Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2019. Pravilnik o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb, stran 5495.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena, četrtega odstavka 77. člena in četrtega odstavka 78. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
P R A V I L N I K 
o rednem letnem poročanju in obveščanju revizijskih družb 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom se ureja vsebina poročil iz prvega odstavka 77. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljevanju: ZRev-2) ter drugega in tretjega odstavka 78. člena ZRev-2.
NAMEN POROČANJA 
2. člen 
Namen poročanja po tem pravilniku je preverjanje spoštovanja in izpolnjevanja zahtev ZRev-2 ter nadziranje izvajanja dela revizijskih družb oziroma opravljanja nalog pooblaščenih revizorjev.
POROČANJE PO PRVEM ODSTAVKU 77. ČLENA ZRev-2 
3. člen 
(1) Revizijska družba enkrat letno (vsako leto posebej) do 31. maja poroča Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem o:
– imetnikih delnic revizijske družbe ter o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev;
– naložbah, na podlagi katerih je revizijska družba posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo;
– spremembah statuta oziroma družbene pogodbe in vseh drugih aktov revizijske družbe;
– spremembah pogodbe o sodelovanju z drugo revizijsko družbo oziroma o podpisu nove pogodbe o sodelovanju z drugo revizijsko družbo;
– načinu izračuna zavarovalne vsote za zavarovanje revizorjeve odgovornosti po 67. členu ZRev-2 in načinu zavarovanja revizorjeve odgovornosti;
– zaposlenih;
– vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov, ki jih je revizijska družba sklenila z naročniki v obdobju od 16. maja preteklega leta do 15. maja tekočega leta;
– vseh pogodbah, ki jih je revizijska družba sklenila v obdobju med 16. majem preteklega leta in 15. majem tekočega leta za opravljanje drugih poslov dajanja zagotovil in poslov opravljanja dogovorjenih postopkov;
– vseh sklenjenih pogodbah o nerevizijskih storitvah v obdobju med 16. majem preteklega leta in 15. majem tekočega leta, ki jih je sklenila revizijska družba z družbo, ki je v Republiki Sloveniji zavezana k obvezni reviziji;
– številu načrtovanih in porabljenih ur za posamezne skupine članov revizijske skupine za vsako posamezno revizijo računovodskih izkazov;
– številu revizijskih poročil, ki jih je podpisal posamezni ključni revizijski partner.
(2) O načinu izračuna zavarovalne vsote za zavarovanje revizorjeve odgovornosti iz pete alineje prvega odstavka tega člena poroča revizijska družba Agenciji tako, da za veljavno polico sklenjenega zavarovanja v času poročanja navede podatke o:
– pogodbi z najvišjo ceno za storitev revidiranja v času sklepanja (podaljševanja) zavarovanja;
– naročniku, s katerim je bila sklenjena pogodba iz prejšnje alineje;
– vsoti cen vseh pogodb za storitve revidiranja, sklenjenih v enem letu pred dnevom sklenitve (podaljšanja) zavarovanja;
– zavarovalni vsoti;
– zavarovalnici;
– obdobju veljavnosti zavarovanja.
(3) O zaposlenih iz šeste alineje prvega odstavka tega člena poroča revizijska družba Agenciji tako, da navede podatke o zaposlenih po stanju na dan 15. maja, in sicer:
– skupno število zaposlenih;
– imena in priimke redno zaposlenih pooblaščenih revizorjev;
– imena in priimke pooblaščenih revizorjev, ki z revizijsko družbo sodelujejo na drugih pogodbenih podlagah, ter navedbo pravne podlage za sodelovanje z revizijsko družbo;
– imena in priimke drugih pogodbenih sodelavcev ter navedbo pravne podlage za sodelovanje z revizijsko družbo;
– imena in priimke drugih redno zaposlenih na področju revidiranja, ki sodelujejo v revizijskih skupinah za revidiranje računovodskih izkazov, z navedbo let delovnih izkušenj;
– imena in priimke administrativnih delavcev na področju revidiranja;
– število zaposlenih na drugih področjih.
(4) O vseh pogodbah o revidiranju računovodskih izkazov iz sedme alineje prvega odstavka tega člena, ki so bile sklenjene v obdobju od 16. maja preteklega leta do 15. maja tekočega leta, poroča revizijska družba Agenciji tako, da navede naslednje podatke o vsaki posamezni pogodbi:
1. firmo naročnika revizije (konsolidiranih) računovodskih izkazov;
2. matično številko naročnika;
3. sedež naročnika;
4. velikost po merilih iz zakona, ki ureja gospodarske družbe;
5. dejavnost naročnika;
6. uvrščenost vrednostnih papirjev naročnika na organiziran trg vrednostnih papirjev;
7. datum pogodbe;
8. predmet pogodbe;
9. poslovno leto, ki je predmet revidiranja;
10. pogodbeno ceno (brez vračunanega DDV-ja);
11. registrsko številko ključnega revizijskega partnerja, predvidenega za podpis revizijskega poročila ob podpisu pogodbe;
12. ime in priimek ključnega revizijskega partnerja, predvidenega za podpis revizijskega poročila;
13. navedbo pravnega razmerja med ključnim revizijskim partnerjem in revizijsko družbo;
14. s pogodbo načrtovano število ur ključnega revizijskega partnerja;
15. s pogodbo načrtovano število ur osebja z več kot dvema letoma izkušenj pri reviziji, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
16. s pogodbo načrtovano število ur ostalega osebja v revizijski skupini;
17. znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa ključnega revizijskega partnerja;
18. znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa osebja z več kot dvema letoma izkušenj pri reviziji, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
19. znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa ostalega osebja v revizijski skupini;
20. zaračunano ceno revidiranja (brez vračunanega DDV-ja);
21. dejansko opravljeno število ur ključnega revizijskega partnerja;
22. dejansko opravljeno število ur osebja z več kot dvema letoma izkušenj pri reviziji, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
23. dejansko opravljeno število ur ostalega osebja v revizijski skupini;
24. registrsko številko ključnega revizijskega partnerja, ki je podpisal revizijsko poročilo;
25. ime in priimek ključnega revizijskega partnerja, ki je podpisal revizijsko poročilo;
26. znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen čas ključnega revizijskega partnerja;
27. znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen čas osebja z več kot dvema letoma izkušenj pri reviziji, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
28. znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen čas ostalega osebja v revizijski skupini;
29. vrsto mnenja v poročilu o revidiranju (konsolidiranih) računovodskih izkazov;
30. datum poročila o revidiranju (konsolidiranih) računovodskih izkazov;
31. ime in priimek, pravno razmerje z revizijsko družbo, registrsko številko ter porabljen čas za vsakega pooblaščenega revizorja, ki je poleg ključnega revizijskega partnerja še sodeloval v revizijski skupini;
32. imena in priimke članov revizijske skupine z več kot dvema letoma delovnih izkušenj, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
33. imena in priimke ostalih članov revizijske skupine;
34. ime in priimek veščaka(ov), ki je (so) bil(i) angažiran(i) pri revidiranju v skladu z Mednarodnim standardom revidiranja 620 – Uporaba veščakovih storitev (v nadaljevanju MSR 620), področje, za katero je (so) bil(i) angažiran(i), ter njegov (njihov) strokovni naziv.
(5) O vseh pogodbah, ki jih je revizijska družba v obdobju med 16. majem preteklega leta in 15. majem tekočega leta sklenila za opravljanje drugih poslov dajanja zagotovil in poslov opravljanja dogovorjenih postopkov iz osme alineje prvega odstavka tega člena, poroča revizijska družba Agenciji tako, da navede:
1. firmo naročnika revizije (konsolidiranih) računovodskih izkazov;
2. matično številko naročnika;
3. sedež naročnika;
4. velikost po merilih iz zakona, ki ureja gospodarske družbe;
5. dejavnost naročnika;
6. uvrščenost vrednostnih papirjev naročnika na organiziran trg vrednostnih papirjev;
7. predmet pogodbe;
8. pogodbeno ceno (brez vračunanega DDV-ja);
9. registrsko številko ključnega revizijskega partnerja;
10. ime in priimek ključnega revizijskega partnerja, odgovornega za revizijsko poročilo;
11. pravno razmerje med ključnim revizijskim partnerjem in revizijsko družbo;
12. s pogodbo načrtovano število ur ključnega revizijskega partnerja;
13. s pogodbo načrtovano število ur ostalega osebja v revizijski skupini;
14. znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa ključnega revizijskega partnerja;
15. znesek pogodbene cene, ki pokriva predvideno porabo časa ostalega osebja v revizijski skupini;
16. zaračunano ceno revidiranja (brez vračunanega DDV-ja);
17. dejansko opravljeno število ur ključnega revizijskega partnerja;
18. dejansko opravljeno število ur ostalega osebja v revizijski skupini;
19. znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen čas ključnega revizijskega partnerja;
20. znesek dejansko zaračunane cene, ki pokriva porabljen čas ostalega osebja v revizijski skupini;
21. datum revizijskega poročila;
22. ime in priimek, pravno razmerje z revizijsko družbo, registrsko številko ter porabljen čas za vsakega pooblaščenega revizorja, ki je poleg ključnega revizijskega partnerja še sodeloval v revizijski skupini;
23. imena in priimke članov revizijske skupine z več kot dvema letoma delovnih izkušenj, ne upoštevajoč ključnega revizijskega partnerja;
24. imena in priimke ostalih članov revizijske skupine;
25. ime in priimek veščaka(ov), ki je (so) bil(i) angažiran(i) pri revidiranju v skladu z MSR 620 – Uporaba veščakovih storitev, področje, za katero je (so) bil(i) angažiran(i) ter njegov (njihov) strokovni naziv.
(6) O vseh sklenjenih pogodbah o nerevizijskih storitvah v obdobju med 16. majem preteklega leta in 15. majem tekočega leta, ki jih je sklenila revizijska družba z družbo, ki je v Republiki Sloveniji zavezana k obvezni reviziji iz devete alineje prvega odstavka tega člena, poroča revizijska družba Agenciji tako, da navede:
1. firmo naročnika;
2. matično številko naročnika;
3. sedež naročnika;
4. velikost po merilih iz zakona, ki ureja gospodarske družbe;
5. dejavnost naročnika;
6. uvrščenost vrednostnih papirjev naročnika na organiziran trg vrednostnih papirjev;
7. subjekt javnega interesa;
8. zavezanost za obvezno revizijo;
9. družbo, ki je sklenila pogodbo;
10. predmet pogodbe;
11. datum pogodbe;
12. pogodbeno ceno (brez vračunanega DDV-ja);
13. ime in priimek ter vlogo posameznega člana skupine, ki je sodeloval pri poslu.
OBVEŠČANJE O SPREMEMBAH PO DRUGEM IN TRETJEM ODSTAVKU 78. ČLENA ZRev-2 
4. člen 
Revizijska družba mora v 15 dneh obvestiti Agencijo o spremembi vseh dejstev in okoliščin, na podlagi katerih je pridobila dovoljenje za opravljanje revidiranja, oziroma jih je predložila v skladu z 69. členom ZRev-2 ali so kako drugače pomembni za presojanje izpolnjevanja pogojev revizijske družbe za opravljanje revidiranja.
POROČILO O RAZREŠITVI ALI ODSTOPU REVIZORJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV PO TRETJEM ODSTAVKU 78. ČLENA ZRev-2 
5. člen 
(1) Revizijska družba mora s poročilom o razrešitvi ali odstopu pisno obvestiti Agencijo o razlogih za razrešitev ali odstop revizijske družbe v obdobju, za katero je veljalo imenovanje.
(2) V poročilu iz prvega odstavka tega člena revizijska družba navede naslednje informacije:
– naročnika – firmo pravne osebe, ki je sklenila pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov;
– matično številko naročnika;
– sedež naročnika;
– poslovno leto revidiranja;
– velikost naročnika (veliko, srednje ali majhno podjetje po sodilih zakona, ki ureja gospodarske družbe);
– pogodbeno ceno brez vključenega DDV-ja;
– datum prekinitve sklenjene pogodbe;
– razlog prekinitve pogodbe (razrešitev revizijske družbe ali odstop revizijske družbe);
– pri razrešitvi revizijske družbe revizijska družba navede razloge za razrešitev in novo imenovano revizijsko družbo, če jo pozna;
– pri odstopu revizijske družbe od pogodbe le-ta v poročilu natančno opiše razloge, zaradi katerih je prekinila pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov, in navede novo revizijsko družbo, ki je prevzela posel, če jo pozna.
(3) Poročilo iz tega člena se posreduje v 15 dneh po razrešitvi oziroma odstopu revizijske družbe od pogodbe.
NAČIN POROČANJA IN OBVEŠČANJA 
6. člen 
(1) Obrazci za letno poročanje in navodila za njihovo izpolnjevanje so objavljeni na spletnih straneh Agencije.
(2) Revizijske družbe morajo obrazce za poročanje izpolniti v skladu z navodili za izpolnjevanje ter poročati elektronsko na obrazcu v obliki in formatu, kot je objavljen na spletnih straneh Agencije.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(1) Letno poročilo, določeno s tem pravilnikom, morajo revizijske družbe prvič pripraviti po stanju na dan 31. 5. 2020.
(2) Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o rednem letnem poročanju revizijskih družb (Uradni list RS, št. 80/09 in 38/13).
(3) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-52/2019-8
Ljubljana, dne 17. junija 2019
EVA 2019-1611-0072
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem