Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2020. Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju, stran 5497.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, osmega odstavka 48. člena, drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 50. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
P R A V I L N I K 
o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja in obveznem praktičnem usposabljanju 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Vsebina pravilnika) 
Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (v nadaljevanju: Pravilnik):
– določa pogoje in ureja način pridobitve potrdil o strokovnem znanju za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (v nadaljevanju: potrdilo o strokovnih znanjih),
– ureja način in vsebino preizkusa strokovnih znanj, ki ga mora opraviti zakoniti revizor z dovoljenjem druge države članice, če želi pridobiti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja,
– ureja način in vsebino preizkusa strokovnih znanj, ki ga mora opraviti revizor iz tretje države, če želi pridobiti dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja,
– določa tudi pogoje o obvezni vsebini praktičnega usposabljanja,
– določa tudi pogoje za imenovanje članov organov, ki skrbijo za izvedbo programa izobraževanja, ter sestavo in naloge organov.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV POTRDILA O STROKOVNIH ZNANJIH 
2. člen 
(Pogoji za vpis v izobraževanje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih) 
V izobraževanje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih se lahko vključi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje,
ali
je vpisan v študijski program druge stopnje v skladu zakonom, ki ureja visoko šolstvo;
– ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine.
3. člen 
(Pogoji za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih) 
(1) Potrdilo o strokovnih znanjih pridobi oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– uspešno je zaključila program izobraževanja za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih;
– opravila je praktično usposabljanje, določeno s tem pravilnikom.
(2) Potrdilo o strokovnih znanjih pridobi tudi zakoniti revizor oziroma revizor tretje države, če uspešno opravi preizkus strokovnih znanj.
4. člen 
(Pogoji za podelitev potrdila o strokovnih znanjih zakonitemu revizorju ali revizorju iz tretje države) 
(1) Potrdilo o strokovnih znanjih pridobi zakoniti revizor z dovoljenjem druge države članice ali revizor iz tretje države, ki da zahtevo za pridobitev potrdila in izpolnjuje naslednje pogoje:
– kot zakoniti revizor oziroma revizor tretje države ima veljavno dovoljenje druge države članice oziroma tretje države;
– opravil je preizkus strokovnih znanj.
(2) Preizkus strokovnih znanj iz prejšnjega odstavka poteka v slovenskem jeziku in vključuje preverjanje znanja iz naslednjih področij:
– računovodenje in slovenski računovodski standardi,
– davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb,
– gospodarsko pravo ter pravo družb in upravljanja podjetij,
– civilno pravo in gospodarske pogodbe,
– stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti,
– delovno in socialno pravo.
(3) Strokovna komisija podrobneje določi način in vsebino preizkusa strokovnih znanj za zakonite revizorje in revizorje iz tretjih držav.
III. POTEK IZOBRAŽEVANJA 
5. člen 
(Organi in osebe, ki skrbijo za izvedbo programa izobraževanja) 
(1) Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) je kot nosilka programa izobraževanja pristojna za:
– določanje strokovnih znanj in izkušenj, potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, ter preizkus strokovnih znanj;
– organizacijo izobraževanja za pridobitev naziva pooblaščeni revizor;
– izvajanje preizkusov strokovnih znanj za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
(2) Agencija lahko izvedbo programa izobraževanja in izvajanje preizkusov strokovnih znanj zaupa za ta namen usposobljeni organizaciji, če lahko zagotovi izobraževanje z vsebinami, kot so določene v 12. členu tega pravilnika (izvajalec programa izobraževanja).
(3) Za izvedbo programa izobraževanja skrbijo Agencija, strokovna komisija, izvajalec programa izobraževanja, izpitna komisija in nosilci posameznih predmetov.
(4) Člani strokovne komisije, izpitne komisije in nosilci posameznih predmetov morajo imeti najmanj univerzitetno izobrazbo in strokovne izkušnje s področja revidiranja, računovodenja ali finančnega poslovanja oziroma iz vsebine predmetov izobraževalnega programa.
6. člen 
(Naloge nosilca programa izobraževanja) 
Agencija ima kot nosilka programa izobraževanja naslednje naloge:
1. nadzira izvajanje programa izobraževanja pri izvajalcu programa izobraževanja;
2. spremlja kakovost izvajanja programa izobraževanja in sprejema ukrepe za njegovo izboljšanje;
3. odloča v primeru nesoglasja med strokovno komisijo, izpitno komisijo in izvajalcem programa izobraževanja.
7. člen 
(Imenovanje strokovne komisije in potrditev programa izobraževanja) 
(1) Agencija kot nosilka programa izobraževanja imenuje strokovno komisijo.
(2) Strokovna komisija potrdi program izobraževanja za pridobitev naziva pooblaščeni revizor.
8. člen 
(Strokovna komisija) 
(1) Strokovna komisija ima šest članov (2 predstavnika nosilca programa izobraževanja, 2 predstavnika izvajalca programa izobraževanja, 2 predstavnika revizijske oziroma finančno-računovodske stroke) in naslednje naloge:
1. pripravi predlog programa izobraževanja;
2. na predlog izvajalca programa izobraževanja:
a) sprejme pravilnik o opravljanju izpitov,
b) sprejme pravilnik in navodila za pripravo in zagovor zaključne naloge,
c) sprejme načrt izvedbe izobraževanja,
d) sprejme pravilnik o preizkusu znanj za zakonite revizorje in revizorje iz tretjih držav,
e) odobri seznam mentorjev pri posameznih predmetih,
f) odobri cenik izobraževanja;
3. odloča o izvedbi programa izobraževanja v posameznem letu,
4. odloča o pritožbi na odločitev izpitne komisije pri zagovoru zaključne naloge;
5. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z izvajanjem programa izobraževanja in določa nosilce posameznih nalog.
(2) Strokovna komisija opravlja naloge skladno s poslovnikom, ki ga sprejme na prvi redni seji.
9. člen 
(Izpitna komisija) 
(1) Izpitno komisijo imenuje strokovna komisija na predlog izvajalca programa.
(2) Izpitna komisija ima naslednje naloge:
1. pripravi predlog tem zaključnih nalog za obravnavo na strokovni komisiji,
2. odobrava teme in naslove zaključnih nalog kandidatom,
3. izvaja zagovore zaključnih nalog in odloča o oceni zagovora,
4. odloča o ugovorih kandidatov zaradi kršitev pravic ali zoper oceno pri opravljanju izpita.
(3) Izpitna komisija je sestavljena iz treh članov. Praviloma je vsaj en član izpitne komisije pooblaščeni revizor. Kadar izpitna komisija odloča o zadevah, ki se nanašajo na posamezni predmet, mora biti eden od članov komisije mentor pri predmetu obravnavane zadeve.
(4) Izpitna komisija deluje po poslovniku, ki ga na predlog izvajalca programa izobraževanja sprejme na prvi seji.
10. člen 
(Izvedba programa izobraževanja) 
(1) Razpis in program izobraževanja se javno objavita na spletnih straneh Agencije in spletnih straneh izvajalca.
(2) V razpisu se navedejo pogoji za vključitev v izobraževanje in druge pomembne informacije o izvedbi programa izobraževanja.
(3) Program izobraževanja se prvič izvede ob zagotovitvi vseh pogojev iz tega pravilnika, vendar najkasneje v letu 2022, nato mora biti izobraževanje organizirano najmanj vsako tretje leto.
11. člen 
(Struktura izobraževanja) 
Izobraževanje za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu oseba opravlja teoretični in praktični izpit iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo.
12. člen 
(Izpiti iz posameznih predmetov) 
(1) V prvem delu je preizkus znanj iz naslednjih področij:
– splošne računovodske teorije in načel;
– pravnih zahtev in standardov v zvezi s pripravo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov;
– slovenskih računovodskih standardov;
– mednarodnih računovodskih standardov;
– finančne analize;
– stroškovnega in poslovodnega računovodstva;
– obvladovanja tveganj in notranjega kontroliranja;
– revidiranja;
– pravnih zahtev in strokovnih standardov v zvezi z obvezno revizijo in zakonitimi revizorji;
– mednarodnih revizijskih standardov;
– poklicne etike in neodvisnosti;
– prava družb in upravljanja podjetij;
– stečajnega prava in postopkov zaradi insolventnosti;
– davčnega prava;
– civilnega in gospodarskega prava;
– delovnega in socialnega prava;
– informacijske tehnologije in računalniških sistemov;
– poslovnih financ;
– matematike in statistike.
(2) Predmeti znanj iz prejšnjega odstavka so naslednji:
– Pravila revidiranja in revizorjevo poročanje,
– Kodeks poklicne etike in revizorjeva neodvisnost,
– Računovodstvo (stroškovno računovodstvo in poslovodno računovodstvo),
– Delovno in socialno pravo,
– Stečajno pravo in postopki zaradi insolventnosti,
– Gospodarsko pravo ter pravo družb in upravljanja podjetij,
– Civilno pravo in gospodarske pogodbe,
– Davčno pravo in obdavčitev pravnih oseb,
– Računovodenje in slovenski računovodski standardi,
– Matematične in statistične metode,
– Poslovne finance in finančno analiziranje,
– Mednarodni računovodski standardi,
– Informacijske tehnologije in računalniške ureditve,
– Sestava letnega poročila, konsolidiranje.
(3) Vsebina posameznega predmeta in nosilec predmeta sta določena v pravilniku, ki ga sprejme strokovna komisija.
13. člen 
(Oprostitev opravljanja izpitov) 
(1) Kandidat je lahko oproščen opravljanja izpitov oziroma izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpita, ki ga je opravil pri izobraževanju za pridobitev drugih dovoljenj (npr. pooblaščeni ocenjevalec vrednosti, preizkušeni notranji revizor ipd.) ali pri izobraževanju za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v drugi državi članici, če njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika, ali v tretji državi, če njegova vsebina ustreza predmetniku iz tega pravilnika in je upoštevano načelo vzajemnosti.
(2) Strokovna komisija določi, kateri izpiti iz izobraževalnih programov v okviru izobraževanja iz prejšnjega odstavka ustrezajo posameznemu predmetu oziroma delu predmeta iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(3) Strokovna komisija odloči, ali izpit, ki ga je kandidat opravil v okviru izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja v državi članici oziroma v tretji državi, ustreza posameznemu predmetu oziroma delu predmeta iz prejšnjega člena tega pravilnika.
(4) Kandidat je lahko oproščen izpita iz (dela) predmeta na podlagi izpitov iz prvega odstavka tega člena, če ob vpisu v izobraževanje vloži pisno zahtevo za oprostitev. Izvajalec izobraževanja pisno obvesti kandidata o oprostitvi.
(5) Kandidat ne more biti oproščen izdelave in zagovora zaključnega dela.
14. člen 
(Izpitni roki) 
(1) Za opravljanje izpitov ima kandidat na voljo vsaj dva izpitna roka na leto, med katerima morajo preteči najmanj trije meseci.
(2) Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj 15 dni pred dnevom izpita.
(3) Če kandidat ne opravi izpita na prvem rednem izpitnem roku, se za vsako nadaljnje ponavljanje izpita zaračuna pristojbina za opravljanje izpita po veljavnem ceniku izvajalca programa izobraževanja.
(4) Kandidatu, ki na določen dan ne opravlja izpita in svojega izostanka ne opraviči pisno vsaj tri dni pred tem dnevom, se zaračuna pristojbina za opravljanje izpita.
15. člen 
(Ocenjevanje) 
(1) Kandidat je lahko na izpitu iz posameznega predmeta ocenjen z oceno:
– uspešno ali
– neuspešno.
(2) Kandidat opravi izpit, če je ocenjen z oceno uspešno.
(3) Kandidat dobi pri izpitu oceno uspešno, če zbere vsaj 51 % možnih točk.
(4) Kandidat mora izpite iz prvega dela opraviti najkasneje v treh letih po vpisu v izobraževanje.
16. člen 
(Zaključno delo)
(1) Kandidat izdela zaključno delo v programu izobraževanja za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih po vseh opravljenih izpitih in ga zagovarja pred izpitno komisijo, in sicer najkasneje v dveh letih po zadnjem opravljenem izpitu.
(2) Kandidat pripravi in zagovarja zaključno delo iz prejšnjega odstavka tega člena v skladu z navodilom za pripravo in zagovor zaključnega dela, ki ga sprejme strokovna komisija.
(3) Če kandidat zagovora zaključnega dela ne opravi uspešno, lahko zaključno delo popravi in ga najkasneje v 6 mesecih po neuspešnem zagovoru še enkrat zagovarja. Ponovni zagovor zaključnega dela se kandidatu zaračuna po veljavnem ceniku izvajalca programa izobraževanja.
17. člen 
(Izdaja potrdila o pridobitvi strokovnih znanj) 
Izvajalec izobraževanja izda kandidatu, ki uspešno zaključi program izobraževanja za pridobitev potrdila o pridobljenih znanjih, potrdilo o pridobitvi strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
IV. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV 
18. člen 
(Ugovor zaradi kršitev pravic ali zoper oceno pri opravljanju izpita) 
(1) Kandidat lahko vloži ugovor pri izpitni komisiji zaradi kršitve pravic pri opravljanju izpita v treh dneh od opravljanja izpita.
(2) Kandidat lahko vloži ugovor pri izpitni komisiji zoper oceno pri opravljanju izpita v osmih dneh od prejema ocene od izvajalca programa izobraževanja.
(3) Izpitna komisija mora odločiti v desetih dneh po prejemu ugovora ter o svoji odločitvi v petih dneh od sprejema odločitve pisno obvestiti kandidata. Odločitev izpitne komisije je dokončna.
19. člen 
(Ugovor zoper odločitev izpitne komisije pri zagovoru zaključne naloge) 
(1) Kandidat lahko vloži ugovor pri strokovni komisiji zaradi kršitve svojih pravic ali zoper oceno pri zagovoru zaključne naloge v osmih dneh od opravljanja zagovora.
(2) Strokovna komisija mora odločiti v desetih dneh po prejemu ugovora ter v petih dneh od sprejema odločitve pisno obvestiti kandidata. Odločitev strokovne komisije je dokončna.
V. OBVEZNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE 
20. člen 
(Namen praktičnega usposabljanja) 
(1) Da bi zagotovili sposobnost uporabe teoretičnega znanja v praksi, opravi kandidat za pooblaščenega revizorja najmanj triletno praktično usposabljanje na področju revidiranja letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov. Takšno praktično usposabljanje se izvaja pod mentorstvom oseb z ustreznimi zagotovili glede njihovih sposobnosti za izvajanje praktičnega usposabljanja.
(2) Namen obveznega praktičnega usposabljanja je, da se kandidat strokovno in praktično usposobi za delo pooblaščenega revizorja.
21. člen 
(Področja praktičnega usposabljanja) 
(1) Praktično usposabljanje poteka na področju revidiranja letnih posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov na naslednjih področjih:
– načrtovanje revizije in prepoznavanje in ocenjevanje tveganja pomembne napačne navedbe;
– določanje in izvajanje splošnih odzivov na ocenjena tveganja na ravni računovodskih izkazov;
– načrtovanje in izvajanje revizijskih postopkov kot odziv na ocenjena tveganja na ravni uradnih trditev, vključno s preizkusi kontrol ali postopki preizkušanja podatkov;
– ovrednotenje zadostnosti in ustreznosti revizijskih dokazov in oblikovanje revizijskega poročila o računovodskih izkazih.
(2) Mentor je lahko oseba, ki opravlja naloge ključnega revizijskega partnerja v revizijski družbi. Kandidat ima lahko v času praktičnega usposabljanja več mentorjev.
22. člen 
(Začetek praktičnega usposabljanja) 
(1) Kandidat lahko začne praktično usposabljanje pred, med izobraževanjem ali po izobraževanju za pridobitev strokovnih znanj.
(2) Kandidat mora sporočiti Agenciji, da je začel praktično usposabljanje, v 15 dneh od začetka praktičnega usposabljanja.
(3) V priglasitvi kandidat navede vsaj naslednje informacije:
– ime in priimek,
– naslov in prebivališče,
– datum začetka praktičnega usposabljanja,
– firma in naslov, registrska številka in naslov spletne strani revizijske družbe, pri kateri se praktično usposablja,
– način sodelovanja z revizijsko družbo,
– podatki o mentorju oziroma mentorjih: ime in priimek, registrska številka,
– kontaktni podatki kandidata.
23. člen 
(Zahtevano število ur) 
(1) Praktično usposabljanje je ustrezno, če traja najmanj 1.200 ur letno in najmanj 3.600 ur v triletnem obdobju na področjih revidiranja posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, opredeljenih v 21. členu Pravilnika.
(2) Če kandidatu ne uspe opraviti števila ur praktičnega usposabljanja skladno s prejšnjim odstavkom, se lahko praktično usposabljanje ustrezno podaljša do izpolnitve zahtev.
(3) Menjava revizijske družbe med opravljanjem praktičnega usposabljanja se ne šteje kot prekinitev praktičnega usposabljanja.
24. člen 
(Poročanje o praktičnem usposabljanju) 
(1) Kandidat predloži Agenciji po vsakem zaključenem letu praktičnega usposabljanja v 15 dneh Poročilo o praktičnem usposabljanju, v katerem navede naslednje podatke:
– revidirana družba,
– področja, ki jih je revidiral,
– trajanje.
(2) Iz poročila iz prejšnjega odstavka naj bo razvidno, da je kandidat izpolnil zahteve iz 21. in 23. člena tega pravilnika.
(3) Mentor v Poročilu o praktičnem usposabljanju pisno potrdi, da so praktične izkušnje, navedene v poročilu, vsebinsko ustrezne in točne.
VI. PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE NALOG POOBLAŠČENEGA REVIZORJA 
25. člen 
(Pridobitev dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja) 
(1) Ko kandidat izpolni vse pogoje iz 3. oziroma 4. člena tega pravilnika in ostale pogoje, opredeljene v 48. členu Zakona o revidiranju, in na Agencijo vloži zahtevek z dokazili o izpolnjevanju pogojev, mu Agencija izda dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
(2) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja ima značaj javne listine.
VII. PREHODNI DOLOČBI 
26. člen 
(1) Osebe, vpisane v izobraževanje pred začetkom veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 84/18), imajo pravico zaključiti program pod vpisanimi pogoji najkasneje do 31. 12. 2022.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo za pridobitev potrdila o strokovnih znanjih uspešno zaključiti izobraževanje iz prejšnjega odstavka.
VIII. KONČNI DOLOČBI 
27. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS, št. 98/09).
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2019-5
Ljubljana, dne 17. junija 2019
EVA 2019-1611-0088
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost