Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2018. Pravilnik o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, stran 5493.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in osmega odstavka 153. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
P R A V I L N I K 
o registrih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Ta pravilnik ureja vodenje in upravljanje registra revizijskih družb, registra revizijskih podjetij, registra revizijskih subjektov tretjih držav in registra pooblaščenih revizorjev, ki jih vodi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija), podatke, ki se vodijo v registrih, način pridobivanja podatkov, ki se vodijo v registrih, vpis sprememb in način dostopa do podatkov iz registrov.
(2) Agencija vodi v:
– registru revizijskih družb podatke o družbah, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja;
– registru revizijskih podjetij podatke o revizijskih podjetjih, ki želijo opravljati obvezne revizije v Republiki Sloveniji in so se registrirala pri Agenciji;
– registru revizijskih subjektov tretjih držav podatke o revizijskih subjektih tretjih držav, ki želijo opravljati obvezne revizije v Republiki Sloveniji in so se registrirali pri Agenciji, ter o revizijskih subjektih tretjih držav, ki so pripravili revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih družbe, ki je registrirana zunaj Evropske unije in katere prenosljivi vrednostni papirji so sprejeti za trgovanje na slovenskem organiziranem trgu;
– registru pooblaščenih revizorjev podatke o fizičnih osebah, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
VODENJE REGISTROV IN VPIS V REGISTRE 
2. člen 
(1) Agencija vodi in upravlja registre v elektronski obliki.
(2) Registri se vodijo v slovenskem jeziku, podatki pa se lahko dodatno vpišejo v registre tudi v kateremkoli drugem uradnem jeziku Skupnosti.
3. člen 
(1) Agencija opravi nov vpis v registre po uradni dolžnosti, in sicer:
– v register revizijskih družb ob dokončnosti odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja;
– v register revizijskih podjetij in register subjektov tretjih držav ob dokončnosti sklepa o registraciji revizijskega podjetja oziroma sklepa o registraciji revizijskega subjekta tretje države;
– v register pooblaščenih revizorjev ob dokončnosti odločbe o izdaji dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Agencija vpiše revizijski subjekt tretje države iz četrtega odstavka 5. člena po uradni dolžnosti, in sicer ob uvrstitvi prenosljivih vrednostnih papirjev družbe, ki je registrirana zunaj Evropske unije, na slovenski organizirani trg. Vpis v javnem delu registra traja za čas, ko se na slovenskem organiziranem trgu trguje z vrednostnimi papirji revidirane družbe.
REGISTER REVIZIJSKIH DRUŽB, REVIZIJSKIH PODJETIJ IN SUBJEKTOV TRETJIH DRŽAV 
4. člen 
(1) Agencija vodi register revizijskih družb, ki so pridobile njeno dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, register revizijskih podjetij, ki imajo dovoljenje pristojnega organa države članice za opravljanje obveznih revizij, in register subjektov tretjih držav, ki imajo dovoljenje pristojnega organa tretje države za opravljanje obveznih revizij, kot enovit register pravnih oseb, pri čemer je iz registra jasna oblika vpisanega subjekta.
(2) Register iz prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
– registracijsko številko,
– firmo,
– sedež,
– naslov v Republiki Sloveniji in naslov vsakega urada v državi članici,
– matično in davčno številko,
– pravno obliko,
– podatke za kontakt z revizijsko družbo, glavno kontaktno osebo in e-pošto,
– osebno ime in registracijsko številko vseh pooblaščenih revizorjev, ki so zaposleni v družbi ali z njo povezani kot partnerji ali kako drugače,
– osebna imena in poslovne naslove vseh družbenikov ali delničarjev,
– osebna imena in poslovne naslove vseh članov organa vodenja ali nadzora,
– ali je družba član mreže,
– za družbe, ki so članice mreže, navedbo članstva ter seznam imen in naslovov vseh včlanjenih ali pridruženih podjetij ali navedbo mesta, kjer so taki podatki javno dostopni,
– če je družba registrirana pri pristojnih organih drugih držav članic ali kot revizijski subjekt v tretjih državah, vse ostale registracije družbe, vključno z imenom organa za registriranje in registracijsko številko, ter ime in naslov pristojnega nadzornega organa,
– podatek, ali družba revidira subjekte javnega interesa,
– pravnomočne sankcije in akte o ukrepih nadzora, mlajše od 25 let,
– podatke o zavarovanju odgovornosti, objavi poročila o preglednosti in sodelovanju z drugimi revizijskimi družbami.
(3) Agencija pridobi podatke iz drugega odstavka tega člena od družbe, ki je predmet vpisa v register, in jih pred vpisom preveri s podatki Poslovnega registra Slovenije. Podatke iz prejšnjega odstavka lahko Agencija pridobi tudi iz lastne evidence. Za družbe, ki so predmet vpisa v register iz prvega odstavka tega člena in niso vpisane v Poslovni register Slovenije, Agencija opravi preveritev vpisanih podatkov iz uradnega dokumenta države, v kateri je družba vpisana.
(4) Agencija vpiše v register iz prvega odstavka tega člena tudi revizijski subjekt tretje države, ki pripravi revizorjevo poročilo o posamičnih ali konsolidiranih računovodskih izkazih družbe, ki je registrirana zunaj Evropske unije in katere prenosljivi vrednostni papirji so sprejeti za trgovanje na slovenskem organiziranem trgu. Ob vpisu revizijskega subjekta tretje države so navedeni tudi revizorji tretje države, ki so pripravili poročilo.
(5) Ob vpisu subjekta iz prejšnjega odstavka je dodana označba, da mu ni bilo izdano dovoljenje za opravljanje revidiranja.
5. člen 
(1) Agencija vpiše spremembe podatkov v registru iz prejšnjega člena tega pravilnika na podlagi obvestil o spremembah podatkov družb, ki so predmet vpisa, ali po uradni dolžnosti.
(2) Družbe, ki so predmet vpisa v register iz prejšnjega člena, obvestijo Agencijo o vseh spremembah dejstev, okoliščin in podatkov, ki so bili podlaga za vpis v register, najkasneje v 15 dneh od njihovega nastanka po elektronski poti tako, da jih Agencija objavi na svoji spletni strani. Agencija vpiše spremembe v register v treh delovnih dneh od prejema obvestila o spremembi oziroma v treh delovnih dneh po prejemu dodatnih informacij, kadar so potrebne dodatne preveritve oziroma potrditve sprememb.
(3) Agencija vpiše spremembe podatkov v register iz prejšnjega člena po uradni dolžnosti v zvezi s postopki, ki jih vodi, v zvezi s podatki, ki jih pridobi iz uradnih evidenc, in v zvezi s podatki, ki jih prejme od pristojnih organov matične države članice družbe oziroma pristojnih organov tretjih držav.
REGISTER POOBLAŠČENIH REVIZORJEV 
6. člen 
(1) Agencija vodi register pooblaščenih revizorjev, ki vsebuje naslednje podatke:
– registracijsko številko in oznako o aktivnosti, in sicer, ali je v zadnjih treh letih izvajal obvezne revizije, ali imel volilno pravico v revizijski družbi, ali bil član upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa revizijske družbe, ali bil zaposlen v revizijski družbi oziroma bil kako drugače povezan z njo;
– osebno ime;
– stalno prebivališče in naslov za vročanje, če se razlikuje od stalnega prebivališča;
– enotno matično številko občana;
– podatek o organizaciji, v kateri je pooblaščeni revizor zaposlen ali s katero je povezan kot partner ali kako drugače;
– izvor dovoljenja, to je državo, v kateri je bilo izdano osnovno dovoljenje, in pristojni organ;
– vse ostale registracije pooblaščenega revizorja pri pristojnih organih drugih držav članic in kot revizorja v tretjih državah, vključno z imenom organa ali imeni organov za registriranje, ter registracijsko številko, če obstaja;
– datum izdaje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja;
– pravnomočne sankcije in akte o ukrepih nadzora, mlajše od 25 let.
(2) Agencija pridobi podatke iz prejšnjega odstavka od osebe, ki je predmet vpisa v register oziroma iz lastne evidence. Agencija lahko podatke, ki so predmet vpisa, pred vpisom preveri s podatki Centralnega registra prebivalstva.
7. člen 
(1) Agencija vpiše spremembe podatkov v registru iz prejšnjega člena tega pravilnika na podlagi obvestil o spremembah podatkov fizičnih oseb, ki so predmet vpisa, ali po uradni dolžnosti.
(2) Fizične osebe, ki so predmet vpisa v register iz prejšnjega člena, obvestijo Agencijo o vseh spremembah podatkov, ki se vpisujejo v register, najkasneje v 15 dneh od njihovega nastanka po elektronski poti tako, da jih Agencija objavi na svoji spletni strani. Agencija vpiše spremembe v register v treh delovnih dneh od prejema obvestila o spremembi oziroma v treh delovnih dneh po prejemu dodatnih informacij, kadar so potrebne dodatne preveritve oziroma potrditve sprememb.
(3) Agencija vpiše spremembe podatkov v register iz prejšnjega člena po uradni dolžnosti v zvezi s postopki, ki jih vodi, v zvezi s podatki, ki jih pridobi iz uradnih evidenc, in v zvezi s podatki, ki jih prejme od pristojnih organov matične države članice družbe oziroma pristojnih organov tretjih držav.
JAVNOST REGISTROV IN PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ REGISTROV 
8. člen 
(1) Agencija vodi registre tako, da se delijo na javni in poslovni del.
(2) Javni del registrov je javno objavljen na spletni strani Agencije.
(3) Poslovni del registrov ni javno objavljen, podatki v njem so varovani skladno z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13-ZS-K in 84/18; v nadaljevanju: ZRev-2) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Agencija v poslovnem delu vodi podatke, kot to določa ZRev-2.
(4) Agencija vodi v javnem delu registrov podatke o pravnomočnih sankcijah, ki so izrečene subjektom vpisa in so mlajše od pet let, razen podatkov o odredbah, v poslovnem delu registrov pa vodi podatke o pravnomočnih sankcijah, ki so starejše od pet in mlajše od 25 let, ter pravnomočnih aktih o ukrepih nadzora, ki so mlajši od 25 let.
(5) Agencija omogoči vsem osebam, vpisanim v registre, ki jih vodi, vpogled v vse podatke, ki so vpisani v registre.
9. člen 
(1) Agencija pripravi na podlagi vloge izpise iz registrov. Pri izpisih iz registra pooblaščenih revizorjev da Agencija le izpis o podatkih iz javnega dela registra.
(2) Agencija izda na zahtevo osebe, vpisane v registre, ki jih vodi, potrdilo o vpisu in veljavnosti dovoljenja te osebe ter morebitne druge informacije, ki se vodijo v registru, skladno z dano zahtevo.
UVELJAVITEV PRAVILNIKA 
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2019-5
Ljubljana, dne 17. junija 2019
EVA 2019-1611-0087
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost