmetije, vključno z izvedbo priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) V izhodiščih za pripravo OPPN sta bili obravnavani dve možni lokaciji širitve kmetije. Prva predlagana lokacija je bila zahodno od naselja Čudno selo (varianta 1), druga tudi zahodno od naselja, vendar precej bolj blizu naselja (varianta 2), v obeh primerih na zemljiščih v lasti nosilca kmetijskega gospodarstva. Na podlagi analize se je za primernejšo izkazala varianta 1, zato se v postopku priprave OPPN obravnava varianto 1.
(3) Območje OPPN meri cca 9.900 m² in obsega zemljišča s parc. št. 1529, 1530, 1531, 1532/1, 1532/2, 1532/3, 1533, 2442/1, vse k.o. Loka. Gre za območje kmetijskih zemljišč s podrobnejšo namensko rabo K1 – najboljša kmetijska zemljišča in K2 – druga kmetijska zemljišča (enota urejanja prostora OPR_14).
(4) Območje urejanja se lahko na podlagi rešitev in ugotovitev iz strokovnih podlag ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora v postopku priprave OPPN tudi spremeni, skrči oziroma razširi na sosednje enote urejanja prostora z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve obravnavanega območja ter ostale ureditve gospodarske javne infrastrukture.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev, seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Izdelovalec mora pri načrtovanju upoštevati strokovne podlage, ki jih je predložil pobudnik (Idejna zasnova za selitev kmetije, Ambiens d.o.o., marec 2019), podatke iz javno dostopnih evidenc, usmeritve nosilcev urejanja prostora in obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane v času priprave Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj.
(2) Geodetski načrt zagotovi pobudnik. Če bo v postopku priprave OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se v času priprave osnutka OPPN pripravi tudi okoljsko poročilo, ki ga financira pobudnik. V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora, ki jih mora zagotoviti pobudnik.
(3) Skladno s tretjim odstavkom 3.ea člena ZKZ mora biti za načrtovanje kmetijskih objektov k osnutku OPPN priložen elaborat o preveritvi izbrane lokacije načrtovanih kmetijskih objektov. Skladno s 65. členom Zakona o urejanju prostora se v primeru, da se za to izkaže potreba, izdela elaborat ekonomike.
4. člen 
(vrsta postopka) 
OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN v skladu s 118. in 119. členom Zakona o urejanju prostora.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN in faze postopka priprave) 
(1) OPPN se izdeluje ter postopek priprave vodi v naslednjih fazah in rokih:
– posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice;
– poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO;
– izdelava osnutka OPPN in elaborata o preveritvi izbrane lokacije načrtovanih kmetijskih objektov na podlagi 3.ea člena ZKZ (15 dni po podpisu pogodbe med naročnikom, izdelovalcem in pripravljavcem OPPN);
– pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni);
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (15 dni po roku za prva mnenja);
– izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni);
– priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in obravnave na občinskem svetu (3 dni po zaključku javne razgrnitve);
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani župana;
– izdelava predloga OPPN (5 dni po zavzetju stališč);
– pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni);
– izdelava usklajenega predloga OPPN (5 dni po roku za druga mnenja);
– druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem;
– objava odloka v uradnem glasilu;
– izdelava sprejetega OPPN (5 dni po sprejemu na občinskem svetu);
– arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za prostor.
(2) V primeru izvedbe postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se podaljšajo roki izdelave in sprejema OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki podajo mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Oddelek za investicijske projekte, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
5. Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
6. JP Komunala Črnomelj d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto;
7. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Celje – Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
8. KS Tribuče, Tribuče, 8340 Črnomelj.
(2) Poziv za pripravo mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje pod prvo alinejo prejšnjega člena se posreduje NUP pod točkami 3. in 4. prejšnjega odstavka ter Ministrstvu za zdravje, Direktoratu za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.
(3) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se jih v postopek vključi naknadno.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
(1) Javnost je bila vključena že med pripravo izhodišč za pripravo OPPN. Predlog izhodišč je bil javno razgrnjen v času od 17. 5. do 31. 5. 2019 in nanj ni bilo podanih pripomb, dne 29. 5. 2019 je bila izvedena tudi javna predstavitev na sedežu Občine Črnomelj.
(2) V postopku priprave OPPN bo javnost seznanjena z dopolnjenim osnutkom OPPN v času javne razgrnitve, ki bo trajala 30 dni in javne obravnave. Javna razgrnitev gradiva bo potekala v prostorih Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, na spletni strani Občine Črnomelj ter na oglasni deski Krajevne skupnosti Tribuče. Na enak način bo objavljeno tudi javno naznanilo o času javne razgrnitve. V času javne razgrnitve bo zainteresirana javnost lahko podala pripombe in predloge na načrtovane ureditve, ki bodo proučeni in bodo do njih zavzeta stališča, ki bodo javno objavljena.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Izdelavo OPPN financira pobudnik priprave.
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Občine Črnomelj.
Št. 3500-3/2019
Črnomelj, dne 4. julija 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek