Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1980. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019, stran 5443.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in 18/17) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na izredni seji dne 20. junija 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 12/19) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni tretji odstavek 2. člena tako, da se na novo glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
Rebalans
I. 
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 
2019
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 
37.156.393
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 
33.649.834
70 
DAVČNI PRIHODKI 
23.111.548
700 Davki na dohodek in dobiček 
17.521.754
703 Davki na premoženje 
5.001.455
704 Domači davki na blago in storitve 
588.339
71 
NEDAVČNI PRIHODKI 
10.538.286
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
9.524.746
711 Takse in pristojbine 
19.000
712 Globe in druge denarne kazni 
72.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
175.820
714 Drugi nedavčni prihodki 
746.220
72 
KAPITALSKI PRIHODKI 
515.020
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
11.050
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
503.970
73 
PREJETE DONACIJE 
115.318
730 Prejete donacije iz domačih virov 
28.257
731 Prejete donacije iz tujine 
87.061
74 
TRANSFERNI PRIHODKI 
2.562.851
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
1.361.758
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske UNIJE
1.201.093
78 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE Unije 
313.370
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
313.370
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 
39.841.987
40 
TEKOČI ODHODKI 
10.632.324
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.771.641
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
452.489
402 Izdatki za blago in storitve 
7.178.594
403 Plačila domačih obresti 
145.000
409 Rezerve 
84.600
41 
TEKOČI TRANSFERI 
14.936.563
410 Subvencije 
460.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
7.040.358
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
1.492.805
413 Drugi tekoči domači transferi 
5.656.488
414 Tekoči transferi v tujino 
286.912
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI 
12.765.340
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
12.765.340
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
1.507.760
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
660.660
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
847.100
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–2.685.594
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–2.540.794
III/2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
8.080.947
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
364
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
364
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
364
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
121.716
44 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
121.716
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 
121.716
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
–121.352
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
3.471.077
50 
ZADOLŽEVANJE 
3.471.077
500 Domače zadolževanje 
3.471.077
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.504.150
55 
ODPLAČILO DOLGA
1.504.150
550 Odplačilo domačega dolga
1.504.150
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–840.109
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.966.927
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.685.594
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
840.019
« 
2. člen 
V 14. členu odloka se število »5.000.000« nadomesti s številom »3.471.077«.
KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-21/2018-26
Nova Gorica, dne 20. junija 2019
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič