Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019

Kazalo

2008. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja, stran 5469.

  
Na podlagi drugega odstavka 12.a člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/14) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15) se v 5. členu v tretjem odstavku v prvem stavku besedilo »tri delovne dni« nadomesti z besedilom »pet delovnih dni«, v drugem stavku pa se črta beseda »lahko«.
V sedmem odstavku se besedilo »štiri pedagoške ure« nadomesti z besedilom »pet pedagoških ur«.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen 
(ustni del izpita) 
(1) Če se po pregledu pisne naloge ugotovi, da je kandidat strokovno usposobljen za samostojno pripravo pisnih aktov, ki nastajajo pri vodenju inšpekcijskega upravnega postopka in inšpekcijskega prekrškovnega postopka, je ocenjen z oceno »uspešno« in nadaljuje z ustnim delom izpita. Ustni del izpita se opravlja praviloma isti dan kot pisni del. V nasprotnem primeru je ocenjen z oceno »neuspešno« in ustnega dela izpita ne opravlja.
(2) Ustni del izpita traja največ 45 minut.«.
3. člen 
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Kandidati za izpraševalce so pozvani z javnim pozivom, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za upravo, najmanj šest mesecev pred iztekom obdobja, za katero so imenovani sedanji izpraševalci. Minister, pristojen za upravo, na podlagi javnega poziva imenuje izpraševalce, ki izpolnjujejo pogoje iz 11. člena tega pravilnika, med strokovnjaki s področij iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika za obdobje petih let.«.
4. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku v 1. točki besedilo »osem let« nadomesti z besedilom »deset let«, v prvi alineji se črta besedilo »vodenju ali«, v tretji alineji pa se črta besedilo »ali državni pravobranilec«.
V 2. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»2. izpraševalec za vsebinski sklop inšpekcijskega prekrškovnega postopka s sodnim nadzorom je lahko oseba, ki obvlada slovenski jezik, ima najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, ima najmanj deset let delovnih izkušenj s to izobrazbo in je sodnik v inšpekcijskih prekrškovnih zadevah.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če izpraševalec ne izpolnjuje več pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, mora o tem nemudoma obvestiti izvajalca izpita. Minister, pristojen za upravo, razreši izpraševalca, ki ne izpolnjuje več pogojev, določenih v prejšnjem odstavku.«.
5. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen 
(prijava in postopek v zvezi s prijavo) 
(1) Prijava na izpit se vloži po elektronski poti.
(2) V prijavi se navedejo:
1. podatki o kandidatu (osebno ime, EMŠO, strokovni naziv, naziv organa, kjer je oseba zaposlena in elektronski naslov za obveščanje in komunikacijo z izvajalcem izpita);
2. podatki o plačniku (naziv plačnika, naslov plačnika, davčna številka, kontaktna oseba in njen elektronski naslov za obveščanje in komunikacijo z izvajalcem izpita);
3. datum opravljenega preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za šesto raven izobrazbe oziroma datum opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka druge stopnje in organizacija, pri kateri je bil opravljen izpit.
(3) Kandidat lahko v prijavi navede tudi svojo telefonsko številko.
(4) Izvajalec izpita najpozneje deset dni pred dnevom opravljanja izpita po elektronski poti obvesti kandidata o sestavi izpitne komisije, času in kraju opravljanja izpita.«.
6. člen 
V 19. členu se v prvem odstavku črta peta alineja.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zapisnik se hrani trajno.«.
7. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku besedilo »pri izpitni komisiji« nadomesti z besedilom »na zapisnik«.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(2) V primeru ugovora lahko kandidat najpozneje v petih delovnih dneh od dneva razglasitve ocene ponovno opravlja izpit pred novo izpitno komisijo, ki je sestavljena iz enega člana prejšnje izpitne komisije in dveh novih članov. Za predsednika nove izpitne komisije je imenovan eden od dveh novih članov izpitne komisije.
(3) V primeru ugovora kandidat opravlja izpit v celoti znova v skladu s 5. in 6. členom tega pravilnika.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zoper odločitev izpitne komisije pri ponovnem opravljanju izpita ni ugovora.«.
8. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku črta drugi stavek.
9. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen 
(odstop) 
(1) Kandidat lahko odstopi od opravljanja izpita iz upravičenega razloga. Kandidat oziroma organ, ki je prijavil kandidata, pošlje odjavo izvajalcu izpita po elektronski poti.
(2) Za upravičene razloge se štejejo zlasti bolezen, neodložljive in nenačrtovane osebne ali službene obveznosti.
(3) Če kandidat brez upravičenega razloga določenega dne ne pristopi k opravljanju pisnega ali ustnega dela izpita ali če brez upravičenega razloga odstopi, se šteje, da izpita ni opravil.
(4) Če je k opravljanju izpita kandidata prijavil organ ali če se je kandidat prijavil sam, se upravičenost razlogov za odstop ugotavlja na podlagi pisne obrazložitve in dokazil. Če je k opravljanju izpita kandidata prijavil organ, mora obrazložitev in dokazilo poslati odgovorna oseba organa, ki je kandidata prijavil k izpitu. Organ oziroma kandidat mora predložiti pisno obrazložitev in dokazilo čim prej oziroma najpozneje v dveh delovnih dneh od dneva, določenega za opravljanje izpita.
(5) Če izvajalec izpita ugotovi, da so razlogi upravičeni, se kandidatu omogoči opravljanje izpita takoj, ko je po mesečnem razporedu to mogoče.«.
10. člen 
V 24. členu se v drugem odstavku besedilo »tudi povračilo stroškov prevoza v višini in pod pogoji, kot veljajo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence« nadomesti z besedilom »kilometrina v višini, ki jo prejemajo javni uslužbenci kot povračilo stroškov prevoza na delo in z dela«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Izpraševalci, ki jih je imenoval minister, pristojen za upravo, na podlagi drugega odstavka 25. člena Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15), ki ne izpolnjujejo več pogojev za izpraševalce na podlagi tega pravilnika, nadaljujejo delo do poteka obdobja imenovanja.
12. člen 
Kandidati, ki so se prijavili na izpit pred uveljavitvijo tega pravilnika, opravljajo izpit na podlagi Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 41/15).
13. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-402/2019/16
Ljubljana, dne 26. junija 2019
EVA 2019-3130-0020
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost