Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1991. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina, stran 5451.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih /ZZ/ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPZDC, 127/06 – ZJZP), 11.a in 12. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo in 23/19), ter 8. in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/12, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 7. redni seji dne 27. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina 
1. Splošne določbe
1. člen 
(ustanovitev in ustanoviteljica) 
S tem odlokom Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi poklicno gasilsko enoto kot javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje javne gasilske službe.
2. člen 
(ime in sedež zavoda) 
Ime zavoda: Gasilsko reševalni center Ajdovščina.
Skrajšano ime zavoda: GRC Ajdovščina.
Sedež zavoda: Ajdovščina.
Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
3. člen 
(pravni status zavoda) 
Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami in odgovornostmi, kot jih določa ta odlok. Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, pod vložno številko 10332100 z dne 21. 12. 1993.
4. člen 
(žig zavoda) 
Zavod ima žig, na katerem je zapisano ime zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom zavoda.
5. člen 
(čas delovanja in prenehanje zavoda) 
Zavod se ustanovi za nedoločen čas.
Zavod lahko preneha v primerih, določenih z zakonom, ali na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo zavoda.
2. Dejavnost zavoda
6. člen 
(dejavnost zavoda) 
Zavod opravlja obvezno lokalno javno službo, javno gasilsko službo.
V okviru javne gasilske službe zavod opravlja operativne naloge gasilstva, to so gašenje in reševanje ob požarih, ob prometnih nesrečah, okoljskih in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb, premoženja, okolja in kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge, vključno s preventivnimi in operativnimi nalogami varstva pred požarom.
Zavod opravlja naloge javne gasilske službe praviloma na območju občine Ajdovščina, izven območja občine pa ob pogojih, ki so določeni z načrti zaščite in reševanja ali jih država ureja s posebnimi predpisi (npr. opravljanje nalog zaščite in reševanja, ki so širšega pomena). Zavod lahko javno gasilsko službo opravlja tudi za druge subjekte in za občine, ki niso ustanoviteljice zavoda, s soglasjem ustanoviteljice in pod pogoji in na način, ki se določi s posebno pogodbo.
Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe iz prejšnjih odstavkov opravlja tudi tržne dejavnosti, ki so povezane z opravljanjem javne službe, jo dopolnjujejo ali pa povečujejo učinkovitejšo uporabo sredstev zavoda.
Obseg opravljanja dejavnosti se določi z letnim programom dela na podlagi dolgoročnih programov ustanoviteljice in zavoda.
7. člen 
(dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti) 
Dejavnosti zavoda iz 6. člena tega odloka so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščene v:
– 33.120 Popravila strojev in naprav
– 33.140 Popravila električnih naprav
– 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
– 33.190 Popravila drugih naprav
– 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
– 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
– 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil (pranje vključeno)
– 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
– 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
– 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
– 49.410 Cestni tovorni promet
– 52.100 Skladiščenje
– 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
– 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
– 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
– 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
– 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
– 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
– 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
– 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
– 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
– 84.240 Dejavnost za javni red in varnost
– 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
– 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti.
Glavna dejavnost zavoda je: 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah.
3. Organi zavoda
8. člen 
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor in
– strokovni svet.
3.1 Svet zavoda
9. člen 
(sestava sveta zavoda) 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer:
– trije člani, predstavniki ustanoviteljice,
– en član, predstavnik delavcev zavoda,
– en član, predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanoviteljice imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: občinski svet).
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno s tajnim glasovanjem. Postopek volitev podrobneje ureja statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje občinski svet na predlog poveljnika Civilne zaščite občine Ajdovščina.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.
10. člen 
(odločanje in pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet zavoda lahko veljavno sklepa, če so na seji navzoči najmanj trije člani. Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način uresničevanja pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
Člani sveta zavoda izmed sebe izberejo predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika.
Naloge sveta zavoda so:
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema splošne akte zavoda, če tako določa ta odlok ali statut,
– imenuje in razrešuje direktorja, v soglasju z ustanoviteljico,
– imenuje in razrešuje vršilca dolžnosti direktorja,
– sprejema program dela in finančni načrt zavoda ter spremlja njuno izvrševanje,
– sprejme program razvoja zavoda,
– sprejema letno poročilo,
– daje ustanoviteljici in direktorju zavoda predloge in mnenja v zvezi z izvajanjem javne gasilske službe in drugih zadev poslovanja zavoda,
– razpisuje volitve za predstavnika delavcev v svetu zavoda,
– v soglasju z županom sprejema kadrovski načrt in načrt zaposlovanja, ki ga predlaga direktor,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga revizijo poslovanja,
– obravnava ugotovitve nadzornih organov,
– opravlja druge naloge in pristojnosti v skladu z zakoni, podzakonskimi akti, tem odlokom, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
11. člen 
(predčasno prenehanje mandata članu sveta zavoda) 
Članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta zavoda,
– je razrešen,
– predstavniku delavcev preneha delovno razmerje v zavodu.
Predčasno prenehanje mandata članu sveta zavoda podrobneje določa statut zavoda.
3.2 Direktor
12. člen 
(imenovanje direktorja) 
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice na podlagi javnega razpisa za dobo štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj specializacijo po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (1. bolonjska stopnja) ali najmanj univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja),
– ni v kazenskem postopku in ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– da ima opravljen predpisan preizkus psihofizičnih sposobnosti,
– ima pet let delovnih izkušenj pri opravljanju operativnih nalog gasilstva in opravljen strokovni izpit za poklicnega gasilca,
– ima opravljen strokovni izpit za poveljnika ali operativnega vodjo gasilske enote in predstojnika gasilske enote.
Predpisana strokovna izpita iz pete točke drugega odstavka tega člena mora direktor opraviti najkasneje v enem letu po nastopu dela direktorja. Če direktor iz razlogov, ki niso na njegovi strani, ne more opraviti strokovnih izpitov v roku enega leta od nastopa dela, jih mora opraviti v roku enega leta od zagotovitve objektivnih pogojev za njihovo opravljanje.
Kandidat za direktorja mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
13. člen 
(naloge direktorja) 
Direktor je poslovodni organ zavoda, ki organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela sta združeni ter ju opravlja direktor.
Naloge direktorja so:
– načrtuje, organizira, vodi in nadzira delo ter poslovanje zavoda,
– vodi operativno delo v zavodu,
– predlaga svetu zavoda v sprejem program dela, finančni načrt in program razvoja zavoda,
– predlaga svetu zavoda v sprejem kadrovski načrt in načrt zaposlovanja,
– predlaga svetu zavoda v sprejem letno poročilo,
– sprejme splošni akt, ki ureja notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema splošne akte, ki so potrebni za načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje dela ter poslovanja zavoda,
– predlaga svetu zavoda v sprejem druge splošne akte,
– poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– opravlja druge naloge določene z zakoni, predpisi in splošnimi akti zavoda.
14. člen 
(razrešitev direktorja) 
Svet zavoda razreši direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo, ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Svet zavoda mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda mora pred razrešitvijo direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja, razen v primeru prve in druge točke prvega odstavka tega člena.
15. člen 
(vršilec dolžnosti direktorja) 
Če direktorju predčasno preneha mandat, če se nihče ne prijavi na javni razpis za direktorja, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni izbran, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, vendar največ za eno leto.
3.3 Strokovni svet
16. člen 
(imenovanje članov strokovnega sveta) 
Strokovni svet ima tri člane.
Člane strokovnega sveta imenuje direktor izmed strokovnjakov s področja gasilstva.
Članstvo v strokovnem svetu se izključuje s članstvom v svetu zavoda.
Mandat članov sveta zavoda je vezan na trajanje mandata direktorja zavoda.
17. člen 
(naloge strokovnega sveta) 
Strokovni svet je posvetovalni organ direktorja zavoda in ima naslednje naloge:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– sodeluje pri pripravi strateškega načrta in programa dela zavoda,
– daje občinskemu svetu, svetu zavoda in direktorju pobude v zvezi z delovanjem zavoda.
Podrobneje pristojnosti, naloge in način dela strokovnega sveta določa statut zavoda.
4. Pogoji in sredstva za delo zavoda
18. člen 
(premoženje zavoda) 
Ustanovitelj zavodu zagotavlja ustrezne pogoje za opravljanje dejavnosti.
Vse premično in nepremično premoženje ter druga lastniška upravičenja, s katerimi upravlja zavod, so v lasti ustanoviteljice.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
19. člen 
(sredstva v upravljanju) 
Ustanoviteljica s posebnim aktom določi premoženje, ki ga ima zavod v upravljanju. Z aktom se določijo medsebojne pravice in obveznosti glede načina upravljanja, vodenja evidenc in medsebojnega obveščanja.
Zavod je s premoženjem, ki ga ima v upravljanju, dolžan ravnati v skladu z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
20. člen 
(sredstva za delo zavoda) 
Sredstva za delo zavod pridobiva skladno z zakoni in drugimi predpisi:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov.
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe z letno pogodbo o financiranju zavoda.
21. člen 
(zadolževanje) 
Zavod se lahko zadolžuje in izdaja poroštva samo v skladu z zakonom, ki ureja javne finance, ter na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
5. Način razpolaganja s presežkom dohodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda
22. člen 
(presežek prihodkov) 
O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica.
Presežek prihodkov nad odhodki se lahko uporabi za dejavnost in razvoj javne službe, vse v skladu z odločitvijo ustanovitelja.
23. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
6. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu in odgovornosti ustanoviteljice za obveznosti zavoda
24. člen 
(nastopanje v pravnem prometu) 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
7. Odgovornost ustanoviteljice za obveznosti zavoda
25. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda) 
Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.
8. Druge medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljico
26. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 
Zavod:
– poroča ustanoviteljici najmanj enkrat letno o svojem poslovanju in izvrševanju letnega programa,
– posreduje program dela in finančni načrt ustanoviteljici najkasneje 14 dni po sprejemu,
– posreduje letno poročilo ustanoviteljici najkasneje 14 dni po sprejemu,
– sodeluje z ustanoviteljico na področju izvajanja in razvoja javne gasilske službe,
– posreduje in zagotavlja organom ustanoviteljice in občinski upravi potrebne podatke, ki jih potrebujejo za izvajanje ustanoviteljskih pravic in
– sproti poroča ustanoviteljici o pomembnih zadevah s področja poslovanja zavoda in upravljanja s premoženjem.
Ustanoviteljica:
– vključuje zavod v oblikovanje politike in razvoja dejavnosti javne gasilske službe,
– usklajuje programe izvajanja dejavnosti javne gasilske službe,
– spremlja in usklajuje dejavnost zavoda s programi in finančnimi načrti ustanoviteljice.
27. člen 
(nadzor nad poslovanjem zavoda) 
Nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov ter poslovanjem v okviru svojih pristojnosti opravljajo državni organi.
Ustanoviteljica lahko opravlja nadzor nad poslovanjem in delovanjem zavoda samostojno ali preko svojih nadzornih organov (nadzorni odbor občine, revizijska služba ipd.) ali za nadzor najame zunanjega usposobljenega izvajalca. O načinu, vsebini, obsegu in času nadzora odločijo organi ustanoviteljice samostojno.
9. Računovodstvo in finančno poslovanje
28. člen 
(računovodstvo) 
Zavod vodi računovodstvo v skladu z zakoni in podzakonskimi akti ter računovodskimi standardi za javne zavode.
Podrobneje se računovodstvo uredi s pravilnikom o računovodstvu.
29. člen 
(finančno poslovanje) 
Direktor je odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah.
Direktor lahko prevzema obveznosti v skladu s sprejetim finančnim načrtom.
10. Splošni akti zavoda
30. člen 
(statut zavoda) 
Zavod ima statut, s katerim se podrobneje uredijo vprašanja glede organov zavoda, njihove pristojnosti in načinom odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
31. člen 
(drugi splošni akti) 
V skladu s statutom in zakonom ter drugimi predpisi lahko zavod pripravi in sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če ta odlok ali statut za posamične splošne akte ne določa drugače.
11. Delovna razmerja
32. člen 
(pravice iz delovnih razmerij) 
Plače in druge pravice iz delovnih razmerij zaposlenih zavoda se zagotavljajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki se uporabljajo za zaposlene v javnih zavodih, in zakonom, ki ureja gasilstvo, ter kolektivno pogodbo za dejavnost poklicnega gasilstva.
12. Prehodne in končne določbe
33. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina (Uradni list RS, št. 57/11 in 82/16).
34. člen 
(uskladitev s tem odlokom) 
Svet zavoda najkasneje v štirih mesecih po pričetku veljavnosti tega odloka sprejme statut zavoda.
Svet zavoda najkasneje v enem mesecu po pričetku veljavnosti tega odloka objavi javni razpis za delovno mesto direktorja. Če do dne objave javnega razpisa ne bodo še usklajeni splošni akti s tem odlokom, se v zvezi s pogoji za zasedbo delovnega mesta direktor in nalogami, ki jih mora direktor opravljati na delovnem mestu, uporabljajo določbe tega odloka neposredno.
Strokovni svet zavoda se imenuje v skladu s tem odlokom najkasneje v roku štirih mesecev po pričetku veljavnosti statuta. Z dnem imenovanja novega strokovnega sveta zavoda članom strokovnega sveta zavoda preneha mandat.
Svet zavoda nadaljuje svoje delo do izteka svojega mandata.
Zavod najkasneje v dveh mesecih po pričetku veljavnosti statuta, usklajenega s tem odlokom, uskladi tudi preostale splošne akte zavoda z določbami tega odloka in statuta. V primeru neskladnosti splošnih aktov z določili tega odloka, se uporabljajo določila tega odloka neposredno.
35. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-11/2019
Ajdovščina, dne 27. junija 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin