Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2016. Hierarhija pravil revidiranja, stran 5489.

  
Na podlagi 4. člena in druge alineje četrtega odstavka 25. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem sprejema
H I E R A R H I J O 
pravil revidiranja 
I. NAMEN HIERARHIJE PRAVIL REVIDIRANJA 
1. člen 
Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) določa Hierarhijo pravil revidiranja (v nadaljevanju: Hierarhija) zaradi:
– opredelitve pravil revidiranja in določitve prednostne uporabe posameznih pravil revidiranja pri njihovi obvezni uporabi;
– zagotavljanja izvajanja storitev revidiranja na najvišji kakovostni ravni;
– podpore pri izvajanju storitev revidiranja zaradi širjenja najboljših strokovnih rešitev.
II. RAVNI PRAVIL REVIDIRANJA 
2. člen 
Ravni pravil revidiranja so določene v 3. in 4. členu te hierarhije in določajo tudi prednostno uporabo posameznih pravil revidiranja oziroma njihovo obvezno uporabo. Pri neusklajenosti med pravilom na višji ravni in pravilom na nižji ravni se uporabi pravilo na višji ravni, pri nasprotjih med pravili iste ravni pa se uporabi višje razvrščeno pravilo revidiranja na tej ravni (najvišja stopnja razvrstitve je razvrstitev pod črko (a)).
3. člen 
Ravni pravil revidiranja:
1. Prva raven:
(a) Zakon o revidiranju;
(b) Mednarodni standardi revidiranja,
Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti,
Mednarodni standardi poslov preiskovanja,
Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil,
Mednarodni standardi sorodnih storitev,
Mednarodna obvestila za revizijsko prakso,
Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake;
(c) drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi podlagi.
2. Druga raven:
(a) stališča.
3. Tretja raven:
(a) navodila in priporočila,
(b) Metodološka gradiva in priročniki,
(c) strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini),
(d) splošno sprejeti postopki delovanja in dobra praksa s področja revidiranja (doma in v tujini).
4. člen 
(1) Uporaba pravil, ki sodijo na prvo in drugo raven, je pri revidiranju računovodskih izkazov obvezna.
(2) Pravila revidiranja na drugi ravni se sprejmejo, kadar je za izvedbo predpisa državnega organa ali organizacije o revizorjevem poročilu po pravilih stroke potrebno dodatno pojasnilo. V tem primeru Agencija sprejme posebno stališče za izvedbo tega predpisa in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Pravila revidiranja na tretji ravni se določajo kot pomoč pri revidiranju v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi in za širjenje dobrih rešitev pri izvajanju revizijskih storitev. Nimajo veljave standardov, uporabljajo pa se, kadar se v različnih okoliščinah ugotavlja revizorjeva poklicna skrbnost.
(4) Strokovna literatura se lahko uporablja, če njene rešitve podpirajo in razširjajo ter dodatno osvetljujejo določbe Mednarodnih standardov revidiranja in drugih standardov Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov.
(5) Splošno sprejeti postopki delovanja revizorjev v tuji praksi se uporabljajo, če ni mogoče najti zadovoljivih odgovorov ali rešitev na prvi ali drugi ravni Hierarhije.
III. OPREDELITEV PRAVIL REVIDIRANJA 
5. člen 
Pravila revidiranja sestavljajo v skladu s 4. členom ZRev-2:
1. ZRev-2;
2. Mednarodni standardi revidiranja;
3. drugi povezani standardi, ki jih izda Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov (IFAC):
Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti,
Mednarodni standardi poslov preiskovanja,
Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil,
Mednarodni standardi sorodnih storitev,
Mednarodna obvestila za revizijsko prakso,
Mednarodni kodeks etike za računovodske strokovnjake;
4. druga pravila revidiranja, ki jih sprejme Agencija;
5. drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi podlagi.
6. člen 
Pravila revidiranja, opredeljena v 7. členu te hierarhije, se nanašajo na pravila iz 4. člena ZRev-2, ki jih sprejme ali potrdi Agencija na podlagi druge alineje četrtega odstavka 25. člena ZRev-2, so:
– stališča,
– navodila in priporočila,
– metodološka gradiva in priročniki,
– strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini),
– splošno sprejeti postopki delovanja in dobra praksa s področja revidiranja (doma in v tujini).
7. člen 
(1) S stališči se podrobneje ureja uporaba Mednarodnih standardov revidiranja v povezavi s predpisi, sprejetimi v Republiki Sloveniji. Objavljena so v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Agencije: www.anr.si.
(2) Navodila in priporočila so pravila za delovanje revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev pri opravljanju revidiranja. Objavljena so na spletni strani Agencije: www.anr.si.
(3) Med metodološka gradiva in priročnike spadajo podrobnejše analitične obdelave posameznih področij revidiranja in njihovih povezav z računovodskim in davčnim področjem ter drugimi pomembnimi področji za revidiranje. Objavljena so v obliki samostojnih publikacij. Seznam metodoloških gradiv in priročnikov, priznanih kot sestavni del pravil revidiranja, določi Agencija in jih objavi na svoji spletni strani: www.anr.si.
(4) Strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma in v tujini) so priznana dela, zlasti na področju uvajanja novosti v revizijsko stroko, ki omogočajo lažje razumevanje pravil revizijske stroke. Seznam strokovne literature, priznane kot sestavni del pravil revidiranja, določi Agencija in ga objavi na svoji spletni strani: www.anr.si.
(5) Splošno sprejeti postopki delovanja in dobra praksa s področja revidiranja (doma in v tujini) so splošno sprejete rešitve, ki se uporabljajo v domači in tuji praksi ter rešujejo tiste probleme in vprašanja, ki jih druga pravila revidiranja ne, so pa bistvenega pomena za delovanje revizorja. Določi jih Agencija in jih objavi na svoji spletni strani: www.anr.si.
IV. PREHODNI DOLOČBI 
8. člen 
(1) Z začetkom veljavnosti tega pravilnika se kot veljavna pravila upoštevajo pravila revidiranja druge in tretje ravni, ki so objavljena na spletni strani Agencije.
(2) Stališča, ki jih je skladno s svojimi pristojnostmi sprejel Slovenski inštitut za revizijo in so bila objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, se uporabljajo do njihove spremembe ali preklica v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(1) Z dnem uveljavitve te hierarhije preneha veljati Hierarhija pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 86/09 in 14/13).
(2) Ta hierarhija začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-58/2019-5
Ljubljana, dne 17. junija 2019
EVA 2019-1611-0086
 
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

AAA Zlata odličnost