Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2046. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostišče s prenočišči v Slovenskih Konjicah, stran 5520.

  
Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) ter 28. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) sprejemam
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostišče s prenočišči v Slovenskih Konjicah 
1. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
S tem sklepom se po predhodnem javnem posvetu z dne 19. 6. 2019 potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gostišče s prenočišči v Slovenskih Konjicah (v nadaljnjem besedilu: OPPN) in začne postopek priprave OPPN.
2. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje OPPN obsega parcele št. 339/23, 339/11 in 339/10 vse v k.o. Slovenske Konjice, skupne površine 3.621,0 m2.
(2) Območje OPPN se lahko v času postopka priprave OPPN naknadno še spremeni.
(3) V skladu z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) se večji severni del predmetnega zemljišča nahaja znotraj enote urejanja prostora UN1/035 z oznako podrobnejše namenske rabe BD (površine drugih območij), kjer je v veljavi Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Slovenske Konjice Center vzhod (Uradni list RS, št. 79/06), ostali južni del pa znotraj enote urejanja prostora UN1/067 z oznako podrobnejše namenske rabe ZD (druge urejene zelene površine).
(4) Z OPPN se bodo določili prostorski izvedbeni pogoji za gradnjo gostišča s prenočišči in pomožnih objektov vključno z objekti prometne, okoljske, energetske ter komunikacijske infrastrukture.
3. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z določili ZUreP-2.
4. člen 
(vrsta postopka) 
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave in sprejetja OPPN smiselno uporabijo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta.
5. člen 
(rok za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Ob upoštevanju minimalnih okvirnih rokov je zaključek priprave OPPN predviden v dvanajstih mesecih po začetku postopka priprave.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo smernic in mnenj) 
(1) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor, Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor,
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
– Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., TKO vzhodna Slovenija, Titova cesta 38, 2000 Maribor,
– T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska cesta 3, 3210 Slovenske Konjice,
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
(2) Drugi udeleženci:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
(3) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se po opravljenem javnim posvetom pri oblikovanju izhodišč v postopek ponovno vključi v času javne razgrnitve in javne obravnave.
8. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
(1) Za pripravo OPPN se uporabijo javno dostopni grafični in prostorski podatki, podatki evidenc geodetske uprave in zemljiške knjige, geodetski načrt in morebitne druge strokovne podlage, ki bi jih zahtevali nosilci urejanja prostora.
(2) Pripravo OPPN v celoti financirata Anita in Tomaž Ljubič, Spodnje Preloge 100, 3210 Slovenske Konjice.
9. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Slovenske Konjice.
Št. 350-0015/2019
Slovenske Konjice, dne 24. junija 2019
 
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc