Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2035. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1, stran 5515.

  
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18) je župan Občine Laško sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1 
1. člen 
Uvodna določba 
(1) S tem sklepom se spremeni Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Laško (SD OPN 1), ki je bil sprejet dne 18. 5. 2018 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/18.
(2) Sprememba se nanaša na 2. člen sklepa o začetku priprave in sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Laško (SD OPN 1). Sprememba se nanaša na predmet SD OPN1.
2. člen 
Vsebina spremembe 
Spremeni se drugi odstavek 2. člena sklepa, ki glasi:
(2) Predmet SD OPN 1 so posamične spremembe in dopolnitve vsebin znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na meje med namenskimi rabami, pogoje za postavitev objektov in druge prostorske izvedbene pogoje za posege v prostor; obravnava in vključitev predlogov in pobud lastnih razvojnih potreb ter razvojnih potreb drugih pravnih oseb (Kamnolom Gratex, Kamnolom Apnenec, Pivovarna Laško Union), tematske spremembe in dopolnitve vsebin, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin; jasnejši opis posameznih delov besedilnega in grafičnega dela ter odprava vsebinskih neskladij med posameznimi deli ter uskladitve z že sprejetimi akti v skladu s 56.a členom ZPNačrt. V skladu z 61. členom ZPNačrt ter 3.č členom novele Zakona o kmetijskih zemljiščih in uveljavitvijo "OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih" (Uradni list RS, št. 17/14), sprememba osnovne namenske rabe na zemljiščih, ki jih obravnava OPPN.
3. člen 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-01/2018
Laško, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek