Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2036. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode, stran 5515.

  
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 6. in 13. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 31/16) in 18. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na 6. seji dne 19. junija 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode 
1. člen 
V 1. členu Odloka o oglaševanju in obveščanju v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 66/18) se v četrti alineji za besedo »kampanje« doda beseda »ter« in doda nova peta alineja, ki se glasi »– oglaševanje kot gospodarska dejavnost«.
2. člen 
V 2. členu se doda nova sedma alineja, ki se glasi »– uporabnik oglasnega objekta je naročnik oziroma oglaševalec določenega oglasa ali obvestila oziroma organizator dogodka, ki se oglašuje, ne glede na to, da na plakatu ni izrecno naveden.«
3. člen 
Črta se četrti odstavek 3. člena.
4. člen 
(1) Besedilo prvega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju občine je dovoljeno postavljati turistično in drugo obvestilno signalizacijo, kot so znaki za:
– izraz dobrodošlice na vstopu v občino ali naselje,
– obveščanje o kulturnih, naravnih in turističnih znamenitostih,
– obveščanje o smeri kulturnih, naravnih ali turističnih znamenitosti,
– obveščanje o smeri javne infrastrukture, gospodarskega subjekta ter drugega objekta ali naprave.«
Besedilo petega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Letna najemnina za drugo obvestilno signalizacijo gospodarskih subjektov se določi v pogodbi med uporabnikom in Občino Medvode glede na število oglasnih objektov in vsakokrat veljavnim cenikom, ki ga sprejme predstojnik občine.«
5. člen 
(1) V II. poglavju se doda novo podpoglavje »4. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost«.
(2) V 4. podpoglavju se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»(1) Oglaševanje kot gospodarska dejavnost je pridobitna dejavnost, ki jo opravljajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljevanju: izvajalci oglaševanja), ki so registrirani za to dejavnost in ki to dejavnost izvajajo na objektih za oglaševanje, določenih v tem odloku.
(2) Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost je možno opravljati le pod pogoji, določenimi v tem odloku.«
6. člen 
(1) Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lokacije stalnih oglasnih objektov in začasnih oglasnih mest so določene v katastru oglasnih objektov, katerega sestavni del je Elaborat določitve kriterijev za ustrezno postavitev oglaševalskih objektov na območju Občine Medvode, ki je javno dostopen v sistemu GIS in ga vzdržuje občinska uprava.«
(2) V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kataster oglasnih objektov in elaborat izdela in vzdržuje občinska uprava, potrdi pa ga predstojnik občine.«
7. člen 
(1) V 12. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Javni zavodi, neprofitne in humanitarne organizacije, katerih ustanovitelj je Občina Medvode ter društva, ki imajo sedež v Občini Medvode, imajo možnost samonameščanja in samoodstranitve oglasnih objektov, pod pogoji, določenimi v odločbi za oglaševanje in v skladu s tem odlokom.«
(2) Tretji odstavek 12. člena postane četrti odstavek.
8. člen 
V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Izvajalec zaračuna storitev izvedbe oglaševanja in plakatiranja na stalnih in začasnih oglasnih objektih na podlagi cenika, predhodno potrjenega s strani predstojnika Občine Medvode. Cena se določi glede na velikost oglasa oziroma obvestila, število oglasov in čas namestitve. Cena za posamezen oglas oziroma obvestilo vključuje celotne stroške izvajalca, vključno z investicijskim in operativnim vzdrževanjem, nadzorom, vodenjem evidenc in poročanjem.«
9. člen 
V tretjem odstavku 21. člena se za besedo »koncesionar« doda besedilo »oziroma izvajalec oglaševanja«.
10. člen 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-121/2018-7
Medvode, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Medvode 
Nejc Smole