Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2017. Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev, stran 5490.

  
Na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena in drugega odstavka 48. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
P R A V I L N I K 
o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Na podlagi drugega odstavka 48. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljevanju: ZRev-2) določa Pravilnik o stalnem dodatnem strokovnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev (v nadaljevanju: Pravilnik) zahteve za stalno dodatno strokovno izobraževanje (v nadaljevanju: dodatno izobraževanje) pooblaščenih revizorjev, oblike izobraževanja, pogoje in način ugotavljanja ter priznavanja dodatnega izobraževanja kot pogoja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (v nadaljevanju: dovoljenje).
STALNI STROKOVNI RAZVOJ POOBLAŠČENIH REVIZORJEV 
2. člen 
(1) Izhodišče za določitev obsega in načina vrednotenja dodatnega izobraževanja je prenovljeni Mednarodni izobraževalni standard 7 – Stalni strokovni razvoj (International Education Standard 7 – Continuing Professional Development (Revised)), ki ga je pri Mednarodni zvezi računovodskih strokovnjakov (IFAC) februarja 2018 izdal Odbor za Mednarodne standarde izobraževanja računovodskih strokovnjakov (IAESB). Navedeni standard od pooblaščenih revizorjev zahteva stalni strokovni razvoj in strokovno usposobljenost.
(2) Stalni strokovni razvoj pomeni stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev po pridobitvi dovoljenja in je obvezno za ohranjanje strokovne usposobljenosti pooblaščenih revizorjev, zaščito javnega interesa, zagotavljanje kakovostnih storitev za stranke in druge deležnike ter okrepitev zaupanja javnosti v storitve revidiranja.
(3) Strokovna usposobljenost je usposobljenost za opravljanje določene naloge v skladu s standardom. Strokovna usposobljenost presega poznavanje načel, standardov, zasnov, dejstev in postopkov; gre za povezovanje in uporabo pridobljenega osnovnega znanja, za tehnično usposobljenost, strokovne spretnosti in poklicne vrednote, etiko ter vedenje.
PODALJŠANJE DOVOLJENJA 
3. člen 
(1) Dovoljenje velja tri leta od izdaje. Veljavnost dovoljenja se na zahtevo imetnika podaljša vsakič za tri leta, če opravi izobraževanje po programu dodatnega izobraževanja v skladu s tem pravilnikom.
(2) Imetnik dovoljenja lahko vloži zahtevo za njegovo podaljšanje do poteka veljavnosti obstoječega dovoljenja. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) podaljša dovoljenje, če njegov imetnik predloži dokazila, da je v času veljavnosti obstoječega dovoljenja opravil dodatno izobraževanje po tem pravilniku v trajanju najmanj 120 ur.
VREDNOTENJE DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA 
4. člen 
(1) Ura izobraževanja kot merska enota v smislu tega pravilnika je šolska ura (45 minut).
(2) Vrednotenje dodatnega izobraževanja se izvede v skladu s sistemom, po katerem je pooblaščeni revizor dolžan opraviti vsaj 120 ur dodatnega izobraževanja v treh letih, to je v času veljavnosti obstoječega dovoljenja.
(3) Dodatno izobraževanje se deli na izobraževanje z oznakami A, B ali C. Agencija določi izobraževanju iz zahtevnejših področij revidiranja in računovodenja oznako A, ostalemu izobraževanju, ki izpolnjujejo pogoje iz tabele 1, pa oznako B ali C.
Tabela 1: Dodatno izobraževanje po oznakah A, B in C
Oznaka
Področje izobraževanja
Organizator oziroma vir
A
Zahtevnejša področja 
– Revidiranje 
– Računovodenje
– Agencija za javni nadzor nad revidiranjem 
– Slovenski inštitut za revizijo 
– Druga institucija, ki jo Agencija pooblasti za vodenje izobraževanja
B
– Revidiranje 
– Računovodenje 
– Ocenjevanje vrednosti 
– Pravo 
– Finančne analize 
– Informacijske tehnologije in računalniški sistemi 
– Davki
– Izobraževalne institucije s soglasjem Agencije za izvajanje letnega programa izobraževanja 
– Revizijske družbe, ki organizirajo izobraževanje tudi za zunanje udeležence in so od Agencije pridobile predhodno soglasje za izvajanje letnega programa izobraževanja
– Objavljanje strokovnih prispevkov
C
– Revidiranje 
– Računovodenje 
– Ocenjevanje vrednosti 
– Pravo 
– Finančne analize 
– Informacijske tehnologije in računalniški sistemi 
– Davki
– Izobraževalne institucije 
– Revizijske družbe (interna izobraževanja)
– Spletno izobraževanje 
– Pregledovanje strokovne literature
(4) Agencija na spletni strani objavi seznam izobraževanj z oznako A ali B. Vse ostale vrste izobraževanja iz zahtevanih področij so vrednotene kot izobraževanja z oznako C.
5. člen 
(1) Pooblaščeni revizor mora z udeležbo na izobraževanju z oznako A opraviti najmanj polovico potrebnega dodatnega strokovnega izobraževanja oziroma najmanj 60 ur. Pooblaščeni revizor mora vsako leto veljavnosti dovoljenja z udeležbo na seminarjih opraviti najmanj šest ur s področja revidiranja in najmanj šest ur s področja računovodenja.
(2) Pooblaščeni revizor lahko preostale ure potrebnega dodatnega izobraževanja pridobi z udeležbo na raznih oblikah izobraževanja z oznako B oziroma C. Z izobraževanjem z oznako C lahko pridobi največ 30 % oziroma največ 36 ur potrebnega dodatnega izobraževanja.
(3) Obveznost dodatnega izobraževanja za imetnike nazivov je prikazana v naslednji tabeli.
Tabela 2: Obveznost dodatnega izobraževanja po številu ur
Oznaka
Zahtevano število ur 
v triletnem obdobju
Dodatni pogoj
A
najmanj 60 ur
Najmanj 12 ur vsako leto v času veljavnosti obstoječega dovoljenja z udeležbo na seminarjih, od tega: 
– 6 ur s področja revidiranja 
– 6 ur s področja računovodenja
B
največ 60 ur
/
C
največ 36 ur
Največ 24 ur s področja: 
– Pregledovanja strokovnih ali znanstvenih prispevkov v domačih ali tujih publikacijah 
– spletnega izobraževanja
(4) Če imetnik dovoljenja v času veljavnosti obstoječega dovoljenja z udeležbo na seminarjih z oznako A ni opravil najmanj 12 ur letno in nima dokazila o vzroku svoje nezmožnosti, mora v naslednjem letu poleg rednega obveznega letnega izobraževanja v obsegu 12 ur opraviti še izobraževanje za preteklo leto v obsegu 24 ur, in sicer iz manjkajočega področja revidiranja oziroma računovodenja.
6. člen 
(1) Pooblaščeni revizor lahko kot strokovno izobraževanje za podaljšanje dovoljenja z oznako B uveljavlja objavo strokovnih ali znanstvenih prispevkov v domačih ali tujih publikacijah, na način, ki je razviden iz Tabele 3:
Tabela 3: Vrste izobraževanja z dokazili
Vrsta izobraževanja
Dokazilo
Priznane ure
Objavljanje strokovnih ali znanstvenih prispevkov v domačih ali tujih publikacijah.
– Izvod publikacije, v kateri je bil strokovni ali znanstveni prispevek (vpisan v COBISS v tipologijo dokumentov 1.01 do 1.19) objavljen, ter predložitev besedila v elektronski obliki v Wordu. 
– Če je imetnik dovoljenja soavtor prispevka, se upošteva delež, ki ga ima imetnik kot soavtor pri prispevku. Ob prijavi prispevka mora imetnik naziva navesti delež soavtorstva.
Obračunska stran (število znakov brez presledkov + število besed: 1.900) 
1 ura
(2) Pooblaščeni revizor lahko kot strokovno izobraževanje za podaljšanje dovoljenja z oznako C uveljavlja vse oblike izobraževanja s področja revidiranja, računovodenja, ocenjevanja vrednosti, prava, finančnih analiz ali informacijske tehnologije ter davkov, ki ga opravi na enega od načinov, navedenih v Tabeli 4.
Tabela 4: Vrste izobraževanja z dokazili
Vrsta izobraževanja
Dokazilo
Priznane ure
Vse oblike izobraževanja, ki jih organizirajo pravne osebe.
– Originalno potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki se glasi na imetnika dovoljenja. 
– Program izobraževanja, iz katerega sta razvidna vsebina in trajanje izobraževanja.
Dejansko število ur
Pregledovanje strokovnih ali znanstvenih prispevkov v domačih ali tujih publikacijah.
Seznam strokovnih ali znanstvenih prispevkov, ki jih je imetnik dovoljenja prebral v obravnavanem obdobju, pri čemer se v seznamu navedejo naslov prispevka, avtor ter podatki o publikaciji, v kateri je prispevek objavljen. 
Prebran prispevek 
2 uri
Spletno izobraževanje.
Seznam spletnega izobraževanja, ki ga je imetnik dovoljenja uporabil v času veljavnosti obstoječega dovoljenja, pri čemer se v seznamu navedejo naslov spletnega izobraževanja, avtor in organizator ter povezava dostopa do spletnega izobraževanja.
Spletno izobraževanje 
v trajanju spletnega izobraževanja, vendar ne več kot 2 uri
Izobraževanje za strokovne nazive, doktorski študij, druge vrste strokovnega izobraževanja, kjer se opravljajo izpiti in je zahtevana 2. bolonjska stopnja izobrazbe. 
Uradno potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga izda izobraževalna ustanova.
opravljen izpit 
6 ur
(3) Agencija lahko po lastni presoji v posameznih primerih zahteva tudi dodatna dokazila.
PRIZNAVANJE DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA PRI PREDAVATELJIH 
7. člen 
(1) Če pooblaščeni revizor predava na seminarjih, delavnicah, konferencah in drugih oblikah izobraževanja, se mu za vsako uro predavanj prizna trojno število ur znotraj oznake, v katero spada izobraževanje. Za vsako ponovljeno predavanje se prizna dvojno število ur.
(2) Kot ustrezno dokazilo veljata potrdilo o trajanju izobraževanja in dokazilo, da je pooblaščeni revizor sodeloval kot predavatelj, pri čemer predloži gradivo ter program izobraževanja.
DODATNO IZOBRAŽEVANJE PRI DALJŠI ODSOTNOSTI 
8. člen 
(1) Če se imetnik dovoljenja zaradi dolgotrajnejše odsotnosti z dela (na primer zaradi porodniškega dopusta, odsotnosti z dela zaradi bolezni ali zaradi drugih utemeljenih razlogov), ki traja neprekinjeno najmanj šest mesecev, ne more udeleževati dodatnega izobraževanja, mu Agencija na njegovo prošnjo zahtevano število ur zmanjša sorazmerno s trajanjem njegove nezmožnosti za dodatno izobraževanje. Imetnik dovoljenja mora prošnji predložiti ustrezna dokazila o vzroku svoje nezmožnosti.
(2) Če se imetnik dovoljenja zaradi dolgotrajnejšega bivanja v tujini, ki traja neprekinjeno vsaj šest mesecev, ne more udeleževati dodatnega izobraževanja, mu Agencija na njegovo prošnjo prizna v tujini opravljeno dodatno strokovno izobraževanje, če je bilo opravljeno pri članih Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov združenja (IFAC). Imetnik dovoljenja mora prošnji predložiti ustrezna dokazila o dolgotrajnejšem bivanju v tujini in opravljenem dodatnem izobraževanju.
SPREMLJANJE IN DOKAZOVANJE DODATNEGA IZOBRAŽEVANJA 
9. člen 
(1) Agencija na svoji spletni strani sproti objavlja seznam izobraževanj, ki jim je določila oznako A ali B, in povezavo do organizatorja izobraževanja.
(2) Udeležbo na izobraževanju z oznakama A ali B pooblaščeni revizor dokazuje s potrdilom o udeležbi, ki mu predloži program izobraževanja, iz katerega sta razvidna vsebina in trajanje predavanj.
(3) Udeležbo na izobraževanju z oznako C pooblaščeni revizor dokazuje na način iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
VODENJE EVIDENC O DODATNEM IZOBRAŽEVANJU 
10. člen 
(1) Agencija vodi evidenco o dodatnem izobraževanju pooblaščenih revizorjev.
(2) Agencija objavi na spletni strani navodila za poročanje pooblaščenih revizorjev o opravljenem dodatnem izobraževanju.
PREHODNI DOLOČBI 
11. člen 
(1) Pooblaščeni revizorji, ki jim je Slovenski inštitut za revizijo izdal ali podaljšal dovoljenje za dve leti, in se to dvoletno obdobje še ni izteklo ob uveljavitvi tega pravilnika, morajo v obdobju veljavnosti dovoljenja opraviti dodatno izobraževanje v trajanju najmanj 80 ur skladno s Pravilnikom o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS, št. 110/09 in 9/11; v nadaljevanju: Pravilnik Inštituta). Agencija na svoji spletni strani objavlja dodeljene oznake A in B za posamezno izobraževanje za izpolnjevanje pogojev iz Pravilnika Inštituta. Druga dodatna izobraževanja s področja revidiranja in sorodnih storitev iz 4. člena Pravilnika Inštituta potrjuje Agencija ob smiselni uporabi Pravilnika Inštituta.
(2) Za pooblaščene revizorje, ki jim je Agencija izdala ali podaljšala dovoljenje v času od 12. 1. 2019 do uveljavitve tega pravilnika, veljajo določbe tega pravilnika, s tem da za prvo leto veljavnosti dovoljenja, ne velja obveznost udeležbe na obveznih seminarjih iz revidiranja in računovodenja iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika.
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (Uradni list RS, št. 110/09 in 9/11).
(2) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-51/2019-5
Ljubljana, dne 17. junija 2019
EVA 2019-1611-0082
 
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti