Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1988. Sklep o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici, stran 5446.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena, 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 8. redni seji dne 13. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za poslovno-stanovanjski objekt v hiši št. 3 na območju OPPN Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na obstoječo stavbo z naslovom Vrtojbenska cesta 73, 5290 Šempeter pri Gorici (hiša št. 3 v OPPN), in pripadajoče zemljišče, območje lokacijske preveritve obsega naslednje parcele v katastrski občini 2315 Šempeter: 461/8, 461/10, 461/14, 461/17, 461/19, 461/20 in 461/24.
Navedena zemljišča se nahajajo na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza, spremembe in dopolnitve 2014 (Uradni list RS, št. 37/14, 37/15) – v besedilu sklepa OPPN.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prvega člena se za potrebe omogočanja investicijske namere – gradbenih posegov na stavbi in pripadajočemu zemljišču – dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja, določenega v 5. členu OPPN, ki določa vrste dopustnih dejavnosti in glasi:
»Območje je namenjeno centralnim dejavnostim (trgovina, gostinstvo, poslovne, upravne, storitvene dejavnosti) in tudi stanovanjskim dejavnostim (obstoječa hiša št. 2), trgovina, poslovne dejavnosti (obstoječa hiša št. 3).«
3. člen 
Za potrebe lokacijske preveritve se določi dodatne izvedbene pogoje, ki glasijo:
»Za območje hiše št. 3 in pripadajočega zemljišča (območje lokacijske preveritve) so kot osnovne dejavnosti dovoljene (navedbe po SKD 2008):
– G – trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil,
– J – informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– K – finančne in zavarovalniške dejavnosti,
– L – poslovanje z nepremičninami,
– M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– N – druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
– S – druge dejavnosti,
– I – gostinstvo,
kot spremljajoče dejavnosti pa so dovoljene:
– Q – zdravstvo in socialno varstvo,
– R – kulturne, razvedrilne, rekreacijske dejavnosti.
Dejavnost stalnega bivanja je dopustna le v okviru stanovanjskih površin, za katere je bilo pridobljeno gradbeno ali uporabno dovoljenje do pričetka veljavnosti tega sklepa. Širitve stanovanjskih površin, gradnja in urejanje novih stanovanjskih površin ali povečava števila stanovanj niso dovoljeni.«
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
5. člen 
Ta sklep preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev predodločbe ali gradbenega dovoljenja v dveh letih od njegove izdaje, ali s potekom veljavnosti na njegovi podlagi izdane predodločbe ali gradbenega dovoljenja ali če v tem roku ne izvede del, za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih podatkov: 1130
Št. 35004-2/2018-10
Št. 01101-12/2019-7
Šempeter pri Gorici, dne 13. junija 2019
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti