Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2051. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019, stran 5538.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 5. redni seji 27. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 9 z dne 11. 2. 2019) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
11.677.037
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
8.736.970
70
DAVČNI PRIHODKI
6.921.729
700 Davki na dohodek in dobiček
5.973.069
703 Davki na premoženje
770.060
704 Domači davki na blago in storitve
178.600
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.815.241
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
460.670
711 Takse in pristojbine
8.500
712 Globe in druge denarne kazni
94.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
9.100
714 Drugi nedavčni prihodki
1.242.871
72
KAPITALSKI PRIHODKI
100.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
100.000
73
PREJETE DONACIJE
15.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
15.000
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
2.825.067
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
755.419
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
2.069.648
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
15.987.467
40
TEKOČI ODHODKI
3.466.446
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
827.019
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
97.804
402 Izdatki za blago in storitve
2.434.623
403 Plačila domačih obresti
47.000
409 Rezerve
60.000
41
TEKOČI TRANSFERI
3.956.404
410 Subvencije
391.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
2.753.057
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
153.645
413 Drugi tekoči domači transferi
658.702
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.388.676
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.388.676
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
175.941
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
104.424
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
71.517
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–4.310.430
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.285.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.285.000
500 Domače zadolževanje
1.285.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
267.389
55
ODPLAČILA DOLGA
267.389
550 Odplačila domačega dolga
267.389
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–3.292.819
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.017.611
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
4.310.430
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.292.819
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
2. člen 
Spremeni se 13. člen tako, da se sedaj glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 1.285.000,00 EUR:
1. do višine 943.000,00 EUR za projekt »OŠ Lavrica«,
2. do višine 342.000,00 EUR za projekt »Rekonstrukcija vodovoda Lavrica Škofljica«.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2019 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-09/2019
Škofljica, dne 27. junija 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan