Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2027. Sklep o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču v centru Ankarana, stran 5508.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 5. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o ureditvi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču v centru Ankarana 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede oziroma uredi na parkirišču v centru Ankarana, ki obsega parcele št. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3 in 1047, vse k.o. Oltra.
2. 
Cilj ureditve javne službe na parkirišču v centru Ankarana je zagotovitev možnosti parkiranja obiskovalcem centra ter poslovnih in upravnih objektov, ki se nahajajo v neposredni bližini, z osebnimi vozili. Cilj je tudi doslednejši nadzor nad spoštovanjem parkirnega režima.
3. 
Za obravnavano javno parkirišče lahko poleg občinskega prekrškovnega organa izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnem parkirišču tudi upravljalec parkirišča.
Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino na predpisan način na parkomatih ob parkiriščih ali preko elektronskega načina plačevanja. V primeru neplačila predpisane parkirnine upravljavec zaračuna celodnevno parkirnino na podlagi cenika.
Če uporabnik parkirišča ne poravna parkirnine, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Ankaran za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.
4. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" župan med drugim za obravnavani parkirišči določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– pogoje uporabe parkirišča.
Županu se priporoči usklajevanje parkirnine in režima na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. člena tega sklepa ter pokritje stroškov izvajanja javne službe.
5. 
Župan izda sklep iz 4. člena tega sklepa v roku, ki omogoča, da se javna služba uveljavi oziroma takoj.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa za območje Občine Ankaran preneha veljati Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« št. 371-304/2008, ki ga je 19. junija 2008 sprejel Občinski svet Mestne občine Koper.
Št. SVT.045/2019
Ankaran, dne 11. junija 2019
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico locale facoltativo "gestione di determinati parcheggi pubblici" (Bollettino ufficiale n. 45/01, Gazzetta ufficiale RS, n. 1/12) e dell’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15), il Consiglio comunale del Comune di Ancarano alla 5ª seduta ordinaria ha promulgato l’11/6/2019 la seguente
D E L I B E R A 
sulla sistemazione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” nel parcheggio al centro di Ancarano 
1. 
L’introduzione, ovvero la sistemazione, del servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici" interessa il parcheggio nel centro di Ancarano comprendente le particelle catastali n. 1314/3, 582, 1364/53, 752/3 e 1047, tutte c.c. Oltra.
2. 
La sistemazione del servizio pubblico nel parcheggio al centro di Ancarano ha come obiettivo quello di garantire ai visitatori del centro, nonché degli edifici direzionali ed amministrativi che si trovano nelle immediate vicinanze, la possibilità di parcheggiare con i veicoli. L’obiettivo è anche quello di controllare il rispetto del regime di parcheggio.
3. 
Per il parcheggio pubblico in esame, oltre all’autorità comunale preposta alle infrazioni, anche il gestore del parcheggio effettua il controllo del pagamento della tariffa del parcheggio nel parcheggio pubblico.
Gli utenti dei parcheggi pubblici a pagamento sono tenuti a pagare la tariffa di parcheggio nei modi previsti presso i parchimetri o tramite un metodo di pagamento elettronico. In caso di mancato pagamento della tariffa prevista di parcheggio l’operatore contabilizza per il parcheggio l’intera giornata sulla base del listino prezzi.
Se l’utente del parcheggio non paga la tariffa del parcheggio, il gestore trasmette la proposta della parte lesa all’Autorità preposta alle infrazioni del Comune di Ancarano per la proposta di avvio della procedura di infrazione.
4. 
Con delibera di cui all’articolo 5 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il Sindaco stabilisce, tra l’altro, per i parcheggi in questione:
– il controllo automatico dell’entrata ed uscita dei veicoli;
– le condizioni che consentono l’uso del parcheggio.
Al Sindaco si raccomanda la definizione della tariffa di parcheggio e del regime nelle modalità finalizzate al conseguimento degli obiettivi previsti nell’articolo 2 della presente delibera, ed alla copertura delle spese di attuazione del servizio pubblico.
5. 
Il Sindaco promulga la delibera prevista all’articolo 4 della presente delibera, entro il termine che consente di applicare il servizio pubblico in oggetto ovvero subito.
6. 
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. A partire dall’entrata in vigore della presente delibera per l’area del Comune di Ancarano cessa di essere applicata la Delibera sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di determinati parcheggi pubblici” n. 371-304/2008 che è stata approvata il 19 giugno 2008 dal Consiglio comunale del Comune città di Capodistria.
N. SVT.045/2019
Ancarano, 11. giugno 2019
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost