Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2032. Odlok o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik, stran 5512.

  
Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na 6. seji dne 19. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Proračunskega sklada za športne objekte v Občini Kamnik 
1. člen 
S tem odlokom se ustanovi Proračunski sklad za športne objekte v Občini Kamnik, in sicer za izgradnjo razsvetljave na Stadionu prijateljstva v Mekinjah, izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo ter izgradnjo športnega parka za individualne športe (v nadaljevanju: proračunski sklad).
Proračunski sklad se ustanovi kot evidenčni račun v okviru računa proračuna Občine Kamnik, ki ga odpre Občina Kamnik z namenom zbiranja sredstev in ločenega vodenja prejemkov in izdatkov za investicijska vlaganja v športne objekte v Občini Kamnik.
2. člen 
Proračunski sklad se ustanovi za čas financiranja investicijskih vlaganj v športne objekte, navedene v 1. členu tega odloka.
Odločitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme Občinski svet Občine Kamnik s sklepom.
3. člen 
Viri sredstev so sredstva proračuna Občine Kamnik, sredstva države, drugih lokalnih skupnosti ter donacije iz domačih in tujih virov.
Vir sredstev proračunskega sklada so tudi prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada (obresti).
Pravice in obveznosti sofinancerjev se urejajo s pogodbo.
Viri sredstev opredeljeni v tem členu odloka so namenski in se lahko uporabljajo le za namene, določene v tem odloku.
4. člen 
Za upravljanje proračunskega sklada in izvrševanje njegovih nalog je pristojen župan.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračunskega sklada v polletnem poročilu ter pri zaključnem računu proračuna.
5. člen 
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru sprejete investicijske dokumentacije za posamezno investicijsko vlaganje v športne objekte.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
6. člen 
Po prenehanju proračunskega sklada se neporabljena finančna sredstva vrnejo v proračun Občine Kamnik.
7. člen 
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-8/2019-4/1
Kamnik, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar