Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1975. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, stran 5440.

  
Na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. in 79. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 5. redni seji dne 12. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki 
1. člen 
V Odloku o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/10 in 28/18) (v nadaljevanju: odlok) se besedilo 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejavnosti ves čas trajanja koncesije izpolnjevati vsaj naslednje pogoje:
a) koncesionar mora izkazati, da zanj niso podani sledeči razlogi za izključitev:
1. da koncesionarju ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega koncesionarja ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
2. da ima izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države koncedenta in da je na dan oddaje vloge ali prijave imel predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave ali ponudbe;
3. da ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
4. da koncesionarju v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
5. da nad koncesionarjem ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da koncesionarjevih sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da koncesionarjeve poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad koncesionarjem ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
6. da koncesionar ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje s koncedentom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – ZIntPK-UPB2);
7. da ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;
8. da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali drugi javni pogodbi, sklenjeni z koncedentom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zaradi česar je koncedent predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma druge javne pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
b) koncesionar mora izkazati, da izpolnjuje splošne zahteve koncedenta za sodelovanje v javnem razpisu, ki se nanašajo zlasti na:
9. seznanjenost z razpisno dokumentacijo, pooblastili koncedenta za preverbo podatkov in pridobitev dokazil iz uradnih evidenc, sporočanje sprememb vseh relevantnih podatkov, sprejemanje obveznosti;
10. predložitev skupne prijave in ponudbe;
11. predložitev prijave in ponudbe s podizvajalci;
12. preprečevanje korupcijskih tveganj;
c) koncesionar mora izkazati, da izpolnjuje vsaj sledeče pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
13. da je ustrezno registriran za izvajanje vseh dejavnosti, ki so predmet gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka;
14. da ima ustrezna dovoljena za izvajanje vseh dejavnosti, ki so predmet gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka, v kolikor je to zahtevano s področnimi predpisi;
č) koncesionar mora izkazati, da izpolnjuje vsaj sledeče pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ekonomski in finančni položaj:
15. da koncesionar v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov;
16. da razpolaga z ustrezno bonitetno oceno;
17. povprečje prihodkovne realizacije koncesionarja je v zadnjih treh letih znašalo vsaj 5.000.000 EUR;
18. da bo sklenil ustrezno zavarovanje proti odgovornosti za škodo iz naslova splošne civilne odgovornosti vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire;
d) koncesionar mora izkazati, da izpolnjuje vsaj sledeče pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na tehnično in strokovno sposobnost:
19. da je v zadnjih treh letih vsaj v eni občini kontinuirano in kakovostno izvajal vsako od gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka;
20. da je sposoben zagotavljati izvajanje koncesije kontinuirano in na kakovosten način, ob upoštevanju veljavnih predpisov, tega odloka, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev;
21. da razpolaga z ustreznimi prostori, tehnično opremo in kadri, ki omogočajo kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti izvajanja gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka;
22. da predloži ustrezne elaborate o oblikovanju cene izvajanja storitev vseh gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega odloka, pripravljenih skladno z veljavnimi predpisi, ob upoštevanju že sprejetih tarif iz 25. člena odloka, pri čemer naj v elaboratih upoštevajo potencial za racionalizacijo izvajanja gospodarskih javnih služb, na podlagi katerega bodo ponudili popust na tarife iz 25. člena odloka.«
2. člen 
Besedilo 30. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. Koncedent si pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od ponudnikov zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti.«
3. člen 
Besedilo 31. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Kot merilo za izbor koncesionarja se uporabi višina ponujenega popusta na tarife iz 25. člena odloka. Podrobnejšo vsebino merila za izbor koncesionarja bo koncedent določil v okviru javnega razpisa.«
4. člen 
Besedilo 57. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-2/2018
Kostanjevica na Krki, dne 12. junija 2019
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič