Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1997. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, stran 5459.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa podrobnejše kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
2. člen 
(podrobnejši kriteriji) 
(1) Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih kriterijev:
1. razvija in izvaja programe ter projekte, ki prispevajo k razvoju podeželja;
2. razvija in izvaja dejavnosti, ki pripomorejo k boljši prepoznavnosti in izboljšanju kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov ter gozdnih sortimentov;
3. sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti ter predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
4. vsako leto izvede najmanj sto ur različnih oblik neformalnega usposabljanja, kot so delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
5. razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju kmetov ali lastnikov gozdov;
6. je organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnega ali mednarodnega srečanja ali tekmovanja na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
7. tvorno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki so dejavne na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja;
8. je vključena v priznano rejsko organizacijo;
9. je izdala strokovno knjižno publikacijo na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
10. vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jo je izvedla v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
11. je dejavna v promociji za podporo kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja;
12. je prejela priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
13. izvaja programe prostovoljstva v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo;
14. razširja nova strokovna spoznanja in smernice na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se nevladni organizaciji, ki v skladu s predpisi, ki urejajo živinorejo, izvaja čebelarski pašni red, in nevladni organizaciji, ki v skladu s predpisi, ki urejajo živinorejo, izvaja rejski program kot priznana rejska organizacija, rejsko društvo ali rejsko podjetje, podeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja kriterijev iz prejšnjega odstavka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začeti postopki) 
Postopki podelitve statusa nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo v skladu z določbami tega pravilnika.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2019/28
Ljubljana, dne 19. junija 2019
EVA 2019-2330-0039
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano