Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2047. Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2018, stran 5521.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 124. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 5. redni seji dne 18. junija 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Šentjur za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šentjur za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Ta zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2018 se vključno s splošnim delom objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ostali deli zaključnega računa pa se objavijo na spletnih straneh Občine Šentjur.
Št. 410-0006/2019(220)
Šentjur, dne 18. junija 2019
Župan 
Občine Šentjur 
mag. Marko Diaci