Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2031. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019, stran 5512.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 29 člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 72. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 1. dopisni seji dne 30. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 
Spremeni se prva alinea 11. člena Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 (Uradni list RS, št. 20, z dne, 29. 3. 2019) tako, da glasi:
1. člen 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računih finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 798.488 EUR.
2. člen 
Vsebina ostalih členov ostaja nespremenjena.
3. člen 
Odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-24/2019
Dolenjske Toplice, dne 30. junija 2019
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk