Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2024. Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije, stran 5504.

  
IPF, k.o.
Šmartinska cesta 152
1000 Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar
(v nadaljevanju besedila: IPF)
ter
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška cesta 25
1000 Ljubljana
ki jo zastopa Zoran Kljun
(v nadaljevanju besedila: reprezentativno združenje ali PZS)
dogovorita in na podlagi 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (Uradni list RS, št. 63/16: ZKUASP) skleneta
S K U P N I   S P O R A Z U M 
za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Podpisnici uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino (v nadaljevanju besedila: Urad) št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 za kolektivno uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na fonogramih ter sklepa št. 800-26/2 z dne 30. 5. 2002 o popravku pomot v dovoljenju št. 800-9/96 (v nadaljevanju besedila: dovoljenje Urada) na območju Republike Slovenije kolektivno upravlja sorodne pravice domačih in tujih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov na že objavljenih fonogramih;
– da Plesna zveza Slovenije predstavlja reprezentativno združenje uporabnikov v smislu 44. člena ZKUASP;
– da se ta Skupni sporazum sprejema v skladu z določili 44. in 45. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP);
– da se s predmetnim skupnim sporazumom določa tarifa za javno priobčitev fonogramov, izdanih za komercialne namene (v nadaljevanju: javna priobčitev fonogramov oziroma uporaba fonogramov), pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, klubih in drugih podobnih ustanovah, kjer poteka poučevanje plesa, kot tudi tarifa za javno priobčitev fonogramov, na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije;
– da tarifa, določena v tem sporazumu, temelji predvsem na kriteriju primerljivosti s tarifami v posameznih drugih državah članicah EU in EGP (ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči), pri čemer so v višini zneskov nadomestila že upoštevane vse okoliščine, npr. pavšalna znižanja zaradi opravljanja morebitnih drugih dejavnosti zavezancev pri njihovem poslovanju;
– da kot »zavezanec« za plačilo nadomestila po tem sporazumu šteje vsaka fizična ali pravna oseba (plesna organizacija – plesna šola, plesni klub in druga podobna ustanova), ki opravlja dejavnost poučevanja plesa, če ni drugače določeno s tem sporazumom.
II. TARIFA ZA POUČEVANJE PLESA 
2. člen 
Podpisnici sporazuma se dogovorita, da se tarifa v poglavju II. tega sporazuma določi tako, da se do tarife pride postopoma v prehodnem obdobju. Zavezanec je dolžan plačati letno nadomestilo za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah – plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah, kjer poteka poučevanje plesa (v nadaljevanju: pri poučevanju plesa), ki se vsako leto odmeri glede na letni prihodek zavezanca v preteklem letu. Zavezancu se nadomestilo lahko obračuna v 12 enakih mesečnih obrokih.
Podpisnici sporazuma soglašata, da se zneski nadomestil določijo tako, da se v prehodnem obdobju od 1. 1. 2019 do 1. 1. 2021 postopoma povečujejo vsako leto, od 1. 1. 2021 dalje pa se plačujejo v enakih zneskih, vse na način, kot je določeno v spodnji tabeli, in sicer:
Letni 
prihodek 
v EUR
Višina 
nadomestila v letu 2019 v EUR
Višina 
mesečnega 
obroka v letu 2019 
v EUR
Višina 
nadomestila 
v letu 2020 
v EUR
Višina 
mesečnega obroka v letu 2020 v EUR
Višina 
nadomestila 
v letu 2021 
v EUR
Višina 
mesečnega obroka v letu 2021 v EUR
do 25.000
252
21
336
28
420
35
od 25.001 
do 50.000
504
42
672
56
840
70
od 50.001 
do 75.000
756
63
1.008
84
1.260
105
od 75.001 
do 100.000
996
83
1.344
112
1.680
140
od 100.001 
do 125.000
1.248
104
1.680
140
2.100
175
od 125.001 
do 150.000
1.500
125
2.016
168
2.520
210
od 150.001 
do 175.000
1.752
146
2.340
195
2.940
245
od 175.001 
do 200.000
2.004
167
2.676
223
3.360
280
od 200.001 
do 250.000
2.496
208
3.348
279
4.200
350
od 250.001 
do 300.000
3.000
250
4.020
335
5.040
420
od 300.001 
do 400.000
3.996
333
5.364
447
6.720
560
nad 400.000
5.004
417
6.696
558
8.400
700
3. člen 
Nadomestilo po prejšnjem členu se odmeri glede na uradne podatke (poslovni register AJPES) o prihodkih zavezanca (celotni prihodki) v preteklem bilančnem letu. Glede na to, da se podatki o prihodkih zavezanca v poslovnem registru objavljajo v sredini leta, bo IPF po objavi teh podatkov, praviloma v mesecu juniju, vsako leto opravil poračun za preteklo leto glede na objavljene podatke.
V kolikor pod okriljem zavezanca deluje plesni klub (društvo), se letni prihodki tega plesnega kluba na prošnjo zavezanca lahko vštejejo v dohodke zavezanca. Plesni klub ne sme biti primarno ustanovljen z namenom opravljanja gospodarske ali poslovne dejavnosti, kar plesni klub izkaže s predložitvijo svojega krovnega akta, potrjenega s strani pristojnega državnega organa, pri katerem je krovni akt potrjen ali vložen zaradi potreb registracije plesnega kluba. V kolikor podatki o dohodkih plesnega kluba niso javno dostopni, se zaveže bilanco za preteklo leto, oddano na pristojni davčni organ, na zahtevo IPF, k.o. le-temu najpozneje do konca meseca maja tekočega leta predložiti zakoniti zastopnik plesnega kluba. Če plesni klub kljub pozivu IPF ne predloži krovnega akta in/ali bilance plesnega kluba, IPF obračunava nadomestilo obema pravnima osebama ločeno.
Vštevanje iz prejšnjega odstavka se opravi le za en plesni klub na posameznega zavezanca. V kolikor pod okriljem zavezanca deluje več plesnih klubov, se vštevanje za tekoče leto opravi za plesni klub po enkratni izbiri zavezanca.
4. člen 
Na nadomestilo, določeno v skladu z 2. in 3. členom tega sporazuma, se zavezancu obračunavajo zvišanja in znižanja v skladu s 3. točko četrtega odstavka 44. člena ZKUASP, kot so opredeljena v nadaljevanju tega sporazuma in pod pogoji, ki so določeni v tem sporazumu.
II./A Okoliščine uporabe, zaradi katerih se plačilo nadomestilo zniža, zviša ali oprosti 
5. člen 
Posameznemu zavezancu se nadomestilo iz 2. člena tega sporazuma zniža za 5 %, če z IPF uredi razmerje s sklenitvijo pogodbe pod pogoji iz tega sporazuma.
Znižanje po tem členu učinkuje za čas veljavnosti pogodbe.
6. člen 
Posameznemu zavezancu, ki je član PZS kot reprezentativnega združenja uporabnikov, se nadomestilo iz 2. člena tega sporazuma zniža za 10 %. Znižanje se določi zaradi vloge, ki jo reprezentativno združenje opravlja pri sklepanju in izvajanju tega sporazuma, in sicer se reprezentativno združenje zaveže:
1. da bo IPF-u posredovalo podatke o pravnih subjektih, ki se ukvarjajo s plesno dejavnostjo (z namenom sklenitve pogodb in zaračunavanja nadomestil IPF), in sicer:
– podatke o članstvu članic v PZS in ostalih plesnih subjektov, ki delujejo v sistemu PZS,
– informacije o obstoječih plesnih subjektih, ki se ukvarjajo s plesno dejavnostjo in niso v sistemu PZS,
– informacije o novo nastalih plesnih subjektih (v kakršnikoli pravno-organizacijski obliki).
2. da bo aktivno delovalo pri osveščanju članic PZS k sklenitvi individualnih pogodb med IPF in posameznimi članicami PZS, vse z namenom, da bi čim več članic PZS sklenilo individualne pogodbe z IPF pod pogoji tega Skupnega sporazuma.
3. da bo IPF-u posredovalo podatke o plesnih prireditvah, in sicer:
– za vsako koledarsko leto podatke iz koledarjev tekmovanj PZS vseh plesnih zvrsti v okviru PZS (kvalifikacijske in pokalne turnirje, državna prvenstva, mednarodna tekmovanja), ki jih organizirajo članice PZS, oziroma PZS neposredno,
– razpoložljive podatke o plesnih prireditvah, ki jih ne organizirajo članice PZS in s PZS povezane organizacije, so pa v javnosti objavljene in reklamirane.
Reprezentativno združenje se zaveže podatke iz prve in druge alineje 1. točke tega člena in iz prve alineje 3. točke tega člena za tekoče leto IPF-u posredovati najkasneje do 28. 2. tekočega leta. Ostale podatke iz tega člena se reprezentativno združenje zaveže posredovati redno, ko se s podatki seznani.
7. člen 
Posameznemu zavezancu se nadomestilo iz 2. člena tega sporazuma zniža za 5 %, če poravna celoletno nadomestilo v enkratnem znesku najkasneje do 20. 1. za tekoče leto.
8. člen 
Odstotki znižanj iz 5., 6. in 7. člena tega sporazuma se ne izključujejo in se med seboj seštevajo ter veljajo tudi za zavezance iz drugega odstavka 3. člena tega sporazuma, ki se jim popusti obračunajo od enotnega zneska nadomestila, ki je odmerjen obema skupaj.
9. člen 
Podpisnici sporazuma se dogovorita, da se naslednji plesni dogodki/prireditve zavezancu ne obračunavajo posebej kot enkratni dogodki, temveč so zajeti v nadomestilo, ki ga zavezanec poravnava z letnim nadomestilom za poučevanje plesa:
– PRODUKCIJA – polletni/letni zaključni prikaz dela zavezanca na dogodku, ki je namenjen staršem, prijateljem in sorodnikom; za simbolično ceno ali brez vstopnine.
– PREPLESAVANJE – plesni dogodek v organizaciji zavezanca v sklopu opravljanja njegove dejavnosti z namenom obnavljanja znanja izven rednega urnika poučevanja zavezanca, ki poteka v prostorih, kjer zavezanec redno opravlja poučevanje plesa, ob obvezni prisotnosti njenega plesnega učitelja. Dogodek ne sme vključevati gostinske ponudbe točenja pijač in/ali ponudbe hrane.
Enkratni plesni dogodki, ki niso zajeti v tem členu oziroma v nadaljevanju tega skupnega sporazuma, se obračunavajo skladno z drugimi ustreznimi veljavnimi tarifami IPF, ki veljajo za posamezen tip dogodka/prireditve.
II./B Rok in način plačila nadomestila 
10. člen 
Nadomestila določena v poglavju II. tega sporazuma se plačujejo skladno s podpisano pogodbo, ki mora biti skladna s tarifo iz tega sporazuma. V primeru, da zavezanec z IPF ne sklene individualne pogodbe, je za uporabo fonogramov pri poučevanju plesa dolžan plačevati nadomestilo sprotno mesečno na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga IPF in po tarifi iz tega sporazuma, vendar se takemu zavezancu ne priznajo znižanja iz 5. in 6. člena tega sporazuma.
III. PLESNA TEKMOVANJA 
11. člen 
Podpisnici sporazuma s tem sporazumom določata tudi Tarifo za uporabo fonogramov na plesnih tekmovanjih. Tarifa se določi glede na raven prireditve, in sicer:
Raven prireditve:
Enkratno nadomestilo:
Kvalifikacijsko in pokalno tekmovanje
40 EUR
Državno prvenstvo
60 EUR
Mednarodno tekmovanje
120 EUR
Nadomestilo se plačuje za vsak razpisani in izvedeni koledarski dan tekmovanja, s plačilom nadomestila pa je urejena uporaba fonogramov izključno v tekmovalnem delu in v odmorih med časovno povezanimi tekmovalnimi deli, v kolikor se v tem času fonogrami ne priobčujejo javnosti zaradi zabave ali v sklopu ne tekmovalnih delov programa, ki je namenjen javnosti, za kar vse se nadomestilo za javno priobčevanje fonogramov obračuna po drugi ustrezni tarifi IPF. Gre za plesne dogodke v organizaciji zavezanca za katere se praviloma pobira prijavnina (nastopajoči) in vstopnina (gledalci) in praviloma vključuje razglasitev zmagovalcev s podelitvijo priznanj.
Zavezanec za plačilo nadomestila po tem členu je organizator prireditve. Organizator je dolžan prireditev prijaviti IPF najpozneje 3 dni pred izvedbo prireditve, sicer veljajo nadomestila po tem členu, zvišana za 20 %.
III./A Rok in način plačila nadomestila 
12. člen 
Nadomestilo določeno v poglavju III. tega sporazuma je zavezanec dolžan plačati v skladu z izstavljenim računom IPF z valuto 15 dni.
IV. SKUPNA DOLOČILA 
IV./A Davek na dodano vrednost in revalorizacija 
13. člen 
Denarne vrednosti iz tega sporazuma se letno usklajujejo s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad RS za preteklo leto. Revalorizacija se opravi na način, da se zneski za posamezno leto iz tabele v 2. in 11. členu revalorizirajo na dan 1. 1. leta, na katerega se znesek nanaša, glede na dan 1. 1. predhodnega leta, pri čemer se IPF zaveže tako revalorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije in začno revalorizirane vrednosti veljati za prvi naslednji mesec po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Revalorizacija se prvič izvede na dan 1. 1. 2020 glede na preteklo leto.
Zneski oziroma nadomestila po tem sporazumu ne vključujejo pripadajočega davka na dodano vrednost.
IV./B Poročanje 
14. člen 
Zavezanec je dolžan posredovati vse relevantne podatke za odmero nadomestila kot tudi vsakršne spremembe, ki bi lahko vplivale na odmero višine in na plačilo nadomestila.
Zavezanec je dolžan predhodno pisno posredovati IPF podatek o morebitnem prenehanju uporabe fonogramov sicer šteje, da do prenehanja uporabe fonogramov ni prišlo.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen 
Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma se določi Tinka Rauh kot predstavnica IPF ter Zoran Kljun kot predstavnik PZS. Stranki sporazuma se zavežeta o spremembi predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
16. člen 
IPF se obveže, da bo sprožil postopke zoper vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost poučevanja plesa ali prirejajo plesna tekmovanja in nimajo sklenjenih pogodb z IPF oziroma niso plačale potrebnih nadomestil za uporabo fonogramov v skladu s tem sporazumom oziroma zoper tiste podpisnike individualnih pogodb, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, določenih z omenjenimi pogodbami.
17. člen 
Podpisnici sporazuma se dogovorita, da se vsi poračuni, ki predstavljajo razliko med s strani zavezancev plačanimi akontacijami za leto 2019 in tarifo določeno s tem sporazumom, izvedejo in zavezancem obračunajo do meseca oktobra 2019.
18. člen 
Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in za obveščanje Urada RS za intelektualno lastnino se zaveže poskrbeti IPF.
19. člen 
Podpisnici tega sporazuma soglašata, da sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporablja pa se od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2024.
V kolikor nobena od podpisnic 3 mesece pred iztekom koledarskega leta časovnega obdobja, v katerem se uporablja ta sporazum, drugi podpisnici pisno ne sporoči, da odstopa od sporazuma, se veljavnost sporazuma vsakič podaljša še za 12 mesecev. Število morebitnih podaljšanj veljavnosti sporazuma ni omejeno.
Po odstopu od sporazuma lahko vsaka od podpisnic sporazuma predlaga sklenitev novega sporazuma.
20. člen 
Obveznost uporabnikov po tem sporazumu do IPF preneha v primeru, če preneha dovoljenje Urada, in v drugih, z zakonom določenih primerih.
21. člen 
PZS se s sklenitvijo tega sporazuma zavezuje, da bo vse uporabnike po tem sporazumu preko svojih običajnih sredstev obveščanja seznanila z vsebino tega sporazuma in jih pozvala k sklenitvi individualnih pogodb z IPF pod pogoji iz tega sporazuma.
22. člen 
Ta sporazum je sklenjen v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od podpisnic po 1 (en) izvod, en izvod pa je namenjen za pristojni organ, ki opravlja nadzor nad delovanjem kolektivne organizacije.
Podpisnici tega sporazuma bosta morebitne spremembe in dopolnitve tega sporazuma urejali pisno s sklenitvijo aneksov k temu sporazumu v skladu z določili zakona.
Ljubljana, dne 27. junija 2019
IPF, k.o. 
Viljem Marjan Hribar 
direktor
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 
Zoran Kljun 
predsednik