Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2037. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode, stran 5516.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 5. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US), Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 63/18 in 25/19) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 6. seji dne 19. junija 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda – Zdravstveni dom Medvode (Uradni list RS, št. 50/99, 64/00, 42/03 in 17/18) se v 3. členu za 2. točko doda nova točka, ki se glasi:
»3. Zavod ima organizirano proizvodnjo medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov za dejavnost zobotehnike.«
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka.
Spremeni se zadnji odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Navedene dejavnosti spadajo po standardni klasifikaciji dejavnosti v naslednje razrede:
– Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
– Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
– Q 86.230 Zobozdravstvena dejavnost;
– Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti;
– C 32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov;
– P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
– P 85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.«
2. člen 
Svet zavoda mora statut zavoda uskladiti z določbami tega odloka v roku 90 dni po njegovi uveljavitvi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-44/2017-8
Medvode, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole