Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1998. Pravilnik o postopku skupnega dogovarjanja v skladu z mednarodno pogodbo, stran 5460.

  
Na podlagi sedmega in osmega odstavka 256.b člena, petega odstavka 257.a člena in petega odstavka 258.b člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H in 36/19) minister za finance izdaja
P R A V I L N I K 
o postopku skupnega dogovarjanja v skladu z mednarodno pogodbo 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik podrobneje ureja podatke, dokazila in dokumente, ki jih vsebuje zahteva za začetek postopka skupnega dogovarjanja, vrsto informacij in način pošiljanja informacij o postopku skupnega dogovarjanja med Ministrstvom za finance in Finančno upravo Republike Slovenije, način izbire in razrešitve uglednih neodvisnih oseb ter upravljanje podatkov za vzpostavitev in vodenje seznama uglednih neodvisnih oseb in višino nadomestila uglednih neodvisnih oseb v skladu z Direktivo Sveta 2017/1852/EU z dne 10. oktobra 2017 o mehanizmih za reševanje davčnih sporov v Evropski uniji (UL L št. 265 z dne 14. 10. 2017, str. 1).
2. člen 
(zahteva za začetek postopka skupnega dogovarjanja) 
(1) Davčni zavezanec vloži pri Ministrstvu za finance (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pisno zahtevo za začetek postopka skupnega dogovarjanja s pristojnim organom druge države (v nadaljevanjem besedilu: zahteva), ki mora vsebovati podatke, določene v petem odstavku 256.b člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H in 36/19; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2).
(2) Identifikacijski podatki davčnega zavezanca in drugih relevantnih oseb vsebujejo ime, naslov, davčno številko in druge podatke, potrebne za identifikacijo osebe, za katero se uporabljajo določbe Konvencije o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij s Protokolom (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 12/07; v nadaljnjem besedilu: Konvencija) in posamezne mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, ki obvezuje Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: mednarodna pogodba), in ki je vložila zahtevek pri Ministrstvu za finance, ter morebitnih drugih relevantnih oseb.
(3) Davčni zavezanec mora v zahtevi izkazati dejstva in okoliščine ter predložiti dokaze, odločilne za presojo o vprašanju obdavčitve, ki vključujejo podrobnosti o:
– strukturi transakcije;
– razmerjih med osebo, ki je vložila zahtevek pri ministrstvu, in drugimi strankami relevantnih transakcij;
– naravi in datumu dejanj, zaradi katerih je nastalo vprašanje spora (če je pomembno, pa tudi podrobnosti o istem dohodku, prejetem v drugi državi, in o vključitvi takšnega dohodka v obdavčljivi dohodek v drugi državi ter o davku, ki je bil ali bo obračunan v zvezi s takšnimi dohodki v drugi državi), ter s tem povezanih zneskih v valutah relevantnih držav (vključno s kopijami morebitnih spremnih dokumentov);
– tem, zakaj meni, da vprašanje obdavčitve vključuje presojo neodvisnega tržnega načela iz 4. člena Konvencije ali iz ustrezne določbe druge mednarodne pogodbe v posameznem primeru ni bilo spoštovano.
(4) Pri navedbi predpisov in mednarodne pogodbe, ki se uporablja oziroma je pomembna v konkretnem primeru, ki se razlaga in uporablja v povezavi z vprašanjem obdavčitve, je treba navesti, katera mednarodna pogodba se razlaga v povezavi z vprašanjem obdavčitve.
(5) Davčni zavezanec seznani ministrstvo o obračunu ali odločbi, s katero je bil obračunan ali odmerjen davek, s podrobnostmi o obračunu ali odločbi, ki se nanašajo na vprašanje obdavčitve, in priloži kopijo obračuna ali odločbe o odmeri davka v obliki končnega uradnega obvestila o odmeri davka, poročila davčnega inšpekcijskega nadzora ali drugega enakovrednega dokumenta, ki sproža vprašanje obdavčitve, in kopije kakršnih koli drugih pomembnih dokumentov, ki jih je izdal davčni organ v zvezi z vprašanjem obdavčitve.
(6) Seznanitev ministrstva z vloženimi pravnimi sredstvi in izdanimi upravnimi odločbami in sodbami zajema podrobnosti o morebitnih upravnih in sodnih postopkih, ki jih je davčni zavezanec začel v zvezi z relevantnimi transakcijami oziroma vprašanju obdavčitve, podrobnosti o upravnih ali sodnih odločbah, ki se nanašajo na vprašanje obdavčitve, in kopije končne odločbe o odmeri davka v obliki končnega uradnega obvestila o odmeri davka, poročila davčnega inšpekcijskega nadzora ali drugega enakovrednega dokumenta, ki sproža vprašanje obdavčitve, in kopije kakršnih koli drugih relevantnih dokumentov, ki so jih davčni organi izdali v zvezi z vprašanjem obdavčitve.
3. člen 
(vrsta informacij in način pošiljanja informacij med Ministrstvom za finance in Finančno upravo Republike Slovenije) 
(1) Za namene vodenja postopka po 1. podpoglavju IV. poglavja ZDavP-2, ki ureja izvajanje mednarodnih pogodb, si ministrstvo in Finančna uprava Republike Slovenije pošiljata informacije, ki se nanašajo na:
– podatke, ki so pomembni za preizkus, ali je zahtevo vložila upravičena oseba, ali je zahteva pravočasna in utemeljena,
– umik zahteve,
– prekinitev davčnega in sodnega postopka,
– uveljavitev skupnega dogovora in
– objavo mnenja svetovalne komisije ali komisije za alternativno reševanje sporov.
(2) Informacije se pošiljajo v elektronski obliki v skladu z 18. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 – ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16, 85/16, 30/17 in 37/18).
4. člen 
(način izbire ugledne neodvisne osebe) 
(1) Ministrstvo z javnim pozivom povabi zainteresirane osebe, da pri ministrstvu vložijo vlogo za izbiro ugledne neodvisne osebe. Javni poziv se objavi na spletni strani ministrstva.
(2) Po objavi javnega poziva oseba, ki želi biti izbrana (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži vlogo pri ministrstvu z navedbo osebnih podatkov.
(3) Kandidat mora vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti dokazila, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v drugem odstavku 257.a člena ZDavP-2. Razkriti mora tudi vse svoje interese, razmerja in druge zadeve, ki bi lahko vplivali na njegovo neodvisnost ali nepristranskost ali vzbujali vtis pristranskosti v postopkih skupnega dogovarjanja.
(4) Če je kandidat izobrazbo pridobil v tujini, mora k vlogi priložiti tujo listino o izobraževanju in mnenje o izobraževanju po zakonu, ki ureja vrednotenje in priznavanje izobraževanja, ali odločbo o nostrifikaciji.
(5) Kot dokazilo o delovnih izkušnjah se šteje potrdilo ali izjava z natančno navedbo področja in trajanja poklicnih izkušenj in zaposlitve kandidata.
(6) Potrdilo o znanju angleškega jezika mora izkazovati raven B2 po lestvici Skupnega evropskega jezikovnega okvira.
(7) Ugledno neodvisno osebo izbere minister, pristojen za finance (v nadaljnjem besedilu: minister). O izbiri izda odločbo. Izbere jo za nedoločen čas.
5. člen 
(način razrešitve ugledne neodvisne osebe) 
(1) Ministrstvo pošlje ugledni neodvisni osebi, zoper katero je zaradi okoliščin iz druge in tretje alineje tretjega odstavka 257.a člena ZDavP-2 začelo postopek razrešitve, obvestilo o začetku postopka z obrazložitvijo razlogov o razrešitvi.
(2) Rok za odgovor, ki ne sme biti krajši od osmih in ne daljši od 30 dni, teče od dneva, ko je ugledni neodvisni osebi osebno vročeno obvestilo o začetku postopka razrešitve.
(3) Ugledno neodvisno osebo razreši minister z odločbo.
(4) Ugledna oseba je razrešena z dnem vročitve odločbe o razrešitvi.
(5) Tretji in četrti odstavek tega člena velja tudi v primeru iz prve alineje tretjega odstavka 257.a člena ZDavP-2.
6. člen 
(upravljanje podatkov za vzpostavitev in vodenje seznama uglednih neodvisnih oseb) 
(1) Ministrstvo v evidenci vzpostavi in posodablja podatke za vzpostavitev in vodenje seznama uglednih neodvisnih oseb, ki ga vodi Evropska komisija.
(2) Evidenca vsebuje podatke o:
– osebnem imenu in prebivališču izbrane in razrešene ugledne neodvisne osebe,
– državljanstvu,
– znanstvenem in strokovnem nazivu,
– izobrazbi in znanju angleškega jezika,
– datumu izbire in
– datumu razrešitve.
(3) Če Evropska komisija obvesti ministrstvo, da pristojni organ druge države ugovarja, da bi bila ugledna neodvisna oseba, ki jo je izbralo ministrstvo, na seznamu, ministrstvo v šestih mesecih po prejemu obvestila odloči o tem.
(4) Ministrstvo podatke o izbiri ali razrešitvi uglednih neodvisnih oseb sporoči Evropski komisiji. Hkrati sporoči, katera od teh oseb je lahko imenovana za predsednika svetovalne komisije.
7. člen
(višina stroškov skupnega dogovarjanja) 
(1) Ministrstvo sproti evidentira dejanske stroške, ki mu nastanejo med posameznim postopkom skupnega dogovarjanja ali zaradi njega, ter dejanske stroške svetovalne komisije ali komisije za alternativno reševanje sporov.
(2) Pri evidentiranju stroškov ugledne neodvisne osebe ministrstvo upošteva:
– dejanske stroške, ki jih je ugledna neodvisna oseba imela zaradi sodelovanja v postopku skupnega dogovarjanja (prevozni stroški ali kilometrina, povračilo stroškov prenočitve, dnevnica, kot je določena po predpisih, ki urejajo povračilo stroškov za službena potovanja javnih uslužbencev po Sloveniji ali v tujino), in
– nadomestilo za sodelovanje v postopku skupnega dogovarjanja, ki ne sme biti višje od 1.000 eurov za vsak dan seje svetovalne komisije ali komisije za alternativno reševanje sporov.
(3) Ugledna neodvisna oseba mora za povrnitev stroškov iz prve alineje prejšnjega odstavka ministrstvu predložiti ustrezna dokazila v 30 dneh po dokončanju postopka skupnega dogovarjanja.
(4) Stroški, evidentirani v skladu s tem členom, so podlaga za dogovor med pristojnima organoma o delitvi stroškov iz prvega odstavka 258.b člena ZDavP-2, za dogovor za kritje stroškov ugledne neodvisne osebe, sklenjen med ministrstvom in ugledno neodvisno osebo, ter za izdajo odločbe iz četrtega odstavka 258.b člena ZDavP-2.
KONČNA DOLOČBA
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2019.
Št. 007-327/2019
Ljubljana, dne 27. junija 2019
EVA 2019-1611-0061
Dr. Andrej Bertoncelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost