Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2050. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2018, stran 5537.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 5. redni seji 27. 6. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Škofljica za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2018 izkazuje:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
I.
SKUPAJ PRIHODKI
7.803.426
II.
SKUPAJ ODHODKI
6.787.905
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) TEKOČEGA LETA 
(I.-II.)
1.015.521
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
0
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
260.409
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
755.112
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–260.409
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–1.015.521
3. člen 
Stanje denarnih sredstev 
na dan 31. 12. 2017
2.537.707,57 EUR
Sprememba stanja sredstev 
na računih 2018
755.111,37 EUR
Stanje denarnih sredstev 
na dan 31. 12. 2018
3.292.818,94 EUR
4. člen 
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-02/2019
Škofljica, dne 27. junija 2019
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan