Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1976. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, stran 5441.

  
Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 12. 6. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki 
1. člen
Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki od 1. 9. 2019 dalje znašajo:
Starostna skupina 1–3 let (6–9 ur):
555,80 €
3–4-letni otroci (6–9 ur):
403,30 €
Kombiniran oddelek:
430,60 €
Starostna skupina 3–6 let (6–9 ur):
360,16 €
2. člen 
Cene programov so oblikovane na podlagi metodologije, kot izhaja iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Osnova za določanje in obračunavanje plačil se določi na podlagi Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki.
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Centri za socialno delo odločajo o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo (znižano plačilo vrtca), glede na uvrstitev v dohodkovni razred.
3. člen
Stroški živil za prehrano otrok v vrtcu Občine Kostanjevica na Krki znašajo 2,06 € na otroka na dan.
4. člen
Vrtec staršem zaračuna 4,50 EUR za vsako začeto uro zamude v naslednjih primerih:
– ko starši ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka,
– kadar je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno.
5. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 9. 2019.
Št. 609-6/2019-9
Kostanjevica na Krki, dne 12. junija 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič